Search result for

เข็ญ

(38 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข็ญ-, *เข็ญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ญ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, Example: แม้เธอลำบากยากเข็ญอย่างไรเธอก็อดทน เพื่อลูกน้อยทั้ง 3 คน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
เข็ญใจ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, ทุกข์, Example: ชาวเขาในปัจจุบันไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนสมัยก่อน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็ญ(เข็น) ว. ยาก, ยากจน, เช่น ลำบากแสนเข็ญ.
เข็ญใจว. ยากจนข้นแค้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daffy Duck pushing a lawn mower through my pubes.ดาฟฟี่ ดั๊กกำลังเข็ญเครื่อง ตัดหญ้าผ่านแถวหว่างขาฉัน The Love Guru (2008)
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย Safe and Sound (2008)
I'm not trained in coercive techniques.ผมไม่ได้ฝึกเทคนิคการบังคับขู่เข็ญมา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
And a threat was made.และก็มีการขู่เข็ญ Home Is the Place (2009)
Don't take us lightly, we've been training under Grandma since we were kids!อย่ามาดูถูกกันนะ พวกเราโดนคุณยายเคี่ยวเข็ญมาตั้งแต่เด็กแล้ว Summer Wars (2009)
he puts the squeeze on her, she kills him and Casanova gardener boy helps out.กับพ่อหนุ่มทำสวน แล้วเขาก็ไปบีบขู่เข็ญเธอ เธอจึงฆ่าเขา และพ่อคาสโนวา ทำสวนนั่นแจมด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Did Kurt threaten to tell your husband or blackmail you?แล้วเคิร์ดไม่ขู่เข็ญคุณรึ ว่าจะไปบอกสามีคุณ หรือหักหลังคุณบ้างรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We all got our coping mechanisms. I'm trying to whup him back into shape.พวกเราใช้กลไกการรับมือทั้งหมดแล้ว ฉันกำลังพยายามเคี่ยวเข็ญให้เค้ากลับมารูปร่างเหมือนเดิม X-Men Origins: Wolverine (2009)
We got to go find the cart.เราต้องหารถเข็ญ The Road (2009)
Get away from the cart.ออกจากรถเข็ญ The Road (2009)
I saw the cart in the sand, just took it, that's all.ฉันเห็นรถเข็ญบนทราย ฉันแค่เอามันเท่านั้น The Road (2009)
Throw them in the cart.โยนในรถเข็ญ The Road (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken   FR: dans le dénuement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top