ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลื่นเหียน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลื่นเหียน-, *คลื่นเหียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลื่นเหียน[V] feel queasy, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียนอาเจียน, Example: ผมรู้สึกคลื่นเหียนขึ้นมาทันที เมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าของหมาตาย, Thai definition: มีอาการคลื่นไส้รู้สึกจะอาเจียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลื่นเหียนก. มีอาการคลื่นไส้จะอาเจียน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If your headache gets worse or you start to feel even a little nauseous you got to let me know.ถ้าคุณปวดหัวอย่างรุนแรง หรือว่าเริ่มรู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ คุณต้องบอกให้ผมรู้นะ Veritas (2008)
G.I. distress, nausea, cramping.มีปัญหาคลื่นเหียน เป็นตะคริว Consumed (2010)
Perhaps some temporary nausea.อาจจะคลื่นเหียนได้ The Babadook (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
gag[VI] คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน
nauseated[ADJ] ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nauseous[ADJ] ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, Syn. loathsome, noisome, offensive
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
keck(เคค) vi. คลื่นเหียน,แสดงความรังเกียจ
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
nauseant(นอ'ซิเอินทฺ) n. ตัวทำให้คลื่นเหียน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening

English-Thai: Nontri Dictionary
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top