Search result for

ยากลำบาก

(32 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยากลำบาก-, *ยากลำบาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลำบาก[V] be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything was hard for me.ทุกๆอย่างล้วน ยากลำบากสำหรับผม The Itch (2008)
Because the political road is a tough journey 00:33:00,162 -- 00:33:03,555 On the way here, I have seen that the people are restlessเพราะถนนทางการเมืองนี้ เป็นเส้นทางที่ยากลำบาก Iljimae (2008)
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)
These past few days must have been hard on you.ช่วงเวลาที่ผ่านมา มันคงจะยากลำบากมากสำหรับลูก Baby and I (2008)
I won't fuck up this time.ตอนนี้ ฉันไม่อยากลำบากใจ Heartbreak Library (2008)
If you find it hard to believe, just show it to King Daeso.ข้าเชื่อว่าเจ้าหามาด้วยควากยากลำบาก, เจ้าเพียงแต่แสดงมันให้กับกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
These were hard times.นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These are difficult times, Thomas.มันเป็นช่วงเวลายากลำบาก โทมัส The Other Boleyn Girl (2008)
But, if you remember, it was a difficult time.แต่ถ้าคุณจำได้ มันเป็นเวลาที่ยากลำบาก Frost/Nixon (2008)
After years of trials and tribulationsหลังจากหลายปีที่ยากลำบาก Three Kingdoms (2008)
You Don't want any more trouble than you're already in.นายคงไม่ได้อยากลำบากไปมากกว่านี้หรอก Shut Down (2008)
How does he learn to make the hard decisions he's gonna have to make in life-เขาจะเรียนรู้การตัดสินใจ เรื่องที่ยากลำบากยังไง? เขาต้องทำมันในชีวิตที่มีเพียง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากลำบาก[adj.] (yāklambāk) EN: hardship   

English-Thai: Longdo Dictionary
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arduous[ADJ] ยากลำบาก, See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย, Syn. laborious, hard
rough[ADJ] ทุรกันดาร, See also: ยากลำบาก
troublesome[ADJ] ยากลำบาก
ultrafastidious[ADJ] ยากลำบาก, See also: จู้จี้มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
collar workn. งานที่ยากลำบาก
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
hard(adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top