Search result for

sour

(143 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sour-, *sour*.
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour    [ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour    [ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour    [ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour    [VI] เปรี้ยว
sour    [VT] ทำให้เปรี้ยว, Syn. ferment, acidify
sour    [N] ความเปรี้ยว
source    [N] ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source    [N] แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
sourish    [ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
sourball    [N] ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sourceแหล่งต้นทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
source addressเลขที่อยู่ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source languageภาษาต้นฉบับ, ภาษาต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source programโปรแกรมต้นฉบับ, โปรแกรมต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
sourceต้นกำเนิดรังสี (แหล่งกำเนิดรังสี), หมายถึง วัสดุหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีชนิดที่ก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [พลังงาน]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
source codeรหัสต้นฉบับ
คำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Source material วัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
[นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
source noteหมายเหตุแหล่งที่มา, ดู  statistical table [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Source of informationแหล่งข่าว หรือแหล่งสารสนเทศ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sourThe grapes are sour.
sourThe Internet is an invaluable source of information.
sourIt was so sour an orange that I could not eat it.
sourGambling was by no means his only source of income.
sourThe income from this source is tax-free.
sourThis juice tastes sour.
sourThis juice tastes sour.
sourThe butter tasted sour.
sourThese grapes taste sour.
sourThese grapes are so sour that I can't eat them.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่ง [N] source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด [N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
เปรี้ยว [ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
มูลฐาน    [N] origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
ส้ม    [ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
หน้าบูดบึ้ง    [ADJ] sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
เหตุ [N] cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แหล่งที่มา [N] source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
เค้ามูล    [N] source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ภาษาต้นฉบับ    [N] source language, Example: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี, Thai definition: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดินเปรี้ยว[n. exp.] (din prīo) EN: acid soil ; sour soil   FR: sol acide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUR    S AW1 ER0
SOUR    S AW1 R
SOURS    S AW1 ER0 Z
SOURS    S AW1 R Z
SOURBY    S AW1 R B IY0
SOURCE    S AO1 R S
SOURED    S AW1 ER0 D
SOURIS    S UW1 R IH2 S
SOURING    S AW1 ER0 IH0 NG
SOURCES    S AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sour    (v) (s au1 @ r)
sours    (v) (s au1 @ z)
source    (n) (s oo1 s)
soured    (v) (s au1 @ d)
sourly    (a) (s au1 @ l ii)
sources    (n) (s oo1 s i z)
souring    (v) (s au1 @ r i ng)
sourness    (n) (s au1 @ n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sauer {adj} | saurer | am sauerstensour | more sour | most sour [Add to Longdo]
Schmand {n}; saure Sahne {f} [cook.]sour cream; soured cream [Add to Longdo]
Sauerkirsche {f} | Sauerkirschen {pl}sour cherry | sour cherries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
アウトソーシング[, autoso-shingu] (n,vs) out-sourcing; outsourcing [Add to Longdo]
アウトソース[, autoso-su] (n,vs) outsourcing [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来源[lái yuán, / ] source (of information etc); origin [Add to Longdo]
传染源[chuán rǎn yuán, / ] source of an infection [Add to Longdo]
内源[nèi yuán, / ] source [Add to Longdo]
出处[chū chū, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from [Add to Longdo]
原物料[yuán wù liào, ] source material; raw materials [Add to Longdo]
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, / ] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
情报处[qíng bào chù, / ] source (of information) [Add to Longdo]
源代码[yuán dài mǎ, / ] source code [Add to Longdo]
源器官[yuán qì guān, ] source organ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] Praesident, Ministerpraesident [Add to Longdo]
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] Ministerpraesident [Add to Longdo]
葬列[そうれつ, souretsu] Leichenzug, Trauerzug [Add to Longdo]
藻類[そうるい, sourui] -Algen [Add to Longdo]
走路[そうろ, souro] Laufbahn, Rennbahn, Bahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, v. t. [AS. s?rian to sour, to become sour.]
   1. To cause to become sour; to cause to turn from sweet to
    sour; as, exposure to the air sours many substances.
    [1913 Webster]
 
       So the sun's heat, with different powers,
       Ripens the grape, the liquor sours.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To make cold and unproductive, as soil. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make unhappy, uneasy, or less agreeable.
    [1913 Webster]
 
       To sour your happiness I must report,
       The queen is dead.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause or permit to become harsh or unkindly. "Souring
    his cheeks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Pride had not sour'd nor wrath debased my heart.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   5. To macerate, and render fit for plaster or mortar; as, to
    sour lime for business purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, a. [Compar. {Sourer}; superl. {Sourest}.] [OE.
   sour, sur, AS. s?r; akin to D. zuur, G. sauer, OHG. s?r,
   Icel. s?rr, Sw. sur, Dan. suur, Lith. suras salt, Russ.
   surovui harsh, rough. Cf. {Sorrel}, the plant.]
   1. Having an acid or sharp, biting taste, like vinegar, and
    the juices of most unripe fruits; acid; tart.
    [1913 Webster]
 
       All sour things, as vinegar, provoke appetite.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Changed, as by keeping, so as to be acid, rancid, or
    musty, turned.
    [1913 Webster]
 
   3. Disagreeable; unpleasant; hence; cross; crabbed; peevish;
    morose; as, a man of a sour temper; a sour reply. "A sour
    countenance." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He was a scholar . . .
       Lofty and sour to them that loved him not,
       But to those men that sought him sweet as summer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Afflictive; painful. "Sour adversity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Cold and unproductive; as, sour land; a sour marsh.
    [1913 Webster]
 
   {Sour dock} (Bot.), sorrel.
 
   {Sour gourd} (Bot.), the gourdlike fruit {Adansonia
    Gregorii}, and {Adansonia digitata}; also, either of the
    trees bearing this fruit. See {Adansonia}.
 
   {Sour grapes}. See under {Grape}.
 
   {Sour gum} (Bot.) See {Turelo}.
 
   {Sour plum} (Bot.), the edible acid fruit of an Australian
    tree ({Owenia venosa}); also, the tree itself, which
    furnished a hard reddish wood used by wheelwrights.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acid; sharp; tart; acetous; acetose; harsh; acrimonious;
     crabbed; currish; peevish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, n.
   A sour or acid substance; whatever produces a painful effect.
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, v. i. [imp. & p. p. {Soured}; p. pr. & vb. n.
   {Souring}.]
   To become sour; to turn from sweet to sour; as, milk soon
   sours in hot weather; a kind temper sometimes sours in
   adversity.
   [1913 Webster]
 
      They keep out melancholy from the virtuous, and hinder
      the hatred of vice from souring into severity.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sour
   adj 1: smelling of fermentation or staleness [syn: {sour},
       {rancid}]
   2: having a sharp biting taste [ant: {sweet}]
   3: one of the four basic taste sensations; like the taste of
     vinegar or lemons
   4: in an unpalatable state; "sour milk" [syn: {off}, {sour},
     {turned}]
   5: inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing
     was off key" [syn: {false}, {off-key}, {sour}]
   6: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]
   n 1: a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin)
      mixed with lemon or lime juice and sugar
   2: the taste experience when vinegar or lemon juice is taken
     into the mouth [syn: {sour}, {sourness}, {tartness}]
   3: the property of being acidic [syn: {sourness}, {sour},
     {acidity}]
   v 1: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
      "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
      {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   2: make sour or more sour [syn: {sour}, {acidify}, {acidulate},
     {acetify}] [ant: {dulcify}, {dulcorate}, {edulcorate},
     {sweeten}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top