ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

source

S AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -source-, *source*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n, phrase) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
source(n) ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source(n) แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
source book(n) หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย, See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code(n) ซอร์สโค้ด, See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. object code

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
source(ซอร์ส) n. แหล่ง, แหล่งที่มา, Syn. fountain, origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา, หนทาง, วิธีการ, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังวัตถุ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort, means

English-Thai: Nontri Dictionary
source(n) แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า, ที่มา, ราก, ต้นแม่น้ำ, แหล่ง
resource(n) ทรัพยากร, วิธการ, แหล่งที่มา, หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด, เจ้าปัญญา, อุดมสมบูรณ์, มั่งคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sourceแหล่งต้นทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
source addressเลขที่อยู่ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source languageภาษาต้นฉบับ, ภาษาต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source programโปรแกรมต้นฉบับ, โปรแกรมต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
sourceต้นกำเนิดรังสี (แหล่งกำเนิดรังสี), หมายถึง วัสดุหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีชนิดที่ก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [พลังงาน]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
source codeรหัสต้นฉบับ, Example: คำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Source materialวัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, Example: [นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]
source noteหมายเหตุแหล่งที่มา, ดู  statistical table [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Source of informationแหล่งข่าว หรือแหล่งสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม, Example: หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Sourcesแหล่งข้อมูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน Oh, God! (1977)
- lt's a source of unspeakable power.- มันเป็นแหล่งกำเนิดของอำนาจที่พูดไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)
source programmable guidance!จริงสิ ขั้นตอนการโปรแกรม Spies Like Us (1985)
Well, now we know the source of the numbers, but we still don't know what they mean.คือ, ตอนนี้เรารู้ที่มาของตัวเลข, แต่.. เรายังไม่รู้ ว่ามันหมายความว่าอะไร Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That window seems to be the source of the Roman numerals.ดูเหมือนหน้าต่างนั่นจะเป็นที่มา ของตัวเลขโรมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That's right. The source is the star of the show.ที่เหมาะสม มาเป็นดาวของการแสดง The Russia House (1990)
And I really believe that Dante is a source from glasnost heaven.และผมเชื่อว่า Dante เป็นแหล่งที่มาจาก glasnost สวรรค์ The Russia House (1990)
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี Wuthering Heights (1992)
"Guano mines as a source of nitrate...ขี้ค้างคาวไง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sourceAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
sourceA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
sourceAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
sourceAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
sourceA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
sourceAs to the source of this statement, I know nothing.
sourceFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
sourceGambling was by no means his only source of income.
sourceGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
sourceHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
sourceHe got all his information from secondary sources.
sourceI got the news from a reliable source.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่ง(n) source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด(n) source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
มูลฐาน(n) origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แหล่งที่มา(n) source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
เค้ามูล(n) source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ภาษาต้นฉบับ(n) source language, Example: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี, Thai Definition: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
อู่(n) source, Syn. แหล่ง, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: แหล่งที่เกิด
ทางได้(n) profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count Unit: ทาง, Thai Definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
กามภพ(n) places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count Unit: ภพ, Thai Definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [ f ] ; origine [ f ]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [ f ]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [ f ]
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดูโค้ด[dū khōt] (v, exp) EN: view source  FR: voir le texte source
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
จ้างหน่วยงานภายนอก[jāng nūay ngān phāinøk] (v, exp) EN: outsource  FR: externaliser
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [ m ] ; débrouillard [ m ] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOURCE S AO1 R S
SOURCES S AO1 R S AH0 Z
SOURCE'S S AO1 R S IH0 Z
SOURCES' S AO1 R S AH0 Z
SOURCEBOOK S AO1 R S B UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
source (n) sˈɔːs (s oo1 s)
sources (n) sˈɔːsɪz (s oo1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
源头[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
源点[yuán diǎn, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] source, #71,813 [Add to Longdo]
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] source of an infection [Add to Longdo]
内源[nèi yuán, ㄋㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] source [Add to Longdo]
原物料[yuán wù liào, ㄩㄢˊ ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] source material; raw materials [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] source (of information) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] TH: ตำบลแหล่งที่มา  EN: source
原因[げんいん, gen'in] TH: มูลเหตุ  EN: source

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenderkennung { f }source identifier [Add to Longdo]
Ausgangssprache { f }source language [Add to Longdo]
Bezugsquelle { f }; Lieferquelle { f }source of supply [Add to Longdo]
Brandherd { m }source of fire [Add to Longdo]
Einnahmequelle { f } (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle { f }source of income [Add to Longdo]
Energieträger { m }source of energy; energy carrier [Add to Longdo]
Ergiebigkeit { f }source function [Add to Longdo]
Erwerbsquelle { f } | Erwerbsquellen { pl }source of income | sources of income [Add to Longdo]
Fehlerquelle { f }source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Geldquelle { f } | Geldquellen { pl }source of capital | sources of capital [Add to Longdo]
Lichtquelle { f }source of light [Add to Longdo]
Originalbeleg { m }source document [Add to Longdo]
Primärbibliothek { f }source library [Add to Longdo]
Primärprogramm { n } [ comp. ]source program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
オープンソース[o-punso-su] (n) { comp } open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) { comp } open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オープンソースコード[o-punso-suko-do] (n) { comp } open source code [Add to Longdo]
オープンソースソフトウェア[o-punso-susofutouea] (n) { comp } open source software [Add to Longdo]
オクトパス[okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) { comp } clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) { comp } source module; compilation unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ソース[そーす, so-su] source [Add to Longdo]
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Source \Source\, n. [OE. sours, OF. sourse, surse, sorse, F.
   source, fr. OF. sors, p. p. of OF. sordre, surdre, sourdre,
   to spring forth or up, F. sourdre, fr. L. surgere to lift or
   raise up, to spring up. See {Surge}, and cf. {Souse} to
   plunge or swoop as a bird upon its prey.]
   1. The act of rising; a rise; an ascent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Therefore right as an hawk upon a sours
       Up springeth into the air, right so prayers . . .
       Maken their sours to Goddes ears two. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The rising from the ground, or beginning, of a stream of
    water or the like; a spring; a fountain.
    [1913 Webster]
 
       Where as the Poo out of a welle small
       Taketh his firste springing and his sours.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Kings that rule
       Behind the hidden sources of the Nile. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. That from which anything comes forth, regarded as its
    cause or origin; the person from whom anything originates;
    first cause.
    [1913 Webster]
 
       This source of ideas every man has wholly in
       himself.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       The source of Newton's light, of Bacon's sense.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Origin}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 source
   n 1: the place where something begins, where it springs into
      being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter
      was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source
      of the Ohio River"; "communism's Russian root" [syn:
      {beginning}, {origin}, {root}, {rootage}, {source}]
   2: a document (or organization) from which information is
     obtained; "the reporter had two sources for the story"
   3: anything that provides inspiration for later work [syn:
     {source}, {seed}, {germ}]
   4: a facility where something is available
   5: a person who supplies information [syn: {informant},
     {source}]
   6: someone who originates or causes or initiates something; "he
     was the generator of several complaints" [syn: {generator},
     {source}, {author}]
   7: (technology) a process by which energy or a substance enters
     a system; "a heat source"; "a source of carbon dioxide" [ant:
     {sink}]
   8: anything (a person or animal or plant or substance) in which
     an infectious agent normally lives and multiplies; "an
     infectious agent depends on a reservoir for its survival"
     [syn: {reservoir}, {source}]
   9: a publication (or a passage from a publication) that is
     referred to; "he carried an armful of references back to his
     desk"; "he spent hours looking for the source of that
     quotation" [syn: {reference}, {source}]
   v 1: get (a product) from another country or business; "She
      sourced a supply of carpet"; "They are sourcing from
      smaller companies"
   2: specify the origin of; "The writer carefully sourced her
     report"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 source
  n.
 
   [very common] In reference to software, source is invariably shorthand for
   ?source code?, the preferred human-readable and human-modifiable form of
   the program. This is as opposed to object code, the derived binary
   executable form of a program. This shorthand readily takes derivative
   forms; one may speak of ?the sources of a system? or of ?having source?.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 source /suʀs/ 
  fountain; source; spring

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top