ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work

W ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work-, *work*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
workaround(n, jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
networking(n) กิจกรรมการพบปะผู้คน, ทำความรู้จักคนใหม่ๆ, สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น ในงานสัมมนาอาจมีช่วงงานเลี้ยงที่เป็น networking party ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะทำความรู้จักกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work(n) งาน, See also: การงาน, Syn. career, job, occupation
work(n) ที่ทำงาน
work(n) เวลางาน
work(n) ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน, Syn. effort, energy, exertion
work(n) ชิ้นงาน, See also: ผลงาน
work(vi) ทำงาน, See also: ปฏิบัติงาน
work(vi) ใช้การได้, See also: ทำงานได้, Syn. function, operate
work(vt) ทำให้ใช้การได้, See also: ทำให้ทำงานได้
work(vi) เป็นผลสำเร็จ, See also: ประสบผลสำเร็จ
work(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ปั้นรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
work(เวิร์ค) n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน, ทำให้ได้ผ
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space
work campค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะการทำงานนอกสถานที่)
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
work loadn. ปริมาณงาน, ปริมาณงานเป็นชั่วโมง, ภาระของงาน
work of artn. งานศิลปะ, Syn. masterwork
work-out(เวิร์ค'เอาทฺ) adj. หมดกำลัง, หมด
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้, ใช้สอยได้, เป็นไปได้, จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.
workaday(เวิร์ค'คะเด) adj. เกี่ยวกับวันทำงานเหมาะสำหรับเป็นวันทำงาน, ปกติ, สามัญ, ประจำวัน, พื้น ๆ , ทั่วไป, น่าเบื่อ
workaday worldn. โลกประจำวัน, โลกียวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
work(n) การงาน, การทำงาน, งานฝีมือ, ผลงาน
work(vi, vt) ทำงาน, ดำเนินงาน, ใช้งาน, ใช้สอย, เดินเครื่อง, ทำด้วยมือ, ควบคุม
workable(adj) สามารถทำงานได้, ใช้การได้, ซึ่งทำให้สำเร็จได้
worker(n) คนงาน, ลูกจ้าง, กรรมกร, พนักงาน
workhouse(n) สถานสงเคราะห์, สถานฝึกอาชีพ, สถานดัดสันดาน
working(adj) ซึ่งทำงาน, ซึ่งใช้การได้, ซึ่งได้ผล, เกี่ยวกับการทำงาน
working(n) การปฏิบัติงาน, การใช้แรงงาน, ชุดทำงาน
workman(n) คนงาน, กรรมกร, ลูกจ้าง, ช่างฝีมือ
workmanship(n) ฝีมือ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน
workroom(n) ห้องทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work aggravated diseaseโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work and labourงานและแรงงาน (ที่เป็นมูลฟ้อง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work collaborationการร่วมทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work distanceระยะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work induced diseaseโรคเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workการทำงาน [TU Subject Heading]
workงาน, งานที่ทำโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Work and familyการทำงานและครอบครัว [TU Subject Heading]
Work capacity evaluationการประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Work designการออกแบบงาน [TU Subject Heading]
Work Environmentสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Work ethicจริยธรรมในการทำงาน [TU Subject Heading]
Work in processงานระหว่างทำ [การบัญชี]
Work in progressงานระหว่างผลิต [การบัญชี]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
work(vi) ได้ผล
work(n, vt, adv, conj, pron, phrase) งาน
work[เวิค] (vt) ทำงาน
work out(vi) ออกกำลังกาย
worker-mit(adj) ใบผ่านงาน
working girl(n, slang) ผู้หญิงหากิน
Workmen’s compensation fund(name) กองทุนเงินทดแทน
workspace[เวิร์ค สะ เป้ด] (n) พื้นที่ที่ใช้ทำงาน, Syn. workplace

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we goเฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workA bad workman always blames his tools.
workA bad workman blames his tools.
workA bad workman complains of his tools.
workA bad workman quarrels with his tools.
workA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
workAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
workAbove all, you must work now.
workA businessman is working out some figures with a calculator.
workA criticism of literary works this year is in the paper.
workA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
workA few minutes after he finished his work, he went to bed.
workA frightful amount of work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีมงาน(n) work team, See also: working team, Syn. คณะทำงาน, Example: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน
ร่วมงาน(v) work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai Definition: ทำงานด้วยกัน
วงงาน(n) work cycle, Example: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง, Thai Definition: การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น
ทำการทำงาน(v) work, See also: do work, Syn. ทำงาน, Example: พ่อแม่ปลื้มใจเมื่อลูกทำการทำงานกันทุกคน, Notes: (ปาก)
สถานที่ประกอบการ(n) workplace, Syn. สถานที่ทำการ
ทำงานหนัก(v) work hard, See also: work strenuously, Syn. ทำงานมาก, Ant. ทำงานน้อย, Example: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน, Thai Definition: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก
ชนชั้นกรรมาชีพ(n) working class, Syn. ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน, Ant. ชนชั้นสูง, Example: การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ, Thai Definition: ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
วันทำงาน(n) workday, Example: รัฐบาลต้องการให้มีวันทำงานเพิ่มมากขึ้นโดยลดวันหยุดประจำปีลง, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันปฏิบัติภาระหน้าที่การงานซึ่งไม่ใช่วันหยุด
คนบ้างาน(n) workaholic, Example: ็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คนบ้างานมักจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ, คนที่เห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ
คนบ้างาน(n) workaholic, Thai Definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ เหมือนติดยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
แบ่งเบาภาระ[baengbao phāra] (v, exp) EN: lighten the load ; share the work
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บรรณ[ban] (n) EN: book ; work ; literature  FR: livre [ m ] ; ouvrage [ m ]
บั้งไฟ[bangfai] (n) EN: sky rocket ; fireworks
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[boē thōrasap thī thamngān] (n, exp) EN: work number
ชำระสะสาง[chamrasasāng] (v) EN: clear work

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORK W ER1 K
WORKS W ER1 K S
WORK'S W ER1 K S
WORKS' W ER1 K S
WORKED W ER1 K T
WORKER W ER1 K ER0
WORKING W ER1 K IH0 NG
WORKMEN W ER1 K M IH0 N
WORKERS W ER1 K ER0 Z
WORKDAY W ER1 K D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
work (v) wˈɜːʳk (w @@1 k)
works (v) wˈɜːʳks (w @@1 k s)
worked (v) wˈɜːʳkt (w @@1 k t)
worker (n) wˈɜːʳkər (w @@1 k @ r)
Worksop (n) wˈɜːʳksɒp (w @@1 k s o p)
work-in (n) wˈɜːʳk-ɪn (w @@1 k - i n)
workbag (n) wˈɜːʳkbæg (w @@1 k b a g)
workbox (n) wˈɜːʳkbɒks (w @@1 k b o k s)
workday (n) wˈɜːʳkdɛɪ (w @@1 k d ei)
workers (n) wˈɜːʳkəz (w @@1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor #1,044 [Add to Longdo]
作品[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art) #1,062 [Add to Longdo]
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff #1,103 [Add to Longdo]
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker #1,359 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor #1,419 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction #2,216 [Add to Longdo]
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop #4,907 [Add to Longdo]
制订[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] work out; formulate #5,080 [Add to Longdo]
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading) #5,835 [Add to Longdo]
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer #6,039 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ  EN: work
業務[ぎょうむ, gyoumu] TH: งาน  EN: work
作品[さくひん, sakuhin] TH: ผลงาน  EN: work

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit { f }; Tätigkeit { f } | Arbeiten { pl } | bei der Arbeit | Arbeit suchen | sich an die Arbeit machen | die Arbeit niederlegenwork | works | at work | to look for work | to set to work | to down tools [Add to Longdo]
Arbeit { f } [ phys. ] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Arbeitsanzug { m }work clothing [Add to Longdo]
Arbeitsbereich { m }work area; working area [Add to Longdo]
Arbeitsdatei { f } [ comp. ]work file [Add to Longdo]
Arbeitseinsatz { m }; Einsatz { m }work assignment; assignment [Add to Longdo]
Arbeitserlaubnis { f }work permit [Add to Longdo]
Arbeitsfläche { f }work surface [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft { f }work group; working group; syndicate [Add to Longdo]
Arbeitsgruppe { f }; Arbeitskreis { m }work group; working group [Add to Longdo]
Arbeitskleidung { f }work clothes [Add to Longdo]
Arbeitskräfte { pl }work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Arbeitskräftepotenzial { n }work force [Add to Longdo]
Arbeitskurve { f }work curve [Add to Longdo]
Arbeitsmethode { f } | Arbeitsmethoden { pl }work method | work methods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) I (mainly used by working men); myself #215 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) war; campaign; battle; (2) unpaid work #287 [Add to Longdo]
[さく, saku] (n, n-suf) a work; a harvest; (P) #314 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P) #363 [Add to Longdo]
作業[さぎょう, sagyou] (n, vs) work; operation; manufacturing; fatigue duty; (P) #365 [Add to Longdo]
編(P);篇[へん, hen] (n, n-suf) (1) compilation (of a text); editing; (n, n-suf, ctr) (2) volume (of a text); (3) completed literary work; (P) #368 [Add to Longdo]
制作[せいさく, seisaku] (n, vs) (1) work (film, book); (2) production; creation; (P) #422 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top