ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work

W ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work-, *work*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
workaround(n, jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work(n) งาน, See also: การงาน, Syn. career, job, occupation
work(n) ที่ทำงาน
work(n) เวลางาน
work(n) ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน, Syn. effort, energy, exertion
work(n) ชิ้นงาน, See also: ผลงาน
work(vi) ทำงาน, See also: ปฏิบัติงาน
work(vi) ใช้การได้, See also: ทำงานได้, Syn. function, operate
work(vt) ทำให้ใช้การได้, See also: ทำให้ทำงานได้
work(vi) เป็นผลสำเร็จ, See also: ประสบผลสำเร็จ
work(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ปั้นรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
work(เวิร์ค) n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน, ทำให้ได้ผ
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space
work campค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะการทำงานนอกสถานที่)
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
work loadn. ปริมาณงาน, ปริมาณงานเป็นชั่วโมง, ภาระของงาน
work of artn. งานศิลปะ, Syn. masterwork
work-out(เวิร์ค'เอาทฺ) adj. หมดกำลัง, หมด
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้, ใช้สอยได้, เป็นไปได้, จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.
workaday(เวิร์ค'คะเด) adj. เกี่ยวกับวันทำงานเหมาะสำหรับเป็นวันทำงาน, ปกติ, สามัญ, ประจำวัน, พื้น ๆ , ทั่วไป, น่าเบื่อ
workaday worldn. โลกประจำวัน, โลกียวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
work(n) การงาน, การทำงาน, งานฝีมือ, ผลงาน
work(vi, vt) ทำงาน, ดำเนินงาน, ใช้งาน, ใช้สอย, เดินเครื่อง, ทำด้วยมือ, ควบคุม
workable(adj) สามารถทำงานได้, ใช้การได้, ซึ่งทำให้สำเร็จได้
worker(n) คนงาน, ลูกจ้าง, กรรมกร, พนักงาน
workhouse(n) สถานสงเคราะห์, สถานฝึกอาชีพ, สถานดัดสันดาน
working(adj) ซึ่งทำงาน, ซึ่งใช้การได้, ซึ่งได้ผล, เกี่ยวกับการทำงาน
working(n) การปฏิบัติงาน, การใช้แรงงาน, ชุดทำงาน
workman(n) คนงาน, กรรมกร, ลูกจ้าง, ช่างฝีมือ
workmanship(n) ฝีมือ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน
workroom(n) ห้องทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work aggravated diseaseโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work and labourงานและแรงงาน (ที่เป็นมูลฟ้อง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work collaborationการร่วมทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work distanceระยะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work induced diseaseโรคเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workการทำงาน [TU Subject Heading]
workงาน, งานที่ทำโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Work and familyการทำงานและครอบครัว [TU Subject Heading]
Work capacity evaluationการประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Work designการออกแบบงาน [TU Subject Heading]
Work Environmentสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Work ethicจริยธรรมในการทำงาน [TU Subject Heading]
Work in processงานระหว่างทำ [การบัญชี]
Work in progressงานระหว่างผลิต [การบัญชี]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
work(vi) ได้ผล
work(n, vt, adv, conj, pron, phrase) งาน
work[เวิค] (vt) ทำงาน
work out(vi) ออกกำลังกาย
worker-mit(adj) ใบผ่านงาน
working girl(n, slang) ผู้หญิงหากิน
Workmen’s compensation fund(name) กองทุนเงินทดแทน
workspace[เวิร์ค สะ เป้ด] (n) พื้นที่ที่ใช้ทำงาน, Syn. workplace

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's off to work we goเฮ โฮ เฮ โฮมันออกไปทำงานที่ เราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workA bad workman always blames his tools.
workA bad workman blames his tools.
workA bad workman complains of his tools.
workA bad workman quarrels with his tools.
workA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
workAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
workAbove all, you must work now.
workA businessman is working out some figures with a calculator.
workA criticism of literary works this year is in the paper.
workA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
workA few minutes after he finished his work, he went to bed.
workA frightful amount of work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีมงาน(n) work team, See also: working team, Syn. คณะทำงาน, Example: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน
ร่วมงาน(v) work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai Definition: ทำงานด้วยกัน
วงงาน(n) work cycle, Example: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง, Thai Definition: การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น
ทำการทำงาน(v) work, See also: do work, Syn. ทำงาน, Example: พ่อแม่ปลื้มใจเมื่อลูกทำการทำงานกันทุกคน, Notes: (ปาก)
สถานที่ประกอบการ(n) workplace, Syn. สถานที่ทำการ
ทำงานหนัก(v) work hard, See also: work strenuously, Syn. ทำงานมาก, Ant. ทำงานน้อย, Example: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน, Thai Definition: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก
ชนชั้นกรรมาชีพ(n) working class, Syn. ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน, Ant. ชนชั้นสูง, Example: การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ, Thai Definition: ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
วันทำงาน(n) workday, Example: รัฐบาลต้องการให้มีวันทำงานเพิ่มมากขึ้นโดยลดวันหยุดประจำปีลง, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันปฏิบัติภาระหน้าที่การงานซึ่งไม่ใช่วันหยุด
คนบ้างาน(n) workaholic, Example: ็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คนบ้างานมักจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ, คนที่เห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ
คนบ้างาน(n) workaholic, Thai Definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ เหมือนติดยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
แบ่งเบาภาระ[baengbao phāra] (v, exp) EN: lighten the load ; share the work
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บรรณ[ban] (n) EN: book ; work ; literature  FR: livre [ m ] ; ouvrage [ m ]
บั้งไฟ[bangfai] (n) EN: sky rocket ; fireworks
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[boē thōrasap thī thamngān] (n, exp) EN: work number
ชำระสะสาง[chamrasasāng] (v) EN: clear work

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORK W ER1 K
WORKS W ER1 K S
WORK'S W ER1 K S
WORKS' W ER1 K S
WORKED W ER1 K T
WORKER W ER1 K ER0
WORKING W ER1 K IH0 NG
WORKMEN W ER1 K M IH0 N
WORKERS W ER1 K ER0 Z
WORKDAY W ER1 K D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
work (v) wˈɜːʳk (w @@1 k)
works (v) wˈɜːʳks (w @@1 k s)
worked (v) wˈɜːʳkt (w @@1 k t)
worker (n) wˈɜːʳkər (w @@1 k @ r)
Worksop (n) wˈɜːʳksɒp (w @@1 k s o p)
work-in (n) wˈɜːʳk-ɪn (w @@1 k - i n)
workbag (n) wˈɜːʳkbæg (w @@1 k b a g)
workbox (n) wˈɜːʳkbɒks (w @@1 k b o k s)
workday (n) wˈɜːʳkdɛɪ (w @@1 k d ei)
workers (n) wˈɜːʳkəz (w @@1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor, #1,044 [Add to Longdo]
作品[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor, #1,419 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction, #2,216 [Add to Longdo]
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop, #4,907 [Add to Longdo]
制订[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] work out; formulate, #5,080 [Add to Longdo]
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading), #5,835 [Add to Longdo]
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer, #6,039 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ  EN: work
業務[ぎょうむ, gyoumu] TH: งาน  EN: work
作品[さくひん, sakuhin] TH: ผลงาน  EN: work

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit { f }; Tätigkeit { f } | Arbeiten { pl } | bei der Arbeit | Arbeit suchen | sich an die Arbeit machen | die Arbeit niederlegenwork | works | at work | to look for work | to set to work | to down tools [Add to Longdo]
Arbeit { f } [ phys. ] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Arbeitsanzug { m }work clothing [Add to Longdo]
Arbeitsbereich { m }work area; working area [Add to Longdo]
Arbeitsdatei { f } [ comp. ]work file [Add to Longdo]
Arbeitseinsatz { m }; Einsatz { m }work assignment; assignment [Add to Longdo]
Arbeitserlaubnis { f }work permit [Add to Longdo]
Arbeitsfläche { f }work surface [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft { f }work group; working group; syndicate [Add to Longdo]
Arbeitsgruppe { f }; Arbeitskreis { m }work group; working group [Add to Longdo]
Arbeitskleidung { f }work clothes [Add to Longdo]
Arbeitskräfte { pl }work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Arbeitskräftepotenzial { n }work force [Add to Longdo]
Arbeitskurve { f }work curve [Add to Longdo]
Arbeitsmethode { f } | Arbeitsmethoden { pl }work method | work methods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) { comp } local area network; LAN [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp, v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Work \Work\ (w[^u]rk), n. [OE. work, werk, weorc, AS. weorc,
   worc; akin to OFries. werk, wirk, OS., D., & G. werk, OHG.
   werc, werah, Icel. & Sw. verk, Dan. v[ae]rk, Goth.
   gawa['u]rki, Gr. 'e`rgon, [digamma]e`rgon, work, "re`zein to
   do, 'o`rganon an instrument, 'o`rgia secret rites, Zend verez
   to work. [root]145. Cf. {Bulwark}, {Energy}, {Erg},
   {Georgic}, {Liturgy}, {Metallurgy}, {Organ}, {Orgy},
   {Surgeon}, {Wright}.]
   [1913 Webster]
   1. Exertion of strength or faculties; physical or
    intellectual effort directed to an end; industrial
    activity; toil; employment; sometimes, specifically,
    physical labor.
    [1913 Webster]
 
       Man hath his daily work of body or mind
       Appointed.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The matter on which one is at work; that upon which one
    spends labor; material for working upon; subject of
    exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to
    take up one's work; to drop one's work.
    [1913 Webster]
 
       Come on, Nerissa; I have work in hand
       That you yet know not of.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In every work that he began . . . he did it with all
       his heart, and prospered.       --2 Chron.
                          xxxi. 21.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is produced as the result of labor; anything
    accomplished by exertion or toil; product; performance;
    fabric; manufacture; in a more general sense, act, deed,
    service, effect, result, achievement, feat.
    [1913 Webster]
 
       To leave no rubs or blotches in the work. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The work some praise,
       And some the architect.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fancy . . .
       Wild work produces oft, and most in dreams.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The composition or dissolution of mixed bodies . . .
       is the chief work of elements.    --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically:
    (a) That which is produced by mental labor; a composition;
      a book; as, a work, or the works, of Addison.
    (b) Flowers, figures, or the like, wrought with the
      needle; embroidery.
      [1913 Webster]
 
         I am glad I have found this napkin; . . .
         I'll have the work ta'en out,
         And give 't Iago.         --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) pl. Structures in civil, military, or naval
      engineering, as docks, bridges, embankments, trenches,
      fortifications, and the like; also, the structures and
      grounds of a manufacturing establishment; as, iron
      works; locomotive works; gas works.
    (d) pl. The moving parts of a mechanism; as, the works of
      a watch.
      [1913 Webster]
 
   5. Manner of working; management; treatment; as, unskillful
    work spoiled the effect. --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The causing of motion against a resisting force.
    The amount of work is proportioned to, and is measured by,
    the product of the force into the amount of motion along
    the direction of the force. See {Conservation of energy},
    under {Conservation}, {Unit of work}, under {Unit}, also
    {Foot pound}, {Horse power}, {Poundal}, and {Erg}.
    [1913 Webster]
 
       Energy is the capacity of doing work . . . Work is
       the transference of energy from one system to
       another.               --Clerk
                          Maxwell.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) Ore before it is dressed. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. (Script.) Performance of moral duties; righteous
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       He shall reward every man according to his works.
                          --Matt. xvi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Faith, if it hath not works, is dead. --James ii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   9. (Cricket) Break; twist. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. (Mech.) The causing of motion against a resisting force,
     measured by the product of the force into the component
     of the motion resolved along the direction of the force.
 
        Energy is the capacity of doing work. . . . Work is
        the transference of energy from one system to
        another.               --Clerk
                          Maxwell.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Mining) Ore before it is dressed.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Muscular work} (Physiol.), the work done by a muscle through
    the power of contraction.
 
   {To go to work}, to begin laboring; to commence operations;
    to contrive; to manage. "I 'll go another way to work with
    him." --Shak.
 
   {To set on work}, to cause to begin laboring; to set to work.
    [Obs.] --Hooker.
 
   {To set to work}, to employ; to cause to engage in any
    business or labor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Work \Work\ (w[^u]rk), v. i. [imp. & p. p. {Worked} (w[^u]rkt),
   or {Wrought} (r[add]t); p. pr. & vb. n. {Working}.] [AS.
   wyrcean (imp. worthe, wrohte, p. p. geworht, gewroht); akin
   to OFries. werka, wirka, OS. wirkian, D. werken, G. wirken,
   Icel. verka, yrkja, orka, Goth. wa['u]rkjan. [root]145. See
   {Work}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To exert one's self for a purpose; to put forth effort for
    the attainment of an object; to labor; to be engaged in
    the performance of a task, a duty, or the like.
    [1913 Webster]
 
       O thou good Kent, how shall I live and work,
       To match thy goodness?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Go therefore now, and work; for there shall no straw
       be given you.             --Ex. v. 18.
    [1913 Webster]
 
       Whether we work or play, or sleep or wake,
       Our life doth pass.          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform;
    as, a machine works well.
    [1913 Webster]
 
       We bend to that the working of the heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, figuratively, to be effective; to have effect or
    influence; to conduce.
    [1913 Webster]
 
       We know that all things work together for good to
       them that love God.          --Rom. viii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       This so wrought upon the child, that afterwards he
       desired to be taught.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
       She marveled how she could ever have been wrought
       upon to marry him.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. To carry on business; to be engaged or employed
    customarily; to perform the part of a laborer; to labor;
    to toil.
    [1913 Webster]
 
       They that work in fine flax . . . shall be
       confounded.              --Isa. xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   5. To be in a state of severe exertion, or as if in such a
    state; to be tossed or agitated; to move heavily; to
    strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea.
    [1913 Webster]
 
       Confused with working sands and rolling waves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To make one's way slowly and with difficulty; to move or
    penetrate laboriously; to proceed with effort; -- with a
    following preposition, as down, out, into, up, through,
    and the like; as, scheme works out by degrees; to work
    into the earth.
    [1913 Webster]
 
       Till body up to spirit work, in bounds
       Proportioned to each kind.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To ferment, as a liquid.
    [1913 Webster]
 
       The working of beer when the barm is put in.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. To act or operate on the stomach and bowels, as a
    cathartic.
    [1913 Webster]
 
       Purges . . . work best, that is, cause the blood so
       to do, . . . in warm weather or in a warm room.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To work at}, to be engaged in or upon; to be employed in.
 
   {To work to windward} (Naut.), to sail or ply against the
    wind; to tack to windward. --Mar. Dict.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Work \Work\ (w[^u]rk), v. t.
   1. To labor or operate upon; to give exertion and effort to;
    to prepare for use, or to utilize, by labor.
    [1913 Webster]
 
       He could have told them of two or three gold mines,
       and a silver mine, and given the reason why they
       forbare to work them at that time.  --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce or form by labor; to bring forth by exertion or
    toil; to accomplish; to originate; to effect; as, to work
    wood or iron into a form desired, or into a utensil; to
    work cotton or wool into cloth.
    [1913 Webster]
 
       Each herb he knew, that works or good or ill.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   3. To produce by slow degrees, or as if laboriously; to bring
    gradually into any state by action or motion. "Sidelong he
    works his way." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       So the pure, limpid stream, when foul with stains
       Of rushing torrents and descending rains,
       Works itself clear, and as it runs, refines,
       Till by degrees the floating mirror shines.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To influence by acting upon; to prevail upon; to manage;
    to lead. "Work your royal father to his ruin." --Philips.
    [1913 Webster]
 
   5. To form with a needle and thread or yarn; especially, to
    embroider; as, to work muslin.
    [1913 Webster]
 
   6. To set in motion or action; to direct the action of; to
    keep at work; to govern; to manage; as, to work a machine.
    [1913 Webster]
 
       Knowledge in building and working ships.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Now, Marcus, thy virtue's the proof;
       Put forth thy utmost strength, work every nerve.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The mariners all 'gan work the ropes,
       Where they were wont to do.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to ferment, as liquor.
    [1913 Webster]
 
   {To work a passage} (Naut.), to pay for a passage by doing
    work.
 
   {To work double tides} (Naut.), to perform the labor of three
    days in two; -- a phrase which alludes to a practice of
    working by the night tide as well as by the day.
 
   {To work in}, to insert, introduce, mingle, or interweave by
    labor or skill.
 
   {To work into}, to force, urge, or insinuate into; as, to
    work one's self into favor or confidence.
 
   {To work off}, to remove gradually, as by labor, or a gradual
    process; as, beer works off impurities in fermenting.
 
   {To work out}.
    (a) To effect by labor and exertion. "Work out your own
      salvation with fear and trembling." --Phil. ii. 12.
    (b) To erase; to efface. [R.]
      [1913 Webster]
 
         Tears of joy for your returning spilt,
         Work out and expiate our former guilt. --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) To solve, as a problem.
    (d) To exhaust, as a mine, by working.
 
   {To work up}.
    (a) To raise; to excite; to stir up; as, to work up the
      passions to rage.
      [1913 Webster]
 
         The sun, that rolls his chariot o'er their
         heads,
         Works up more fire and color in their cheeks.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
    (b) To expend in any work, as materials; as, they have
      worked up all the stock.
    (c) (Naut.) To make over or into something else, as yarns
      drawn from old rigging, made into spun yarn, foxes,
      sennit, and the like; also, to keep constantly at work
      upon needless matters, as a crew in order to punish
      them. --R. H. Dana, Jr.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work
   n 1: activity directed toward making or doing something; "she
      checked several points needing further work"
   2: a product produced or accomplished through the effort or
     activity or agency of a person or thing; "it is not regarded
     as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed
     as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering
     work of John Dewey"; "the work of an active imagination";
     "erosion is the work of wind or water over time" [syn:
     {work}, {piece of work}]
   3: the occupation for which you are paid; "he is looking for
     employment"; "a lot of people are out of work" [syn:
     {employment}, {work}]
   4: applying the mind to learning and understanding a subject
     (especially by reading); "mastering a second language
     requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in
     interior design" [syn: {study}, {work}]
   5: (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy
     from one physical system to another expressed as the product
     of a force and the distance through which it moves a body in
     the direction of that force; "work equals force times
     distance"
   6: a place where work is done; "he arrived at work early today"
     [syn: {workplace}, {work}]
   7: the total output of a writer or artist (or a substantial part
     of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's
     work can be divided into periods" [syn: {oeuvre}, {work},
     {body of work}]
   v 1: exert oneself by doing mental or physical work for a
      purpose or out of necessity; "I will work hard to improve
      my grades"; "she worked hard for better living conditions
      for the poor" [ant: {idle}, {laze}, {slug}, {stagnate}]
   2: be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never
     worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She
     never did any work because she inherited a lot of money";
     "She works as a waitress to put herself through college"
     [syn: {work}, {do work}]
   3: have an effect or outcome; often the one desired or expected;
     "The voting process doesn't work as well as people thought";
     "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't
     work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine
     works only if you take it with a lot of water" [syn: {work},
     {act}]
   4: perform as expected when applied; "The washing machine won't
     go unless it's plugged in"; "Does this old car still run
     well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn:
     {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant:
     {malfunction}, {misfunction}]
   5: shape, form, or improve a material; "work stone into tools";
     "process iron"; "work the metal" [syn: {work}, {work on},
     {process}]
   6: give a workout to; "Some parents exercise their infants"; "My
     personal trainer works me hard"; "work one's muscles"; "this
     puzzle will exercise your mind" [syn: {exercise}, {work},
     {work out}]
   7: proceed along a path; "work one's way through the crowd";
     "make one's way into the forest" [syn: {make}, {work}]
   8: operate in a certain place, area, or specialty; "She works
     the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This
     artist works mostly in acrylics"
   9: proceed towards a goal or along a path or through an
     activity; "work your way through every problem or task"; "She
     was working on her second martini when the guests arrived";
     "Start from the bottom and work towards the top"
   10: move in an agitated manner; "His fingers worked with
     tension"
   11: cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work
     a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke";
     "The rain brought relief to the drought-stricken area" [syn:
     {bring}, {work}, {play}, {wreak}, {make for}]
   12: cause to work; "he is working his servants hard" [syn:
     {work}, {put to work}]
   13: prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
     [syn: {cultivate}, {crop}, {work}]
   14: behave in a certain way when handled; "This dough does not
     work easily"; "The soft metal works well"
   15: have and exert influence or effect; "The artist's work
     influenced the young painter"; "She worked on her friends to
     support the political candidate" [syn: {influence}, {act
     upon}, {work}]
   16: operate in or through; "Work the phones"
   17: cause to operate or function; "This pilot works the
     controls"; "Can you work an electric drill?"
   18: provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of
     young girls into a frenzy"
   19: gratify and charm, usually in order to influence; "the
     political candidate worked the crowds"
   20: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   21: move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the
     student worked a few jokes into his presentation"; "work the
     body onto the flatbed truck"
   22: make uniform; "knead dough"; "work the clay until it is
     soft" [syn: {knead}, {work}]
   23: use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new
     taxation system"; "She knows how to work the system"; "he
     works his parents for sympathy" [syn: {exploit}, {work}]
   24: find the solution to (a problem or question) or understand
     the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your
     problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't
     going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get
     my meaning?"; "He could not work the math problem" [syn:
     {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out}, {lick},
     {work}]
   25: cause to undergo fermentation; "We ferment the grapes for a
     very long time to achieve high alcohol content"; "The
     vintner worked the wine in big oak vats" [syn: {ferment},
     {work}]
   26: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
     "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
     {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   27: arrive at a certain condition through repeated motion; "The
     stitches of the hem worked loose after she wore the skirt
     many times"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top