ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sweeten

S W IY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sweeten-, *sweeten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweeten(vi) หวานขึ้น, See also: หวาน, Syn. become sweet
sweeten(vt) ทำให้หวาน, See also: ทำให้หวานขึ้น, Syn. mull, add sugar, Ant. sour
sweeten(vt) ทำให้รสดีขึ้น, See also: ทำให้กลมกล่อมขึ้น, Syn. flavor, dulcify
sweeten(vt) ทำให้เป็นที่พอใจ, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ทำให้เป็นที่ต้องการ, Syn. make pleasant, make agreeable
sweeten(vt) ทำให้นุ่มนวล, See also: ทำให้สงบ, ทำให้ยอมตาม, ทำให้อ่อนโยน, Syn. appease, mollify, pacify
sweetener(n) น้ำตาลเทียม, See also: สิ่งที่ทำให้หวาน, Syn. sweetening
sweetener(n) ของขวัญหรือเงินจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ให้พิเศษเพื่อจูงใจ, Syn. bribe, incentive
sweetening(n) สารที่ให้ความหวาน
sweeten the pill(idm) ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sweeten(สวีท'เทิน) vt. ทำให้หวาน, ทำให้อ่อน, ทำให้นิ่ม, ทำให้เป็นกรดน้อยลง, ทำให้หอม, เพิ่มคุณค่า, บรรเทา, ขจัดกลิ่น, เพิ่มเงินเดิมพัน. vi. หวานขึ้น, กลมกล่อมขึ้น, หอมขึ้น, ไพเราะขึ้น, นิ่มนวลขึ้น, See also: sweetener n., Syn. honey
sweetening(สวีท'เทินนิง) n. สิ่งที่ทำให้หวาน, การทำให้หวาน, การมีรสหวานขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
sweeten(vt) ทำให้หอม, ทำให้หวาน, ทำให้นิ่ม, ทำให้อ่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sweetenersสารให้ความหวาน [TU Subject Heading]
Sweeteningการแยกก๊าซออกจากน้ำมัน, Example: วิธีการที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันที่มันปนอยู่ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is how I get protein A out of Aspergillus Ticor. We sweeten it.นี่คือวิธีที่ฉันสกัดเอาโปรตีนเอ ออกจากแอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ เราเติมน้ำตาลเข้าไป Primer (2004)
We agitate it. We spin it around. We sweeten some more.เอาไปปั่น หมุนไปเรื่อยๆ แล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปอีก Primer (2004)
I put it in to sweeten the coffee.ผมใส่เพื่อให้รสชาติกาแฟกลมกล่อมขึ้น Mr. Monk and the Game Show (2004)
You still need to sweeten the pot.ขอข้อแลกเปลี่ยนที่มันน่าเย้าหยวนใจ กว่านี้หน่อยซิ Everybody Loves a Clown (2006)
You still need to sweeten the pot.ขอข้อแลกเปลี่ยนที่มันน่าเย้าหยวนใจ กว่านี้หน่อยซิ In My Time of Dying (2006)
When you're in bed with Len, he likes to sweeten a cash deal.เมื่อคุณร่วมงานกับเลน เขาชอบเติมสีสันให้กับธุรกิจเสมอ RocknRolla (2008)
You're going to have to sweeten the deal a little bit for me.ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอน่าพอใจรึเปล่า Chuck Versus the Marlin (2008)
Why don't you consider her something to sweeten the deal?คิดซะว่าเป็นของแถม ในข้อตกลงระหว่างเราดีไหมครับ Quantum of Solace (2008)
Sweeten the deal a bit.ขอเพ่ิมอะไรอีก Tell It to the Frogs (2010)
Doug, if your lawyers don't sweeten the settlement offer, หากทนายความของคุณไม่แก้ไขปัญหาอย่างนุ่มนวล You Must Meet My Wife (2010)
Fifty-seven hundred. Mmm. Well, ain't there anything I can do to get you to sweeten the deal?5, 700 เหรอ? งั้น มีอะไรที่ฉันพอทำได้ เพื่อให้ได้ราคาดีกว่านี้มั้ย? Spellbound (2011)
All right. I'll sweeten the deal.เอางี้ เรามาตกลงกันใหม่ The Slice Girls (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sweetenSugar replace honey as a sweetener.
sweetenThe dress is too expensive. Can't you sweeten the deal a little?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมข้นหวาน(n) sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai Definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
น้ำตาลเทียม(n) sweetener, Example: คนที่ต้องการลดความอ้วนใช้น้ำตาลเทียมเติมในกาแฟแทนน้ำตาลทั่วไป, Count Unit: ซอง, เม็ด, Thai Definition: น้ำตาลสังเคราะห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่หวาน[khai wān] (n, exp) EN: egg poached in sweetened water
น้ำตาลเทียม[nāmtān thīem] (n) EN: sweetener  FR: édulcorant [ m ]
ทำให้หวาน[thamhai wān] (v, exp) EN: sweeten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SWEETEN S W IY1 T AH0 N
SWEETENS S W IY1 T AH0 N Z
SWEETENED S W IY1 T AH0 N D
SWEETENER S W IY1 T AH0 N ER0
SWEETENER S W IY1 T N ER0
SWEETENERS S W IY1 T AH0 N ER0 Z
SWEETENERS S W IY1 T N ER0 Z
SWEETENING S W IY1 T AH0 N IH0 NG
SWEETENING S W IY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sweeten (v) swˈiːtn (s w ii1 t n)
sweetens (v) swˈiːtnz (s w ii1 t n z)
sweetened (v) swˈiːtnd (s w ii1 t n d)
sweetening (v) swˈiːtnɪŋ (s w ii1 t n i ng)
sweetenings (n) swˈiːtnɪŋz (s w ii1 t n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甜味剂[tián wèi jì, ㄊㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] sweetener (food additive), #53,572 [Add to Longdo]
加甜[jiā tián, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢˊ, ] sweeten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
エリスリトール[erisurito-ru] (n) erythritol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
キシリトール;キシリトル[kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
ズルチン[zuruchin] (n) dulcin (type of artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビット[sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビトール[sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
トレハロース[toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour) [Add to Longdo]
マニトール[manito-ru] (n) mannitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
阿多福豆;お多福豆[おたふくまめ, otafukumame] (n) (1) large broad bean; (2) (boiled and sweetened) broad bean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweeten \Sweet"en\, v. t. [imp. & p. p. {Sweetened}; p. pr. &
   vb. n. {Sweetening}.] [See {Sweet}, a.]
   1. To make sweet to the taste; as, to sweeten tea.
    [1913 Webster]
 
   2. To make pleasing or grateful to the mind or feelings; as,
    to sweeten life; to sweeten friendship.
    [1913 Webster]
 
   3. To make mild or kind; to soften; as, to sweeten the
    temper.
    [1913 Webster]
 
   4. To make less painful or laborious; to relieve; as, to
    sweeten the cares of life. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And sweeten every secret tear.    --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. To soften to the eye; to make delicate.
    [1913 Webster]
 
       Correggio has made his memory immortal by the
       strength he has given to his figures, and by
       sweetening his lights and shadows, and melting them
       into each other.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To make pure and salubrious by destroying noxious matter;
    as, to sweeten rooms or apartments that have been
    infected; to sweeten the air.
    [1913 Webster]
 
   7. To make warm and fertile; -- opposed to sour; as, to dry
    and sweeten soils.
    [1913 Webster]
 
   8. To restore to purity; to free from taint; as, to sweeten
    water, butter, or meat.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweeten \Sweet"en\, v. i.
   To become sweet. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sweeten
   v 1: make sweeter in taste [syn: {sweeten}, {dulcify},
      {edulcorate}, {dulcorate}] [ant: {acetify}, {acidify},
      {acidulate}, {sour}]
   2: make sweeter, more pleasant, or more agreeable; "sweeten a
     deal"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top