ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棗-, *棗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[棗, zǎo, ㄗㄠˇ] date tree; dates, jujubes; surname
Radical: Decomposition: 朿 (cì ㄘˋ)  朿 (cì ㄘˋ) 
Etymology: [ideographic] A tree 朿 with many thorns 朿

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #11,716 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates, #14,078 [Add to Longdo]
枣庄[Zǎo zhuāng, ㄗㄠˇ ㄓㄨㄤ, / ] Zaozhuang prefecture level city in Shandong, #42,483 [Add to Longdo]
酸枣[suān zǎo, ㄙㄨㄢ ㄗㄠˇ, / ] sour date (Ziziphus jujuba var. spinosa), #46,270 [Add to Longdo]
蜜枣[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #49,490 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris, #51,257 [Add to Longdo]
枣子[zǎo zi, ㄗㄠˇ ㄗ˙, / ] dates; jujube, #56,088 [Add to Longdo]
枣庄市[Zǎo zhuāng shì, ㄗㄠˇ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] Zaozhuang prefecture level city in Shandong, #60,265 [Add to Longdo]
枣阳[Zǎo yáng, ㄗㄠˇ ㄧㄤˊ, / ] (N) Zaoyang (city in Hubei), #66,863 [Add to Longdo]
枣强[Zǎo qiáng, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] (N) Zaoqiang (place in Hebei), #158,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なつめ;ナツメ, natsume ; natsume] (n) (1) (uk) jujube (species of bush, Ziziphus zizyphus); Chinese date; (2) small tea caddy (tea ceremony) [Add to Longdo]
椰子[なつめやし, natsumeyashi] (n) date (palm tree) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop nagging! Fine! Fine![CN] (黃一峰 莊副站長) Railroad Tigers (2016)
(Japanese) Sir. Please come and look[CN] (佐佐木 莊站長) Railroad Tigers (2016)
We'll hide, making our move as the train leaves![CN] 到了莊站鬼子一定會查車 Railroad Tigers (2016)
Check.[CN]  The Majestic (2001)
Are there any sand islands in Beijing[CN] 北京有沙 The Herdsman (1982)
Mouth like a red date[CN] 紅的嘴巴 Fei xia xiao bai long (1968)
Give you a penny if you can catch me[CN] 追得到俾個錢你買紅 Huan chang (1985)
Shoot![CN] 沒事的人先躲躲 我們過了莊就幹 Railroad Tigers (2016)
And Jujubes.[CN] 還有 The Majestic (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top