Search result for

resource

(101 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resource-, *resource*
English-Thai: Longdo Dictionary
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resource[N] แหล่งที่มา, See also: วิธีการ, Syn. means, device
resource[N] ทรัพยากร, Syn. reserved supply
resource[N] ปฏิภาน, See also: ไหวพริบ, Syn. ability, cleverness, initiative
resources[N] ทรัพยากรของประเทศ, Syn. raw material, wealth
resources[N] ทรัพย์สินของบริษัท, Syn. assets, capital
resourceful[ADJ] เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี, See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี, Syn. ingenious, inventive, capable, creative, Ant. uncreative, unimaginative
resourcefully[ADV] อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness[N] การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means

English-Thai: Nontri Dictionary
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourceทรัพยากร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resource managementการจัดการทรัพยากร [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resources mobilizationการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, naturalทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resourceทรัพยากร
โปรแกรม ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้ [คอมพิวเตอร์]
resourceทรัพยากรทางเทคโนโลยี, ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินการงานของระบบเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนินงานก็ได้ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ คน ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ พลังงาน ทุน และเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Resource allocationการจัดสรรทรัพยากร [TU Subject Heading]
Resource programs (Education)ทรัพยากรทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resource person (n) วิทยากร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ Downfall of a Droid (2008)
Resources are not the problem. Then what is?นั้นไม่ใช่ปัญหา และอะไร เพค่ะ The Moment of Truth (2008)
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
We don't have the resources to go chasing every kid who runs off with his pals;เราไม่มีกำลังคนพอที่จะวิ่งตามเด็กทุกคนฃืที่ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้หรอกครับ Changeling (2008)
You don't need another Marxist giving national resources to the people do you?คุณไม่อยากให้คนอื่นมาแจก ทรัพยากรของชาติให้ประชาชนหรอก จริงไหม ? Quantum of Solace (2008)
This is the world's most precious resource.สิ่งสำคัญก็คือ เราได้แหล่งทรัพยากรอันมีค่าไว้ในกำมือ Quantum of Solace (2008)
- I have a few resources...ฉันมีข้อมูลบางอย่าง... Taken (2008)
Use every resource we've got.ตรวจทุกกล้องบนทางด่วน และทุกอย่างที่เรามี The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm here for a job interview with human resources.ฉันมีนัดสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลค่ะ Shut Down (2008)
Would you be willing just to call human resources and seeคุณช่วยโทรบอกแผกบุคคลได้ไหมคะ Shut Down (2008)
Dubai has few natural resources, but with the money from oil it can bring millions of tons of material and workers from all over the planet.ดูไบมีทรัพยากรทางธรรมชาติไม่กี่อย่าง, แต่เงินมหาศาลที่ได้จากการขายน้ำมัน สามารถนำมาซึ่งวัตถุมากมาย และคนงานจากทั่วโลก Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resourceAccess to worldwide communication industry resources.
resourceAmerica is second to none in natural resources.
resourceAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
resourceAustralia is rich in natural resources.
resourceChina is rich in natural resources.
resourceHe had no other resource but to run away.
resourceIt's a shame the way natural resources are wasted.
resourceIt will require substantial time and financial resources.
resourceJapan imports most of the energy resources it needs.
resourceJapan is not abundant in natural resources.
resourceJapan is not rich in natural resources.
resourceJapan is poor in natural resources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าปัญญา[N] wise person, See also: resourceful person, idea person, Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี, Example: ในประเทศจีนคงจะมีใครเป็นเจ้าปัญญา ออกอุบายเสนอให้ทำตุ๊กตาเป็นของจำลองขึ้น
ทรัพยากร[N] resource, See also: property, assets, resort, means, course, device, Example: เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ, Count unit: ประเภท, Thai definition: สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน
เจ้าความคิด[N] idea person, See also: resourceful person, Example: ผมนี่แหละเป็นเจ้าความคิดเรื่องนี้เอง, Thai definition: คนที่เป็นตัวตั้งตัวตี หรือคิดริเริ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan sapphayākøn) EN: resources allocation   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sapphayākøn manut) EN: human resource development   
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi kīokap sapphayākøn thammachāt) EN: law of natural resources   
ทรัพยากรน้ำบาดาล[org.] (Krom Sapphayākøn Nām Bādān) EN: Department of Groundwater Resources   
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water resource   FR: ressource en eau [f]
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phalang-ngān) EN: source of energy ; source of power ; power resource   FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]
แผนกทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (phanaēk sapphayākøn manut) EN: human resource department   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOURCE    R IY1 S AO0 R S
RESOURCES    R IY1 S AO0 R S AH0 Z
RESOURCES'    R IY1 S AO0 R S AH0 Z
RESOURCEFUL    R IY0 S AO1 R S F AH0 L
RESOURCEFULNESS    R IY0 S AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resource    (n) (r i1 z oo1 s)
resources    (n) (r i1 z oo1 s i z)
resourceful    (j) (r i1 z oo1 s f @ l)
resourceless    (j) (r i1 z oo1 s l i s)
resourcefully    (a) (r i1 z oo1 s f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ressource {f} | Ressourcen {pl} | Ressourcen zuweisenresource | resources | to assign resources [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] (n) {comp} computer resource [Add to Longdo]
システムリソース[, shisutemuriso-su] (n) {comp} system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] (n) {comp} system resource [Add to Longdo]
ネットワークリソース[, nettowa-kuriso-su] (n) {comp} network resource [Add to Longdo]
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] (n) {comp} network resources [Add to Longdo]
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] (n) {comp} network resource [Add to Longdo]
ヒューマンリソース[, hyu-manriso-su] (n) human resources [Add to Longdo]
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] (n) {comp} font resource [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; intelligent [Add to Longdo]
[zī, , / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense [Add to Longdo]
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; full of stratagems [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource [Add to Longdo]
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources [Add to Longdo]
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource [Add to Longdo]
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource [Add to Longdo]
リソース[りそーす, riso-su] resource [Add to Longdo]
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resource \Re*source"\ (r?*s?rs"), n. [F. ressource, fr. OF.
   ressourdre, resourdre, to spring forth or up again; pref. re-
   re- + sourdre to spring forth. See {Source}.]
   1. That to which one resorts orr on which one depends for
    supply or support; means of overcoming a difficulty;
    resort; expedient.
    [1913 Webster]
 
       Threat'nings mixed with prayers, his last resource.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Pecuniary means; funds; money, or any property that
    can be converted into supplies; available means or
    capabilities of any kind.
    [1913 Webster]
 
       Scotland by no means escaped the fate ordained for
       every country which is connected, but not
       incorporated, with another country of greater
       resources.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Expedient; resort; means; contrivance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resource
   n 1: available source of wealth; a new or reserve supply that
      can be drawn upon when needed
   2: a source of aid or support that may be drawn upon when
     needed; "the local library is a valuable resource"
   3: the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a
     man of resource" [syn: {resource}, {resourcefulness},
     {imagination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top