ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sour*

S AW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sour, -sour-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n, phrase) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour(adj) เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour(adj) บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour(adj) ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour(vi) เปรี้ยว
sour(vt) ทำให้เปรี้ยว, Syn. ferment, acidify
sour(n) ความเปรี้ยว
source(n) ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source(n) แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
sourish(adj) เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
Missouri(n) รัฐมิซซูรีของสหรัฐอเมริกา
resource(n) แหล่งที่มา, See also: วิธีการ, Syn. means, device
resource(n) ทรัพยากร, Syn. reserved supply
resource(n) ปฏิภาน, See also: ไหวพริบ, Syn. ability, cleverness, initiative
sourball(n) ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
sourdine(n) ความเงียบ, Syn. sordino
outsource(vt) จัดจ้างคนภายนอก
resources(n) ทรัพยากรของประเทศ, Syn. raw material, wealth
resources(n) ทรัพย์สินของบริษัท, Syn. assets, capital
sourdough(n) ผู้แสวงโชค
outsourcing(n) การจัดจ้างคนภายนอก
resourceful(adj) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี, See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี, Syn. ingenious, inventive, capable, creative, Ant. uncreative, unimaginative
sour grapes(n) พวกทำไม่สนใจสิ่งที่ตนไม่มีและที่จริงอยากมีสิ่งนั้น
source book(n) หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย, See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code(n) ซอร์สโค้ด, See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. object code
X-ray source(n) วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
resourcefully(adv) อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
informed source(n) แหล่งข่าว
resourcefulness(n) การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี
natural resource(n) ทรัพยากรธรรมชาติ
natural resources(n) ทรัพยากรธรรมชาติ, Syn. resources
strike a sour note(idm) ทำให้หมดสนุก, See also: ทำให้กร่อย
underground resource(n) ทรัพยากรธรณี
leave someone to resources(idm) ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา, หนทาง, วิธีการ, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังวัตถุ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort, means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี, มีความชำนาญดี, มีสติปัญญาดี, เจ้าความคิด, หัวดี, อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว, บูดบึ้ง, บูด, ฟูขึ้น, ไม่สมใจ, ไม่มีรสชาด, เลว, มีอารมณ์บูดบึ้ง, ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi., vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว, หมัก, หมักฟู, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป, ทำให้เน่า, ทำให้ขมขื่น, ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้, องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง, แหล่งที่มา, Syn. fountain, origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
resource(n) ทรัพยากร, วิธการ, แหล่งที่มา, หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด, เจ้าปัญญา, อุดมสมบูรณ์, มั่งคั่ง
sour(adj) ไม่มีรสชาติ, เปรี้ยว, ไม่พอใจ, บูดบึ้ง, ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด, เปรี้ยว, หมัก, เป็นกรดมาก
source(n) แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า, ที่มา, ราก, ต้นแม่น้ำ, แหล่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
law, sources of theที่มาแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourceทรัพยากร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resource managementการจัดการทรัพยากร [ ใช้ในโอเอส ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resources mobilizationการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, naturalทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sourceแหล่งต้นทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
source addressเลขที่อยู่ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source languageภาษาต้นฉบับ, ภาษาต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slope-controlled power sourceชุดเชื่อมควบคุมกำลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source programโปรแกรมต้นฉบับ, โปรแกรมต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source rock; parent rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sources of the lawที่มาแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stational sourceแหล่งประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administrative resourcesทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilization, resourcesการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data sourceอุปกรณ์ส่งข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data sourceอุปกรณ์ส่งข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identified resourceทรัพยากรมีค่าพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
identified subeconomic resourceทรัพยากรค่าต่ำพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heat sourceแหล่งให้ความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด, Example: ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ, Example: <p>ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) <p>1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น <p>2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน <p>3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ, Example: <p>แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ <p>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก <p>ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ <p>ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological resourcesทรัพยากรชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์, Example: ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์, Example: น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม, Example: หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, Example: ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural resourceทรัพยากรการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Power resourceพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Economic resourcesทรัพยากรทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Mineral resourcesทรัพยากรแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Marine resources conservtionการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineral resources conservationการอนุรักษ์แร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
Radiation sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ, Example: [นิวเคลียร์]
Human Resources Developmentการพัฒนาบุคลากร [การจัดการความรู้]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]
Source materialวัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, Example: [นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Radioactive sourceต้นกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
resourceทรัพยากร, Example: โปรแกรม ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้ [คอมพิวเตอร์]
source codeรหัสต้นฉบับ, Example: คำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Natural sourceต้นกำเนิดรังสีตามธรรมชาติ, ต้นกำเนิดรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงต้นกำเนิดรังสีจากพื้นโลก และรังสีคอสมิก <br>(ดู primordial radionuclide ประกอบ)</br>, Example: [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crowdsource(vt, uniq) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
resource person(n) วิทยากร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน Yellow Submarine (1968)
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน Oh, God! (1977)
- lt's a source of unspeakable power.- มันเป็นแหล่งกำเนิดของอำนาจที่พูดไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm going home to Missouri where they never feed you snakes, before ripping your heart out and lowering you into hot pits!ฉันจะกลับบ้านที่รัฐมิสซูรี่ที่พวกเขาไม่เคยกินอาหารที่คุณงู ก่อนที่จะฉีกหัวใจของคุณออกไปและลดคุณลงไปในหลุมร้อน! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)
source programmable guidance!จริงสิ ขั้นตอนการโปรแกรม Spies Like Us (1985)
Well, now we know the source of the numbers, but we still don't know what they mean.คือ, ตอนนี้เรารู้ที่มาของตัวเลข, แต่.. เรายังไม่รู้ ว่ามันหมายความว่าอะไร Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That window seems to be the source of the Roman numerals.ดูเหมือนหน้าต่างนั่นจะเป็นที่มา ของตัวเลขโรมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That's right. The source is the star of the show.ที่เหมาะสม มาเป็นดาวของการแสดง The Russia House (1990)
Dante is their source, and, uh...Dante เป็นแหล่งที่มาของพวกเขาและเอ่อ ... The Russia House (1990)
And I really believe that Dante is a source from glasnost heaven.และผมเชื่อว่า Dante เป็นแหล่งที่มาจาก glasnost สวรรค์ The Russia House (1990)
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี Wuthering Heights (1992)
It's a chief resource of the Wachati. They use it to make things.เป็นทรัพยากรหลักของเผ่า พวกเขาใช้ทำเครื่องใช้หลายอย่าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"Guano mines as a source of nitrate...ขี้ค้างคาวไง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Local resources have been strained to the breaking point.โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก Jumanji (1995)
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)
Every time we get to the source they're already long gone.ทุกๆครั้งที่เรารู้ตำแหน่ง มันก็เปิดตูดไปไกลแลัว! Ghost in the Shell (1995)
The body's using its own power source.ร่างนั่นใช้พลังงานของตัวเอง! Ghost in the Shell (1995)
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
Sweet-and-sour peasant soup. Why'd you say it was seafood chowder?ซุปชาวนาหวานและเปรี้ยว ทำไมเธอถึงบอกว่ามันเป็นซุปอาหารทะเล? The Birdcage (1996)
Eli's studying Markarian 541, a major gamma ray source.อีไลศึกษา มาคาเรียน 541, แกมมาเรย์แหล่งสำคัญ Contact (1997)
What shall I do about the source queue?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร เกี่ยวกับคิวที่มา? Contact (1997)
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
Do you have a source location yet?คุณมีแหล่งที่ตั้งยัง? Contact (1997)
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ Contact (1997)
Sources close to the VLA report they have been contacted by some form of intelligent being living outside our solar system.แหล่งข่าวใกล้ชิดรายงาน วีเอลแอ พวกเขาได้รับการติดต่อ โดยรูปแบบของการ เป็นอัจฉริยะบาง ที่อาศัยอยู่นอก ระบบสุริยะของเรา Contact (1997)
If the source of the signal is so sophisticated... why the remedial math?อธิบายเรื่องนี้กับฉัน หากแหล่งที่มาของสัญญาณเป็นดังนั้น ที่มีความซับซ้อนทำไมคณิตศาสตร์แก้ไข? Contact (1997)
Sources say the cost of the project is spiralling to more than a third of a trillion dollars making this perhaps the most expensive single project in all of human history.แหล่งข่าวบอกว่าค่าใช้จ่าย ของโครงการที่มีการลอย มากกว่าหนึ่งในสาม ของล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เรื่องนี้อาจจะเป็น Contact (1997)
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว Contact (1997)
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก Contact (1997)
There's a light source ahead!มีแหล่งกำเนิดแสงข้างหน้าเป็น! Contact (1997)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
The one that's kind of green, and you scrape it off the sourwood tree.อันแรกสีเขียวๆ ที่สกัดออกมาจาก ต้นเซาวเออร์วู้ด The Education of Little Tree (1997)
The source of this transmission has been identified as the Event Horizon.และพบว่าแหล่งที่มาของสัญญาณมาจาก ยานอีเวนฮอร์ไรซั่น Event Horizon (1997)
We've got several small radiation sources, but no leaks.มีคลื่นรังสีอยู่หลายจุด แต่ไม่เป็นอันตราย Event Horizon (1997)
Twenty dollars on pump number 15 and a sour fruity twist.น้ำมัน20 เหรียญที่หัวจ่าย 15 กับลูกกวาดรสผลไม้ Nothing to Lose (1997)
Oh. Now all I want´s $20 on pump number 15 and a sour fruity twist.ฉันขอซื้อน้ำมัน20 เหรียญกับทอฟฟี่ผลไม้ Nothing to Lose (1997)
Thank you. This is for the phone and for the gun and for the sour fruity twist.นี่ค่าซ่อมโทรศัพท์ ค่าปืนและท็อฟฟี่ Nothing to Lose (1997)
- lt´s sour. - So.แบ่งกันอมจะเป็นไรไป Nothing to Lose (1997)
If I die before the summit, use me as an alternative source of food.ถ้าฉันตายก่อนเราปีนถึงยอด นายต้องใช้ฉันเป็นเสบียงนะ The Truman Show (1998)
His Majesty's wars are unjust and the source of public hunger.และภัยหิว The Man in the Iron Mask (1998)
We still have this varnish that doesn't configure, but... but we can run comparison tests and see if this is the source of the copy.เรายังคงมีปัญหาเรื่องน้ำมันเคลือบ ที่ยังระบุไม่ได้ แต่... แต่เราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้ว่า นี่คือต้นแบบของของเทียมหรือเปล่า The Red Violin (1998)
- My source indicated that it was a possibility.- แหล่งข่าวบอกว่ามันเป็นไปได้มาก Rushmore (1998)
I believe I'm really the source of your good fortune.แล้วดูเหมือนว่าผมจะเป็นแหล่งข่าวสำคัญในคดีคุณ Brokedown Palace (1999)
He's a total PR nerd. It ports into you. You're the power source.เขาเป็นพีอาร์น้องใหม่นะ มันต่อกับคุณคุณมีแหล่งพลังงาน eXistenZ (1999)
Anybody want a bowl of hot and sour soup?มีใครอยากได้ซุปร้อนบ้างไหม eXistenZ (1999)
I have other sources of income.จริงๆผมทำธุรกิจอื่น American Beauty (1999)
J'aime le son d'une trombone en sourdine.ฉันชอบเสียงแตรยาวซอร์ดีน Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sourWater is a natural resource of vital importance.
sourThe most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.
sourHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
sourMilk easily turns sour.
sourWe have limited financial resources.
sourThe grapes are sour.
sourWood is a disappearing resource in much of Africa, and these stoves burn far less wood than the stoves currently in much use.
sourThe fruit is still too sour to eat.
sourOpen source is the engine that drives technological innovation.
sourThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
sourIt will require substantial time and financial resources.
sourSolar energy is a new source of energy.
sourCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.
sourA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
sourWar bankrupted the nation's resources and manpower.
sourWe mustn't waste our energy resources.
sourThe butter tasted sour.
sourThe milk turned sour.
sourThey are planning to settle Missouri.
sourJapan imports most of the energy resources it needs.
sourThe third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.
sourThe country is abundant in natural resources.
sourThe province is relatively rich in mineral resources.
sourAustralia is rich in natural resources.
sourLemon is sour.
sourThis juice tastes sour.
sourI want to find out the source of this irresponsible rumor.
sourThis apple tastes sour, doesn't it?
sourWater, forests, and minerals are important natural resources.
sourWe must make the best we can of the few natural resources we have.
sourThis apple tastes sour.
sourFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
sourIt's a shame the way natural resources are wasted.
sourAccess to worldwide communication industry resources.
sourThen, when you're making CG, how should you use light sources?
sourHe got all his information from secondary sources.
sourI got the news from a reliable source.
sourWe'll use energy sources such as the sun and wind.
sourOur country is running short of energy resources.
sourAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
sourThough it is poor in natural resources, Japan has become an economic superpower thanks to international trade.
sourThis milk tastes rather sour.
sourThe ocean affords various kinds of resources.
sourThe orange didn't taste either sweet or sour.
sourAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
sourWe must try to conserve our natural resources.
sourThe resources of the earth are limited.
sourSurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
sourI heard about it from another source last year.
sourWho are you calling sweet-n-sour?! At the very least I certainly don't remember being sweet!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง(n) knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count Unit: แห่ง, ที่
กทธ.(n) Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
แหล่ง(n) source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด(n) source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งข้อมูล(n) data source
แหล่งน้ำ(n) water resource
แหล่งพลังงาน(n) power resource
มูล(n) ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count Unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai Definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
เปรี้ยว(adj) sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
โภคทรัพย์(n) wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai Definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มูลฐาน(n) origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
ส้ม(adj) sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
หน้าบูดบึ้ง(adj) sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai Definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหม็นบูด(adj) rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai Definition: กลิ่นของที่บูด
แหล่งที่มา(n) source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
ขุมสมบัติ(n) treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ
เค้ามูล(n) source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
งานบุคลากร(n) personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai Definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ปลายน้ำ(n) river mouth, See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river, Example: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่, Thai Definition: สุดลำน้ำ
ภาษาต้นฉบับ(n) source language, Example: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี, Thai Definition: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
รากเหง้า(n) origin, See also: root, source, cause, fount, base, basis, Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ, Example: ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
เปรี้ยวจี๊ด(v) very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai Definition: มีรสเปรี้ยวจัด
เปรี้ยวหวาน(n) a kind of Thai dish, See also: sweet and sour dish, Syn. ผัดเปรี้ยวหวาน, Example: คุณแม่ของฉันทำเปรี้ยวหวานไก่ได้อร่อยมาก, Thai Definition: ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน
ลอยแก้ว(n) fruit in syrup, See also: a sweet preserve made of sour fruit steeped in syrup and little salt, fruit salad, Thai Definition: ของหวานทำด้วยเนื้อผลไม้รสเปรี้ยวลอยในน้ำเชื่อมเจือเกลือเล็กน้อย
วิศวกรรมแหล่งน้ำ(n) water resources engineering, Thai Definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ส้มฟัก(n) sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count Unit: แผ่น, ห่อ, Thai Definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
อัมพิล(adj) sour, See also: tangy, Syn. เปรี้ยว, Thai Definition: มีรสเปรี้ยว
อู่(n) source, Syn. แหล่ง, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: แหล่งที่เกิด
ตัวเงินตัวทอง(n) money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai Definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง(n) money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai Definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวการ(n) cause, See also: reason, origin, source, motive, Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, Example: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย, Thai Definition: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ตัวการ(n) cause, See also: reason, origin, source, motive, Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, Example: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย, Thai Definition: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ตรีสมุตถาน(n) three sources of illness: bile, humour, phlegm, Example: ลมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของตรีสมุตถาน, Thai Definition: สมุตถานสามอย่างคือ ดี เสมหะ ลม
ถึงที่(v) be doomed to die, See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one's resources, Syn. ถึงคราวตาย, ถึงฆาต, ถึงคราว, Example: แม่ปลงได้แล้วว่าลูกชายคงจะถึงที่จึงได้ตายไป
เจ้าปัญญา(n) wise person, See also: resourceful person, idea person, Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี, Example: ในประเทศจีนคงจะมีใครเป็นเจ้าปัญญา ออกอุบายเสนอให้ทำตุ๊กตาเป็นของจำลองขึ้น
ทรัพยากรธรณี(n) underground resource, See also: mineral resource, Syn. ทรัพย์ในดิน, Example: แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ, Thai Definition: ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพยากร(n) resource, See also: property, assets, resort, means, course, device, Example: เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ, Count Unit: ประเภท, Thai Definition: สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพยากรธรรมชาติ(n) natural resource, See also: natural wealth, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชา ยังเกินดุลของการทำลาย, Thai Definition: ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ
ทางได้(n) profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count Unit: ทาง, Thai Definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ปฏิภาณ(n) wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai Definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
กรมทรัพยากรธรณี(n) Department of Mineral Resources, See also: Department of Underground Resources, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Count Unit: กรม
กระแสข่าว(n) informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว
กระไอ(n) offensive odor, See also: sour smell, Syn. กลิ่น (ใกล้จะบูด), Example: แกงถ้วยนี้เริ่มมีกระไอแล้ว
การบริหารงานบุคคล(n) personnel management, See also: human resource management, Syn. การจัดการงานบุคคล, Example: การบริหารงานบุคคลในสังคมตำรวจไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำรวจบางพวกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนนำเงินมาซื้อหาตำแหน่งกันอย่างกว้างขวาง
กามภพ(n) places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count Unit: ภพ, Thai Definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
แกงส้ม(n) sour soup made of tamarind paste, Example: คุณยายเก็บยอดมะขามอ่อนเพื่อมาทำแกงส้ม, Thai Definition: แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ หรือ น้ำมัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้นๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้มดอกแค
ของเค็ม(n) salty food, See also: sour foodstuffs, Example: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม, Thai Definition: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ดินเปรี้ยว(n) acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินกรด, Example: ที่ดินกลับกลายเป็นดินที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะดินเค็มและดินเปรี้ยว, Thai Definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
ต้นเค้า(n) prototype, See also: root, source, Syn. ต้นแบบ, Example: รำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไปจนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
องุ่นเปรี้ยว[a-ngun prīo] (n, exp) EN: sour grapes
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [ f ] ; origine [ f ]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [ f ]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [ f ]
บูด[būt] (v) EN: go bad ; become putrid ; go sour  FR: putréfier ; rancir
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดินเปรี้ยว[din prīo] (n, exp) EN: acid soil ; sour soil  FR: sol acide [ m ]
ดูโค้ด[dū khōt] (v, exp) EN: view source  FR: voir le texte source
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หูหนวก[hūnūak] (adj) EN: deaf ; unable to hear  FR: sourd
หูตึง[hūteung] (adj) EN: hard of earing ; stone deaf  FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จ้างหน่วยงานภายนอก[jāng nūay ngān phāinøk] (v, exp) EN: outsource  FR: externaliser
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [ m ] ; débrouillard [ m ] (fam.)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[jaonāthī fāi bukkhon] (n, exp) EN: human ressources officer
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [ f ] ; début [ m ] ; point de départ [ m ]
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [ m ] ; point initial [ m ]
แกงเหลือง[kaēng leūang] (n, exp) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup
แกงส้ม[kaēng som] (n, exp) EN: sour soup made of tamarind paste
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
กำเนิด[kamnoēt] (n) EN: birth ; origin ; source  FR: naissance [ f ] ; origine [ f ] ; source [ f ]
การบริหารงานบุคคล[kān børihān ngān bukkhon] (n, exp) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration  FR: gestion des ressources humaines [ f ]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[kān børihān sapphayākøn manut] (n, exp) EN: human ressources management  FR: gestion des ressources humaines [ f ]
การจ้างหน่วยงานภายนอก[kān jāng nūay ngān phāinøk] (n, exp) EN: outsourcing  FR: externalisation [ f ]
การจัดสรรทรัพยากร[kān jatsan sapphayākøn] (n, exp) EN: resources allocation
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[kān phatthanā sapphayākøn manut] (n, exp) EN: human resource development
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[kān prayat sapphayākøn thammachāt] (n, exp) EN: conservation of natural ressources  FR: conservation des ressources naturelles
กับดักหนู[kapdak nū] (n, exp) FR: souricière [ f ] ; piège à souris [ m ] ; ratière [ f ] ; piège à rats [ m ]
กัดเซาะ[katsǿ] (v) EN: sour
ขมวดคิ้ว[khamūat khiu] (v, exp) EN: frown ; knit one's brow  FR: froncer les sourcils
ค้างคาว[khāngkhāo] (n) EN: bat  FR: chauve-souris [ f ]
เค้ามูล[khaomūn] (n) EN: source
คิ้ว[khiu] (n) EN: eyebrow ; supercilium  FR: sourcil [ m ]
คิ้วดก[khiu dok] (n, exp) EN: bushy eyebrows  FR: sourcils épais [ mpl ]
คนหูหนวก[khon hūnūak] (n) EN: deaf person ; deaf  FR: sourd [ m ] ; sourde [ f ] ; malentendant [ m ] ; malentendante [ f ]
ขนคิ้ว[khon khiu] (n) EN: eyebrow ; brow  FR: sourcil [ m ]
ขุนน้ำ[khunnām] (n) EN: source of a river  FR: source (d'une rivière) [ f ]
ความเปรี้ยว[khwām prīo] (n) EN: sourness  FR: aigreur [ f ] ; âcreté [ f ]
กลิ่นบูด[klin būt] (v, exp) EN: sour smell
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[kotmāi kīokap sapphayākøn thammachāt] (n, exp) EN: law of natural resources
กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน[kradūk mū prīo-wān] (xp) EN: sweet and sour spareribs
กระแสข่าว[krasaē khāo] (n, exp) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[Krasūang Sapphayākøn Thammachāt lae Singwaētløm] (org) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment  FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [ m ]
ทรัพยากรน้ำบาดาล[Krom Sapphayākøn Nām Bādān] (org) EN: Department of Groundwater Resources
แหล่ง[laeng] (n) EN: source ; origin ; seat ; birthplace  FR: source [ f ] ; origine [ f ]
แหล่งอารยธรรม[laēng ārayatham] (n, exp) EN: place of civilization ; source of civilization  FR: berceau de la civilisation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOUR S AW1 R
SOUR S AW1 ER0
SOURS S AW1 ER0 Z
SOURS S AW1 R Z
SOURCE S AO1 R S
SOURBY S AW1 R B IY0
SOURIS S UW1 R IH0 S
SOURED S AW1 ER0 D
MANSOUR M AE1 N S ER0
MONSOUR M AA1 N S ER0
SOURING S AW1 ER0 IH0 NG
SOURCES S AO1 R S AH0 Z
SOURCE'S S AO1 R S IH0 Z
RESOURCE R IY1 S AO0 R S
SOURCES' S AO1 R S AH0 Z
SOURCING S AO1 R S IH0 NG
MISSOURI M AH0 Z ER1 AH0
MISSOURI M AH0 Z UH1 R IY0
ENSOURCE EH0 N S AO1 R S
OUTSOURCE AW2 T S AO1 R S
RESOURCES R IY1 S AO0 R S IH0 Z
TELSOURCE T EH1 L S AO2 R S
UNISOURCE Y UW1 N IH0 S AO2 R S
SOURCEBOOK S AO1 R S B UH2 K
RESOURCES' R IY1 S AO0 R S IH0 Z
AGRESOURCE AA1 G R EH0 S AO2 R S
AGRESOURCE AE1 G R AH0 S AO2 R S
MISSOURI'S M AH0 Z UH1 R IY0 Z
OUTSOURCES AW2 T S AO1 R S IH0 Z
OUTSOURCED AW2 T S AO1 R S T
MISSOURI'S M AH0 Z ER1 AH0 Z
MISSOURIAN M AH0 Z UH1 R IY0 AH0 N
SOURROUILLE S AO0 R UW1 IY0
MISSOURIANS M AH0 Z UH1 R IY0 AH0 N Z
OPEN-SOURCE OW1 P AH0 N S AO2 R S
OUTSOURCING AW2 T S AO1 R S IH0 NG
RESOURCEFUL R IY0 S AO1 R S F AH0 L
HEALTHSOURCE HH EH1 L TH S AO2 R S
RESOURCEFULNESS R IY0 S AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sour (v) sˈauər (s au1 @ r)
sours (v) sˈauəz (s au1 @ z)
source (n) sˈɔːs (s oo1 s)
soured (v) sˈauəd (s au1 @ d)
sourly (a) sˈauəliː (s au1 @ l ii)
sources (n) sˈɔːsɪz (s oo1 s i z)
souring (v) sˈauərɪŋ (s au1 @ r i ng)
Missouri (n) mˈɪzˈuəʳriː (m i1 z u@1 r ii)
resource (n) rˈɪzˈɔːs (r i1 z oo1 s)
sourness (n) sˈauənəs (s au1 @ n @ s)
resources (n) rˈɪzˈɔːsɪz (r i1 z oo1 s i z)
resourceful (j) rˈɪzˈɔːsfəl (r i1 z oo1 s f @ l)
resourceless (j) rˈɪzˈɔːslɪs (r i1 z oo1 s l i s)
resourcefully (a) rˈɪzˈɔːsfəliː (r i1 z oo1 s f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] energy; power source, #1,983 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
借鉴[jiè jiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference, #5,091 [Add to Longdo]
电源[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, ] ability; skill; source material; original story, #6,658 [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
开采[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
水源[shuǐ yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, ] water source; water supply; headwaters of a river, #7,905 [Add to Longdo]
水资源[shuǐ zī yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] water resources; drinking water, #7,982 [Add to Longdo]
源头[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
坏事[huài shì, ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to ruin sth; to spoil; to sour; to make things bad; evil deed; bad action; dishonesty; criminality; corruption, #9,319 [Add to Longdo]
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc), #10,635 [Add to Longdo]
衍生[yǎn shēng, ㄧㄢˇ ㄕㄥ, ] a derivative (complex product derived from simpler source material), #11,693 [Add to Longdo]
查阅[chá yuè, ㄔㄚˊ ㄩㄝˋ, / ] to consult; to refer to; to look sth up in a reference source, #11,866 [Add to Longdo]
产地[chǎn dì, ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] the source (of a product); place of origin; manufacturing location, #12,164 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
物力[wù lì, ㄨˋ ㄌㄧˋ, ] physical resources (as opposed to labor resources), #12,875 [Add to Longdo]
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] financial resources; source of revenue, #13,052 [Add to Longdo]
筹资[chóu zī, ㄔㄡˊ ㄗ, / ] to raise resources, #13,065 [Add to Longdo]
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin, #13,542 [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology, #14,218 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
渊源[yuān yuán, ㄩㄢ ㄩㄢˊ, / ] origin; source; relationship, #16,142 [Add to Longdo]
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] quick-witted; tact; witty; resourceful, #18,697 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
光源[guāng yuán, ㄍㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] light source, #18,934 [Add to Longdo]
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, ] used up; dried up; exhausted (of resources), #22,447 [Add to Longdo]
发源地[fā yuán dì, ㄈㄚ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] place of origin; birthplace; source, #23,880 [Add to Longdo]
原产地[yuán chǎn dì, ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] original source; place of origin; provenance, #24,444 [Add to Longdo]
酸甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
源远流长[yuán yuǎn liú cháng, ㄩㄢˊ ㄩㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˊ, / ] lit. source is distant and the flow is long (成语 saw); fig. sth goes back to the dim and distant past; a lot of water has flowed under the bridge since then, #26,940 [Add to Longdo]
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, ] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances, #26,993 [Add to Longdo]
水草[shuǐ cǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, ] water plants; habitat with water source and grass, #28,583 [Add to Longdo]
糖醋[táng cù, ㄊㄤˊ ㄘㄨˋ, ] sweet and sour, #32,048 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] go upstream; trace the source, #32,160 [Add to Longdo]
本源[běn yuán, ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ, ] origin; source, #32,346 [Add to Longdo]
衍生物[yǎn shēng wù, ㄧㄢˇ ㄕㄥ ㄨˋ, ] a derivative (complex product derived from simpler source material), #32,372 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣, 首相
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] TH: ตำบลแหล่งที่มา  EN: source
原因[げんいん, gen'in] TH: มูลเหตุ  EN: source

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenderkennung { f }source identifier [Add to Longdo]
Annona { f } [ bot. ]soursop fruit; annona; sugar apple [Add to Longdo]
Arbeitskräfte { pl }work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Ausgangssprache { f }source language [Add to Longdo]
Ausgliederung { f }; Auslagerung { f }; Outsourcen { n }outsourcing [Add to Longdo]
Aussäuerung { f }souring [Add to Longdo]
Auswahl { f } von Mitarbeiternsourcing of staff [Add to Longdo]
Bauen { n } | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Betriebsmittel { n }; Hilfsmittel { n }resource [Add to Longdo]
Betriebsmittel { n }operating resource; operating material [Add to Longdo]
Betriebsmittel { pl }resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Bezugsquelle { f }; Lieferquelle { f }source of supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle { f }supllier; buying source [Add to Longdo]
Bodenschatz { m }; Hilfsquelle { f }resource [Add to Longdo]
Brandherd { m }source of fire [Add to Longdo]
Diversifikation { f }; Diversifizierung { f }; Vervielfältigung { f } des Angebotes [ econ. ]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Eigeninitiative { f } | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful [Add to Longdo]
Eigenmittel { pl }one's own resources (funds; capital) [Add to Longdo]
Einkommensteuer { f }; Einkommenssteuer { f } | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einnahmequelle { f } (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle { f }source of income [Add to Longdo]
Emission { f } | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions [Add to Longdo]
Energiequelle { f }energy source [Add to Longdo]
Energieträger { m }source of energy; energy carrier [Add to Longdo]
Ergiebigkeit { f }source function [Add to Longdo]
Erwerbsquelle { f } | Erwerbsquellen { pl }source of income | sources of income [Add to Longdo]
Fehlerquelle { f }source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Findigkeit { f }resourcefulness [Add to Longdo]
Fundgrube { f }rich source [Add to Longdo]
Geldquelle { f } | Geldquellen { pl }source of capital | sources of capital [Add to Longdo]
Gewährsmann { m }informant; source [Add to Longdo]
Gewässerbewirtschaftung { f }water resources management [Add to Longdo]
Herbheit { f }sourness [Add to Longdo]
Herkunft { f }sources [Add to Longdo]
Herkunftsangabe { f }indication of source [Add to Longdo]
Informationsquelle { f }information source [Add to Longdo]
Lichtquelle { f }source of light [Add to Longdo]
Miesepeter { m }sourpuss; picklepuss [Add to Longdo]
Milch { f } | dicke Milchmilk | sour milk [Add to Longdo]
Originalbeleg { m }source document [Add to Longdo]
Personalabteilung { f }; Personalreferat { n }; Personaldezernat { n }; Personalbereich { m }human resources department; HR department [Add to Longdo]
Personalentwicklung { f }human resources development; personnel development [Add to Longdo]
Personalwesen { n }human resource management [Add to Longdo]
Personalwirtschaft { f }human resources [Add to Longdo]
Portierung { f } (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode) [Add to Longdo]
Primärbibliothek { f }source library [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle { f }chief source of information [Add to Longdo]
Primärprogramm { n } [ comp. ]source program [Add to Longdo]
Quellenmaterial { n }source material [Add to Longdo]
Quelle { f }; Quell { m } | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
アウトソーシング[autoso-shingu] (n, vs) out-sourcing; outsourcing [Add to Longdo]
アウトソース[autoso-su] (n, vs) outsourcing [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
オープンソース[o-punso-su] (n) { comp } open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) { comp } open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オープンソースコード[o-punso-suko-do] (n) { comp } open source code [Add to Longdo]
オープンソースソフトウェア[o-punso-susofutouea] (n) { comp } open source software [Add to Longdo]
オクトパス[okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[gikushaku ; gikushaku] (adv, n, vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) { comp } clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) { comp } source module; compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] (n) { comp } computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[saundoso-su] (n) { comp } sound source [Add to Longdo]
サザンソウル[sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
サワー[sawa-] (n) sour [Add to Longdo]
サワークリーム[sawa-kuri-mu] (n) sour cream [Add to Longdo]
サワードウ[sawa-dou] (n) sourdough [Add to Longdo]
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough [Add to Longdo]
システムリソース[shisutemuriso-su] (n) { comp } system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] (n) { comp } system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[shinguruso-susapuraiya-] (n) { comp } single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[スポットこうげん, supotto kougen] (n) { comp } spot light source [Add to Longdo]
セカンドソース[sekandoso-su] (n) { comp } second source [Add to Longdo]
ソーシング[so-shingu] (n) sourcing (e.g. of components) [Add to Longdo]
ソース[so-su] (n) (1) sauce (esp. Worcestershire sauce); (2) source; (P) [Add to Longdo]
ソースアーカイブ[so-sua-kaibu] (n) source archive [Add to Longdo]
ソースイメージ[so-suime-ji] (n) { comp } source image [Add to Longdo]
ソースコード[so-suko-do] (n) { comp } source-code [Add to Longdo]
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) { comp } source code control system [Add to Longdo]
ソーストラヒック[so-sutorahikku] (n) { comp } source traffic [Add to Longdo]
ソースドライブ[so-sudoraibu] (n) { comp } source drive [Add to Longdo]
ソースファイル[so-sufairu] (n) source file [Add to Longdo]
ソースプログラム[so-supuroguramu] (n) { comp } source program [Add to Longdo]
ソースモジュール[so-sumoju-ru] (n) { comp } source module [Add to Longdo]
ソースルーティング[so-suru-teingu] (n) { comp } source routing [Add to Longdo]
ソースルート[so-suru-to] (n) { comp } source route [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) { comp } source level compatible [Add to Longdo]
ソウル[souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea) [Add to Longdo]
ソウルジャズ[sourujazu] (n) soul jazz [Add to Longdo]
ソウルフード[sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food [Add to Longdo]
ソウルミュージック;ソールミュージック[sourumyu-jikku ; so-rumyu-jikku] (n) soul music [Add to Longdo]
ティラピア;テラピア[teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] (n) { comp } data source [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] (n) { comp } channel; data Transmission channel [Add to Longdo]
ニュースソース[nyu-suso-su] (n) news source; (P) [Add to Longdo]
ネットワークリソース[nettowa-kuriso-su] (n) { comp } network resource [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ソース[そーす, so-su] source [Add to Longdo]
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image [Add to Longdo]
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code [Add to Longdo]
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ソースプログラム[そーすぷろぐらむ, so-supuroguramu] source program [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource [Add to Longdo]
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources [Add to Longdo]
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource [Add to Longdo]
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource [Add to Longdo]
リソース[りそーす, riso-su] resource [Add to Longdo]
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
遠隔資源[えんかくしげん, enkakushigen] remote resource [Add to Longdo]
音源[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source [Add to Longdo]
起点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
起点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program [Add to Longdo]
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
源項目[げんこうもく, genkoumoku] source item [Add to Longdo]
光源[こうげん, kougen] light source [Add to Longdo]
光源状態[こうげんじょうたい, kougenjoutai] light source state [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
滑走路[かっそうろ, kassouro] Rollbahn, Landebahn [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] Praesident, Ministerpraesident [Add to Longdo]
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] Ministerpraesident [Add to Longdo]
葬列[そうれつ, souretsu] Leichenzug, Trauerzug [Add to Longdo]
藻類[そうるい, sourui] -Algen [Add to Longdo]
走路[そうろ, souro] Laufbahn, Rennbahn, Bahn [Add to Longdo]
郵送料[ゆうそうりょう, yuusouryou] Porto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, v. t. [AS. s?rian to sour, to become sour.]
   1. To cause to become sour; to cause to turn from sweet to
    sour; as, exposure to the air sours many substances.
    [1913 Webster]
 
       So the sun's heat, with different powers,
       Ripens the grape, the liquor sours.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To make cold and unproductive, as soil. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make unhappy, uneasy, or less agreeable.
    [1913 Webster]
 
       To sour your happiness I must report,
       The queen is dead.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause or permit to become harsh or unkindly. "Souring
    his cheeks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Pride had not sour'd nor wrath debased my heart.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   5. To macerate, and render fit for plaster or mortar; as, to
    sour lime for business purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, a. [Compar. {Sourer}; superl. {Sourest}.] [OE.
   sour, sur, AS. s?r; akin to D. zuur, G. sauer, OHG. s?r,
   Icel. s?rr, Sw. sur, Dan. suur, Lith. suras salt, Russ.
   surovui harsh, rough. Cf. {Sorrel}, the plant.]
   1. Having an acid or sharp, biting taste, like vinegar, and
    the juices of most unripe fruits; acid; tart.
    [1913 Webster]
 
       All sour things, as vinegar, provoke appetite.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Changed, as by keeping, so as to be acid, rancid, or
    musty, turned.
    [1913 Webster]
 
   3. Disagreeable; unpleasant; hence; cross; crabbed; peevish;
    morose; as, a man of a sour temper; a sour reply. "A sour
    countenance." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He was a scholar . . .
       Lofty and sour to them that loved him not,
       But to those men that sought him sweet as summer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Afflictive; painful. "Sour adversity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Cold and unproductive; as, sour land; a sour marsh.
    [1913 Webster]
 
   {Sour dock} (Bot.), sorrel.
 
   {Sour gourd} (Bot.), the gourdlike fruit {Adansonia
    Gregorii}, and {Adansonia digitata}; also, either of the
    trees bearing this fruit. See {Adansonia}.
 
   {Sour grapes}. See under {Grape}.
 
   {Sour gum} (Bot.) See {Turelo}.
 
   {Sour plum} (Bot.), the edible acid fruit of an Australian
    tree ({Owenia venosa}); also, the tree itself, which
    furnished a hard reddish wood used by wheelwrights.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acid; sharp; tart; acetous; acetose; harsh; acrimonious;
     crabbed; currish; peevish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, n.
   A sour or acid substance; whatever produces a painful effect.
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sour \Sour\, v. i. [imp. & p. p. {Soured}; p. pr. & vb. n.
   {Souring}.]
   To become sour; to turn from sweet to sour; as, milk soon
   sours in hot weather; a kind temper sometimes sours in
   adversity.
   [1913 Webster]
 
      They keep out melancholy from the virtuous, and hinder
      the hatred of vice from souring into severity.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sour
   adj 1: smelling of fermentation or staleness [syn: {sour},
       {rancid}]
   2: having a sharp biting taste [ant: {sweet}]
   3: one of the four basic taste sensations; like the taste of
     vinegar or lemons
   4: in an unpalatable state; "sour milk" [syn: {off}, {sour},
     {turned}]
   5: inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing
     was off key" [syn: {false}, {off-key}, {sour}]
   6: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]
   n 1: a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin)
      mixed with lemon or lime juice and sugar
   2: the taste experience when vinegar or lemon juice is taken
     into the mouth [syn: {sour}, {sourness}, {tartness}]
   3: the property of being acidic [syn: {sourness}, {sour},
     {acidity}]
   v 1: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
      "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
      {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   2: make sour or more sour [syn: {sour}, {acidify}, {acidulate},
     {acetify}] [ant: {dulcify}, {dulcorate}, {edulcorate},
     {sweeten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top