Search result for

sourly

(607 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sourly-, *sourly*, sour
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sourly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sourly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour[ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour[VI] เปรี้ยว
sour[VT] ทำให้เปรี้ยว, Syn. ferment, acidify
sour[N] ความเปรี้ยว
source[N] ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source[N] แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
sourish[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
Missouri[N] รัฐมิซซูรีของสหรัฐอเมริกา
resource[N] แหล่งที่มา, See also: วิธีการ, Syn. means, device
resource[N] ทรัพยากร, Syn. reserved supply
resource[N] ปฏิภาน, See also: ไหวพริบ, Syn. ability, cleverness, initiative
sourball[N] ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
sourdine[N] ความเงียบ, Syn. sordino
outsource[VT] จัดจ้างคนภายนอก
resources[N] ทรัพยากรของประเทศ, Syn. raw material, wealth
resources[N] ทรัพย์สินของบริษัท, Syn. assets, capital
sourdough[N] ผู้แสวงโชค
outsourcing[N] การจัดจ้างคนภายนอก
resourceful[ADJ] เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี, See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี, Syn. ingenious, inventive, capable, creative, Ant. uncreative, unimaginative
sour grapes[N] พวกทำไม่สนใจสิ่งที่ตนไม่มีและที่จริงอยากมีสิ่งนั้น
source book[N] หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย, See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code[N] ซอร์สโค้ด, See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. object code
X-ray source[N] วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
resourcefully[ADV] อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
informed source[N] แหล่งข่าว
resourcefulness[N] การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี
natural resource[N] ทรัพยากรธรรมชาติ
natural resources[N] ทรัพยากรธรรมชาติ, Syn. resources
strike a sour note[IDM] ทำให้หมดสนุก, See also: ทำให้กร่อย
underground resource[N] ทรัพยากรธรณี
leave someone to resources[IDM] ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
law, sources of theที่มาแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourceทรัพยากร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resource managementการจัดการทรัพยากร [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resources mobilizationการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, naturalทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sourceแหล่งต้นทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
source addressเลขที่อยู่ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source languageภาษาต้นฉบับ, ภาษาต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slope-controlled power sourceชุดเชื่อมควบคุมกำลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source programโปรแกรมต้นฉบับ, โปรแกรมต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source rock; parent rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sources of the lawที่มาแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stational sourceแหล่งประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administrative resourcesทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilization, resourcesการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data sourceอุปกรณ์ส่งข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data sourceอุปกรณ์ส่งข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identified resourceทรัพยากรมีค่าพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
identified subeconomic resourceทรัพยากรค่าต่ำพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heat sourceแหล่งให้ความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก

ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ

ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological resourcesทรัพยากรชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม
หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural resource ทรัพยากรการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Power resourceพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Economic resourcesทรัพยากรทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Mineral resourcesทรัพยากรแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Marine resources conservtionการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineral resources conservationการอนุรักษ์แร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
Radiation sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
[นิวเคลียร์]
Human Resources Developmentการพัฒนาบุคลากร [การจัดการความรู้]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Source material วัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
[นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Radioactive sourceต้นกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
resourceทรัพยากร
โปรแกรม ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้ [คอมพิวเตอร์]
source codeรหัสต้นฉบับ
คำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Natural sourceต้นกำเนิดรังสีตามธรรมชาติ, ต้นกำเนิดรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงต้นกำเนิดรังสีจากพื้นโลก และรังสีคอสมิก
(ดู primordial radionuclide ประกอบ)

[นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crowdsource (vt uniq ) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
resource person (n) วิทยากร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here--your one and only sourceที่นี่ - - แหล่งข่าวแหล่งเดียว New Haven Can Wait (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียว Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about? According to my sources,เธอกำลังเรื่องอะไรหนะ จากแหล่งข่าวของฉัน Chuck in Real Life (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียวของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
Your one and only source into the scandalous lives-แหล่งข่าวฉาวโฉ่หนึ่งเดียว There Might be Blood (2008)
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ Downfall of a Droid (2008)
Science will lead us to the source of the disease.วิทยาศาสตร์จะนำเราให้เจอกับต้นตอของโรค The Mark of Nimueh (2008)
I found this at the water source.หม่อมฉันพบสิ่งนี้ในแหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
Resources are not the problem. Then what is?นั้นไม่ใช่ปัญหา และอะไร เพค่ะ The Moment of Truth (2008)
It is the source of your power.มันเป็นที่มาของพลังเจ้า Le Morte d'Arthur (2008)
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1,000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง Babylon A.D. (2008)
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Loved ones could be great source of comfort.ความรักก่อให้เกิดความสุข Passengers (2008)
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
His voice is on the ferry but it's not the source.เสียงเขาอยู่บนเรือ แต่มันไม่ใช่ต้นเสียง The Dark Knight (2008)
- You're as sour as goat's urine.-เธอนี่ร้ายยิ่งกว่าเยี่ยวแกะอีก Inkheart (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Ma'am, I think we found the source of our problem-- if you could just stay at that particular window and hold it closed while we reset the system, that should do it.คุณช่วยอยู่ใกล้หน้าต่างบานนั้น อยู่แถวๆนั้นระหว่างที่เซ็ตระบบใหม่ ทำตามนั้น Breaking and Entering (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
We don't have the resources to go chasing every kid who runs off with his pals;เราไม่มีกำลังคนพอที่จะวิ่งตามเด็กทุกคนฃืที่ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้หรอกครับ Changeling (2008)
My sources say the police commission is going to say that Jones and the LAPD did absolutely nothing wrong, and that the real blame lies with the kid and with you for being difficult and forcing them to put you away for your own safety;จะออกมาพูดว่า ทั้งโจนส์และเอลเอพีดีไม่ได้ ทำผิดอะไรเลย และความผิดก็จะตกมาอยู่ที่\ เด็กและตัวคุณเอง สำหรับการที่ทำให้ยุ่งยาก และบังคับให้พวกเขาต้องนำคุณ ไปเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง Changeling (2008)
You don't need another Marxist giving national resources to the people do you?คุณไม่อยากให้คนอื่นมาแจก ทรัพยากรของชาติให้ประชาชนหรอก จริงไหม ? Quantum of Solace (2008)
This is the world's most precious resource.สิ่งสำคัญก็คือ เราได้แหล่งทรัพยากรอันมีค่าไว้ในกำมือ Quantum of Solace (2008)
I got these guys in Bangalore that we're... outsource to, they translated them over night. - Great.ฉันได้มาจาก บังเดอเรอ แล้วเราก็หาคนมาแปลให้ Made of Honor (2008)
Sources.แหล่งข่าว Burn After Reading (2008)
What do you mean sources?แหล่งข่าวอะไรของเธอ Burn After Reading (2008)
May I ask the source of this material?ผมขอทราบแหล่งที่มาได้มั้ย Burn After Reading (2008)
We need to know about your source.เราอยากรู้เรื่องแหล่งสินค้าของนาย Pineapple Express (2008)
It's energy source is sugar.บ่อเกิดพลังงานในร่างการคือน้ำตาล Death Note: L Change the World (2008)
Does determining the energy source help in developing the antidote?ฟันธงได้ไหมว่าน้ำตาลพลังงาน มีส่วนช่วนในการพัฒนายาต้านไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
Sugar is an essential energy source of the brain and...เพราะน้ำตาลเป็นบ่อเกิดพลังงาน ที่มีส่วนจำเป็นต่อสมอง และก็... Death Note: L Change the World (2008)
- I have a few resources...ฉันมีข้อมูลบางอย่าง... Taken (2008)
You know, we used to outsource this kind of thing.แกรู้อะไรไหม เราเคยสอบปากคำอย่างนี้มาแล้ว Taken (2008)
But what we found was, the countries we outsourced to... had unreliable power grids.แต่เราพบว่าประเทศที่เราสอบนั้น มีประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องพลังงานไฟฟ้า พวกโลกที่สาม Taken (2008)
The source had to be close to that field, if not in the field.ต้นตอต้องอยู่ใกล้ๆ สนาม ถ้าไม่ได้อยู่ในสนาม The Happening (2008)
If you'll look in the inactive file under SP 1109, you'll find copies of all the stuff we sent to the agency, that way we can trace the thing back to its original sources.ถ้าคุณจะดูในไฟล์ไม่ได้ใช้งานภายใต้ SP 1109, คุณจะพบสำเนาของทุกสิ่งที่เราส่งไปยังหน่วยงานที่ วิธีที่เราสามารถติดตามสิ่งที่กลับไปยังแหล่งที่มาของเดิมที่ Revolutionary Road (2008)
I was always the cynic, the, the sourpuss. The black cloud.ความเศร้า เมฆดำ Bedtime Stories (2008)
The Generator's our only source of power.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรา เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวที่มีอยู่ City of Ember (2008)
Use every resource we've got.ตรวจทุกกล้องบนทางด่วน และทุกอย่างที่เรามี The Day the Earth Stood Still (2008)
- Jersey's only source for indie rock.-เจย์ซี่เป็นแหล่งข่าวเดียวสำหรับอิดี้ ร็อค. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Then I guess we'll just have to outsource.งั้นเราต้องใช้บริการคนนอกแล้ว Dirt Nap (2008)
I'm here for a job interview with human resources.ฉันมีนัดสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลค่ะ Shut Down (2008)
Would you be willing just to call human resources and seeคุณช่วยโทรบอกแผกบุคคลได้ไหมคะ Shut Down (2008)
It appears our source is dependable.ดูเหมือนว่าที่อยู่ของเราจะถูกเปิดเผย The Price (2008)
The green expanse peeking through the clouds is the source of oxygen in the air.สีเขียวที่ทอดยาวออกไปจรดเมฆ คือแหล่งของออกซิเจนในอากาศ Home (2009)
Dubai has few natural resources, but with the money from oil it can bring millions of tons of material and workers from all over the planet.ดูไบมีทรัพยากรทางธรรมชาติไม่กี่อย่าง, แต่เงินมหาศาลที่ได้จากการขายน้ำมัน สามารถนำมาซึ่งวัตถุมากมาย และคนงานจากทั่วโลก Home (2009)
We have forgotten that resources are scarce.เราลืมไปว่าทรัพยากรขาดแคลน Home (2009)
Fossil water is a non-renewable resource.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sourWar bankrupted the nation's resources and manpower.
sourWe put all the resources to use in writing up this paper.
sourWe mustn't waste our energy resources.
sourI heard about it from another source last year.
sourThe lemon is a sour fruit.
sourWe should make the best of the limited natural resources we have.
sourThe one resource more precious than any other was land.
sourThis juice tastes sour.
sourA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
sourWho are you calling sweet-n-sour?! At the very least I certainly don't remember being sweet!
sourBad milk tastes sour.
sourThe Internet is an invaluable source of information.
sourThe fruit is still too sour to eat.
sourAyano tutted, making a sour face.
sourThis is international common sense, the great principle of resource management.
sourThe ocean affords various kinds of resources.
sourHe got all his information from secondary sources.
sourThis milk tastes rather sour.
sourThe province is rich in mineral resources.
sourThe butter tasted sour.
sourA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
sourThese grapes taste sour.
sourDon't make such a sour face.
sourJapan imports most of the energy resources it needs.
sourThe milk tasted sour.
sourThe country's economy has developed making use of its rich national resources.
sourThe milk went sour.
sourThe United States is abundant in natural resources.
sourThe reporter refused to name his sources.
sourJapan is not abundant in natural resources.
sourThe country is abundant in natural resources.
sourSour grapes.
sourThis apple tastes very sour.
sourThis county is poor in natural resources.
sourOpen source is the engine that drives technological innovation.
sourFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
sourThe milk tastes sour.
sourOur country must develops its natural resources.
sourWe must develop the renewable energy sources.
sourPleasure is the source of pain.
sourIt's a shame the way natural resources are wasted.
sourLemon is sour.
sourSolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
sourAs to the source of this statement, I know nothing.
sourWe depend on foreign nations for our natural resources.
sourWe'll use energy sources such as the sun and wind.
sourTelevision could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.
sourI got the news from a reliable source.
sourHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
sourThere are not many countries in the world that abound in natural resources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
กทธ.[N] Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
แหล่ง[N] source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด[N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งข้อมูล[N] data source
แหล่งน้ำ[N] water resource
แหล่งพลังงาน[N] power resource
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
เปรี้ยว[ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
โภคทรัพย์[N] wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มูลฐาน[N] origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
ส้ม[ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
หน้าบูดบึ้ง[ADJ] sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
เหตุ[N] cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
แหล่งที่มา[N] source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
ขุมสมบัติ[N] treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ
เค้ามูล[N] source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
งานบุคลากร[N] personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ปลายน้ำ[N] river mouth, See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river, Example: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่, Thai definition: สุดลำน้ำ
ภาษาต้นฉบับ[N] source language, Example: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี, Thai definition: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง
รากเหง้า[N] origin, See also: root, source, cause, fount, base, basis, Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ, Example: ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
เปรี้ยวจี๊ด[V] very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai definition: มีรสเปรี้ยวจัด
เปรี้ยวหวาน[N] a kind of Thai dish, See also: sweet and sour dish, Syn. ผัดเปรี้ยวหวาน, Example: คุณแม่ของฉันทำเปรี้ยวหวานไก่ได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน
ลอยแก้ว[N] fruit in syrup, See also: a sweet preserve made of sour fruit steeped in syrup and little salt, fruit salad, Thai definition: ของหวานทำด้วยเนื้อผลไม้รสเปรี้ยวลอยในน้ำเชื่อมเจือเกลือเล็กน้อย
วิศวกรรมแหล่งน้ำ[N] water resources engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ส้มฟัก[N] sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, ห่อ, Thai definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
อัมพิล[ADJ] sour, See also: tangy, Syn. เปรี้ยว, Thai definition: มีรสเปรี้ยว
อู่[N] source, Syn. แหล่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: แหล่งที่เกิด
ตัวเงินตัวทอง[N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง[N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวการ[N] cause, See also: reason, origin, source, motive, Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, Example: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย, Thai definition: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ตัวการ[N] cause, See also: reason, origin, source, motive, Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, Example: ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย, Thai definition: สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง
ตรีสมุตถาน[N] three sources of illness: bile, humour, phlegm, Example: ลมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของตรีสมุตถาน, Thai definition: สมุตถานสามอย่างคือ ดี เสมหะ ลม
ถึงที่[V] be doomed to die, See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one's resources, Syn. ถึงคราวตาย, ถึงฆาต, ถึงคราว, Example: แม่ปลงได้แล้วว่าลูกชายคงจะถึงที่จึงได้ตายไป
เจ้าปัญญา[N] wise person, See also: resourceful person, idea person, Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด, คนหัวดี, Example: ในประเทศจีนคงจะมีใครเป็นเจ้าปัญญา ออกอุบายเสนอให้ทำตุ๊กตาเป็นของจำลองขึ้น
ทรัพยากรธรณี[N] underground resource, See also: mineral resource, Syn. ทรัพย์ในดิน, Example: แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ, Thai definition: ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพยากร[N] resource, See also: property, assets, resort, means, course, device, Example: เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ, Count unit: ประเภท, Thai definition: สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพยากรธรรมชาติ[N] natural resource, See also: natural wealth, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชา ยังเกินดุลของการทำลาย, Thai definition: ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ
ทางได้[N] profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count unit: ทาง, Thai definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ปฏิภาณ[N] wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
กรมทรัพยากรธรณี[N] Department of Mineral Resources, See also: Department of Underground Resources, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Count unit: กรม
กระแสข่าว[N] informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว
กระไอ[N] offensive odor, See also: sour smell, Syn. กลิ่น (ใกล้จะบูด), Example: แกงถ้วยนี้เริ่มมีกระไอแล้ว
การบริหารงานบุคคล[N] personnel management, See also: human resource management, Syn. การจัดการงานบุคคล, Example: การบริหารงานบุคคลในสังคมตำรวจไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำรวจบางพวกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนนำเงินมาซื้อหาตำแหน่งกันอย่างกว้างขวาง
กามภพ[N] places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count unit: ภพ, Thai definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
แกงส้ม[N] sour soup made of tamarind paste, Example: คุณยายเก็บยอดมะขามอ่อนเพื่อมาทำแกงส้ม, Thai definition: แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ หรือ น้ำมัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้นๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้มดอกแค
ของเค็ม[N] salty food, See also: sour foodstuffs, Example: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม, Thai definition: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ดินเปรี้ยว[N] acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินกรด, Example: ที่ดินกลับกลายเป็นดินที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะดินเค็มและดินเปรี้ยว, Thai definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
ต้นเค้า[N] prototype, See also: root, source, Syn. ต้นแบบ, Example: รำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไปจนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดินเปรี้ยว[n. exp.] (din prīo) EN: acid soil ; sour soil   FR: sol acide [m]
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source   FR: voir le texte source
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source   FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หูหนวก[adj.] (hūnūak) EN: deaf ; unable to hear   FR: sourd
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsource   FR: externaliser
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin   FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]
แกงเหลือง [n. exp.] (kaēng leūang) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup   
แกงส้ม[n. exp.] (kaēng som) EN: sour soup made of tamarind paste   
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source   FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān sapphayākøn manut) EN: human ressources management   FR: gestion des ressources humaines [f]
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsourcing   FR: externalisation [f]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan sapphayākøn) EN: resources allocation   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sapphayākøn manut) EN: human resource development   
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat sapphayākøn thammachāt) EN: conservation of natural ressources   FR: conservation des ressources naturelles
กับดักหนู[n. exp.] (kapdak nū) FR: souricière [f] ; piège à souris [m] ; ratière [f] ; piège à rats [m]
กัดเซาะ[v.] (katsǿ) EN: sour   
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khiu) EN: frown ; knit one's brow   FR: froncer les sourcils
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
เค้ามูล[n.] (khaomūn) EN: source   
คิ้ว[n.] (khiu) EN: eyebrow ; supercilium   FR: sourcil [m]
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
คนหูหนวก[n.] (khon hūnūak) EN: deaf person ; deaf   FR: sourd [m] ; sourde [f] ; malentendant [m] ; malentendante [f]
ขนคิ้ว[n.] (khon khiu) EN: eyebrow ; brow   FR: sourcil [m]
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river   FR: source (d'une rivière) [f]
ความเปรี้ยว[n.] (khwām prīo) EN: sourness   FR: aigreur [f] ; âcreté [f]
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell   
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi kīokap sapphayākøn thammachāt) EN: law of natural resources   
กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน[xp] (kradūk mū prīo-wān) EN: sweet and sour spareribs   
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sapphayākøn Thammachāt lae Singwaētløm) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment   FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
ทรัพยากรน้ำบาดาล[org.] (Krom Sapphayākøn Nām Bādān) EN: Department of Groundwater Resources   
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laēng ārayatham) EN: place of civilization ; source of civilization   FR: berceau de la civilisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUR    S AW1 ER0
SOUR    S AW1 R
SOURS    S AW1 R Z
SOURS    S AW1 ER0 Z
SOURCE    S AO1 R S
SOURBY    S AW1 R B IY0
SOURED    S AW1 ER0 D
SOURIS    S UW1 R IH2 S
SOURCES    S AO1 R S AH0 Z
SOURING    S AW1 ER0 IH0 NG
MONSOUR    M AA1 N S ER0
MANSOUR    M AE1 N S ER0
SOURCES'    S AO1 R S AH0 Z
RESOURCE    R IY1 S AO0 R S
MISSOURI    M AH0 Z ER1 AH0
SOURCING    S AO1 R S IH0 NG
ENSOURCE    EH0 N S AO1 R S
MISSOURI    M AH0 Z UH1 R IY0
TELSOURCE    T EH1 L S AO2 R S
OUTSOURCE    AW2 T S AO1 R S
RESOURCES    R IY1 S AO0 R S AH0 Z
UNISOURCE    Y UW1 N IH2 S AO2 R S
SOURCEBOOK    S AO1 R S B UH2 K
AGRESOURCE    AE1 G R AH0 S AO2 R S
MISSOURI'S    M AH0 Z UH1 R IY0 Z
MISSOURI'S    M AH0 Z ER1 AH0 Z
RESOURCES'    R IY1 S AO0 R S AH0 Z
AGRESOURCE    AA1 G R EH0 S AO2 R S
OUTSOURCING    AW2 T S AO1 R S IH0 NG
RESOURCEFUL    R IY0 S AO1 R S F AH0 L
SOURROUILLE    S AO0 R UW1 IY0
HEALTHSOURCE    HH EH1 L TH S AO2 R S
RESOURCEFULNESS    R IY0 S AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sour    (v) (s au1 @ r)
sours    (v) (s au1 @ z)
source    (n) (s oo1 s)
soured    (v) (s au1 @ d)
sourly    (a) (s au1 @ l ii)
sources    (n) (s oo1 s i z)
souring    (v) (s au1 @ r i ng)
Missouri    (n) (m i1 z u@1 r ii)
resource    (n) (r i1 z oo1 s)
sourness    (n) (s au1 @ n @ s)
resources    (n) (r i1 z oo1 s i z)
resourceful    (j) (r i1 z oo1 s f @ l)
resourceless    (j) (r i1 z oo1 s l i s)
resourcefully    (a) (r i1 z oo1 s f @ l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenderkennung {f}source identifier [Add to Longdo]
Annona {f} [bot.]soursop fruit; annona; sugar apple [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl}work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Ausgangssprache {f}source language [Add to Longdo]
Ausgliederung {f}; Auslagerung {f}; Outsourcen {n}outsourcing [Add to Longdo]
Aussäuerung {f}souring [Add to Longdo]
Auswahl {f} von Mitarbeiternsourcing of staff [Add to Longdo]
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}; Hilfsmittel {n}resource [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}operating resource; operating material [Add to Longdo]
Betriebsmittel {pl}resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle {f}source of supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}supllier; buying source [Add to Longdo]
Bodenschatz {m}; Hilfsquelle {f}resource [Add to Longdo]
Brandherd {m}source of fire [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful [Add to Longdo]
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital) [Add to Longdo]
Einkommensteuer {f}; Einkommenssteuer {f} | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f}source of income [Add to Longdo]
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions [Add to Longdo]
Energiequelle {f}energy source [Add to Longdo]
Energieträger {m}source of energy; energy carrier [Add to Longdo]
Ergiebigkeit {f}source function [Add to Longdo]
Erwerbsquelle {f} | Erwerbsquellen {pl}source of income | sources of income [Add to Longdo]
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Findigkeit {f}resourcefulness [Add to Longdo]
Fundgrube {f}rich source [Add to Longdo]
Geldquelle {f} | Geldquellen {pl}source of capital | sources of capital [Add to Longdo]
Gewährsmann {m}informant; source [Add to Longdo]
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management [Add to Longdo]
Herbheit {f}sourness [Add to Longdo]
Herkunft {f}sources [Add to Longdo]
Herkunftsangabe {f}indication of source [Add to Longdo]
Informationsquelle {f}information source [Add to Longdo]
Lichtquelle {f}source of light [Add to Longdo]
Miesepeter {m}sourpuss; picklepuss [Add to Longdo]
Milch {f} | dicke Milchmilk | sour milk [Add to Longdo]
Originalbeleg {m}source document [Add to Longdo]
Personalabteilung {f}; Personalreferat {n}; Personaldezernat {n}; Personalbereich {m}human resources department; HR department [Add to Longdo]
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development [Add to Longdo]
Personalwesen {n}human resource management [Add to Longdo]
Personalwirtschaft {f}human resources [Add to Longdo]
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode) [Add to Longdo]
Primärbibliothek {f}source library [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information [Add to Longdo]
Primärprogramm {n} [comp.]source program [Add to Longdo]
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
アウトソーシング[, autoso-shingu] (n,vs) out-sourcing; outsourcing [Add to Longdo]
アウトソース[, autoso-su] (n,vs) outsourcing [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code [Add to Longdo]
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) {comp} clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] (n) {comp} computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[, saundoso-su] (n) {comp} sound source [Add to Longdo]
サザンソウル[, sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
サワー[, sawa-] (n) sour [Add to Longdo]
サワークリーム[, sawa-kuri-mu] (n) sour cream [Add to Longdo]
サワードウ[, sawa-dou] (n) sourdough [Add to Longdo]
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough [Add to Longdo]
システムリソース[, shisutemuriso-su] (n) {comp} system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] (n) {comp} system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[スポットこうげん, supotto kougen] (n) {comp} spot light source [Add to Longdo]
セカンドソース[, sekandoso-su] (n) {comp} second source [Add to Longdo]
ソーシング[, so-shingu] (n) sourcing (e.g. of components) [Add to Longdo]
ソース[, so-su] (n) (1) sauce (esp. Worcestershire sauce); (2) source; (P) [Add to Longdo]
ソースアーカイブ[, so-sua-kaibu] (n) source archive [Add to Longdo]
ソースイメージ[, so-suime-ji] (n) {comp} source image [Add to Longdo]
ソースコード[, so-suko-do] (n) {comp} source-code [Add to Longdo]
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) {comp} source code control system [Add to Longdo]
ソーストラヒック[, so-sutorahikku] (n) {comp} source traffic [Add to Longdo]
ソースドライブ[, so-sudoraibu] (n) {comp} source drive [Add to Longdo]
ソースファイル[, so-sufairu] (n) source file [Add to Longdo]
ソースプログラム[, so-supuroguramu] (n) {comp} source program [Add to Longdo]
ソースモジュール[, so-sumoju-ru] (n) {comp} source module [Add to Longdo]
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing [Add to Longdo]
ソースルート[, so-suru-to] (n) {comp} source route [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible [Add to Longdo]
ソウル[, souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea) [Add to Longdo]
ソウルジャズ[, sourujazu] (n) soul jazz [Add to Longdo]
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food [Add to Longdo]
ソウルミュージック;ソールミュージック[, sourumyu-jikku ; so-rumyu-jikku] (n) soul music [Add to Longdo]
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] (n) {comp} data source [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] (n) {comp} channel; data Transmission channel [Add to Longdo]
ニュースソース[, nyu-suso-su] (n) news source; (P) [Add to Longdo]
ネットワークリソース[, nettowa-kuriso-su] (n) {comp} network resource [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] energy; power source, #1,983 [Add to Longdo]
[zī, , / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
借鉴[jiè jiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference, #5,091 [Add to Longdo]
电源[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, ] ability; skill; source material; original story, #6,658 [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
开采[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
水源[shuǐ yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, ] water source; water supply; headwaters of a river, #7,905 [Add to Longdo]
水资源[shuǐ zī yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] water resources; drinking water, #7,982 [Add to Longdo]
源头[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
坏事[huài shì, ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to ruin sth; to spoil; to sour; to make things bad; evil deed; bad action; dishonesty; criminality; corruption, #9,319 [Add to Longdo]
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc), #10,635 [Add to Longdo]
衍生[yǎn shēng, ㄧㄢˇ ㄕㄥ, ] a derivative (complex product derived from simpler source material), #11,693 [Add to Longdo]
查阅[chá yuè, ㄔㄚˊ ㄩㄝˋ, / ] to consult; to refer to; to look sth up in a reference source, #11,866 [Add to Longdo]
产地[chǎn dì, ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] the source (of a product); place of origin; manufacturing location, #12,164 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, ] physical resources (as opposed to labor resources), #12,875 [Add to Longdo]
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] financial resources; source of revenue, #13,052 [Add to Longdo]
筹资[chóu zī, ㄔㄡˊ ㄗ, / ] to raise resources, #13,065 [Add to Longdo]
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin, #13,542 [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology, #14,218 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
渊源[yuān yuán, ㄩㄢ ㄩㄢˊ, / ] origin; source; relationship, #16,142 [Add to Longdo]
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] quick-witted; tact; witty; resourceful, #18,697 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
光源[guāng yuán, ㄍㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] light source, #18,934 [Add to Longdo]
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, ] used up; dried up; exhausted (of resources), #22,447 [Add to Longdo]
发源地[fā yuán dì, ㄈㄚ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] place of origin; birthplace; source, #23,880 [Add to Longdo]
原产地[yuán chǎn dì, ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] original source; place of origin; provenance, #24,444 [Add to Longdo]
酸甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
源远流长[yuán yuǎn liú cháng, ㄩㄢˊ ㄩㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˊ, / ] lit. source is distant and the flow is long (成语 saw); fig. sth goes back to the dim and distant past; a lot of water has flowed under the bridge since then, #26,940 [Add to Longdo]
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, ] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances, #26,993 [Add to Longdo]
水草[shuǐ cǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, ] water plants; habitat with water source and grass, #28,583 [Add to Longdo]
糖醋[táng cù, ㄊㄤˊ ㄘㄨˋ, ] sweet and sour, #32,048 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] go upstream; trace the source, #32,160 [Add to Longdo]
本源[běn yuán, ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ, ] origin; source, #32,346 [Add to Longdo]
衍生物[yǎn shēng wù, ㄧㄢˇ ㄕㄥ ˋ, ] a derivative (complex product derived from simpler source material), #32,372 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ソース[そーす, so-su] source [Add to Longdo]
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image [Add to Longdo]
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code [Add to Longdo]
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ソースプログラム[そーすぷろぐらむ, so-supuroguramu] source program [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource [Add to Longdo]
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources [Add to Longdo]
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource [Add to Longdo]
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource [Add to Longdo]
リソース[りそーす, riso-su] resource [Add to Longdo]
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
遠隔資源[えんかくしげん, enkakushigen] remote resource [Add to Longdo]
音源[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source [Add to Longdo]
起点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
起点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program [Add to Longdo]
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
源項目[げんこうもく, genkoumoku] source item [Add to Longdo]
光源[こうげん, kougen] light source [Add to Longdo]
光源状態[こうげんじょうたい, kougenjoutai] light source state [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
滑走路[かっそうろ, kassouro] Rollbahn, Landebahn [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] Praesident, Ministerpraesident [Add to Longdo]
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] Ministerpraesident [Add to Longdo]
葬列[そうれつ, souretsu] Leichenzug, Trauerzug [Add to Longdo]
藻類[そうるい, sourui] -Algen [Add to Longdo]
走路[そうろ, souro] Laufbahn, Rennbahn, Bahn [Add to Longdo]
郵送料[ゆうそうりょう, yuusouryou] Porto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sourly \Sour"ly\, adv.
   In a sour manner; with sourness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sourly
   adv 1: in a sour manner; "he complained sourly that the new
       rules only benefitted the managers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top