Search result for

สาเหตุ

(77 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาเหตุ-, *สาเหตุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
good causeสาเหตุที่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาเหตุ[N] cause, See also: reason, determinant, Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาเหตุ(สาเหด) น. ต้นเหตุ เช่น ความประมาทเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ บุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause of deathสาเหตุการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immediate causeสาเหตุที่ใกล้ชิด, สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary cause of deathสาเหตุรองของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal cause of deathสาเหตุสำคัญของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immediate cause of deathสาเหตุสุดท้ายของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary cause of deathสาเหตุหลักของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple causes of deathสาเหตุหลายเชิงของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
remote causeสาเหตุห่างไกล (จากผล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causesสาเหตุ [TU Subject Heading]
Cause of Deathสาเหตุการตาย
มักมีหลายสาเหตุร่วมกัน จึงแยกเป็น การตาย ด้วยสาเหตุเฉียบพลัน (immediate cause of death) กับ การตายด้วย สาเหตุที่แท้จริง (underlying cause of death) อีกวิธีหนึ่งอาจแยกเป็นสาเหตุ หลักของการตาย (primary or principal cause of death) กับสาเหตุรอง ของการตาย (secondary cause of death) หรือสาเหตุร่วมของการตาย (contributory or associated cause of death) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Biological Causesสาเหตุทางร่างกาย [การแพทย์]
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
Causes, Cardiovascularสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Causes, Directสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Excitingสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Indirectสาเหตุทางอ้อม [การแพทย์]
Causes, Necessaryสาเหตุจำเป็นที่ขาดไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The reason we can't say those three words to each otherสาเหตุที่เราไม่สามารถพูดคำ3คำนั้นได้ Pret-a-Poor-J (2008)
True, and that's why I finally realizedจริง และนั้นเป็นสาเหตุให้สุดท้ายฉันคิดได้ว่า There Might be Blood (2008)
Tibalt got a new liver, lung killed him.ทิบอลต์ได้ตับใหม่ ปอดเป็นสาเหตุทำให้เขาตาย Not Cancer (2008)
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน Not Cancer (2008)
Shove a tube up her rear before it can get away.รีบหาสาเหตุก่อนที่มันจะหายไป Not Cancer (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
Yeah, but when she said it, she had other options... แต่เวลาเธอพูดถึงมัน\ เธอก็มีสาเหตุอื่นๆด้วย Adverse Events (2008)
- Did her drinking cause this?คุณคิดว่าเหล้าเป็นสาเหตุให้เธอเป็นอย่างนี้นะเหรอ มันไม่ใช่ Birthmarks (2008)
Nothing that could... - She's an addict.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุได้เลย หรือว่าเธอติดยา Birthmarks (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
And it doesn't cause cracked lips in other people.ไม่ได้หมายความว่าคุณทำไม่ได้ และมันไม่ได้เพราะ\ สาเหตุของการปากแห้งแตก Lucky Thirteen (2008)
As long as we can't figure out why-- stress-induced insomnia.นานเท่าที่เรายังหาสาเหตุของ โรคนอนไม่หลับเพราะความเครียด มีคนจำนวนมากเดินขณะที่หลับ Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาเหตุ [n.] (sāhēt) EN: cause ; primary cause ; reason ; determinant   FR: cause [f] ; raison [f]
สาเหตุการตาย[n. exp.] (sāhēt kān tāi) EN: cause of death   FR: cause de la mort [f]
สาเหตุของอุบัติเหตุ[n. exp.] (sāhēt khøng ubattihēt = sāhēt khøng ubatthēt) EN: causes of an acccident   FR: causes d'un accident [fpl]
สาเหตุของเพลิงไหม้[n. exp.] (sāhēt khøng phloēngmāi) EN: causes of the fire   FR: causes d'un incendie [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bone of contention[N] ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง, See also: สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกัน, Syn. controversy
cause[N] สาเหตุ, Syn. motive, reason
culprit[N] สาเหตุของปัญหา
destruction[N] วิธีทำลาย, See also: สาเหตุของการทำลาย
ground[N] เหตุผล, See also: สาเหตุ, Syn. reason, rationale
whys and wherefores of something[IDM] สาเหตุและเหตุผล
lost cause[ADJ] สาเหตุที่ทำให้พ่ายแพ้
objection[N] สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน
occasion[N] สาเหตุ, Syn. reason, cause
principle[N] แหล่งที่มา, See also: สาเหตุ, Syn. origin, source

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
causal(แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ
causation(คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ
causative(คอส'ซะทิฟว) adj. เป็นเหตุ,ทำให้เกิดผล,กลายเป็นสาเหตุ,ก่อให้เกิดขึ้น
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส

English-Thai: Nontri Dictionary
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
forasmuch(con) เพราะว่า,เนื่องจาก,สาเหตุเพราะ,เนื่องด้วย
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น
motive(n) สาเหตุ,ใจความสำคัญ,เหตุผล,แรงดลใจ,เป้าหมาย,เจตนา
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
spring(n) ลวดสปริง,การกระโดด,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุ,สาเหตุ,ลานนาฬิกา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause

German-Thai: Longdo Dictionary
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| เหตุผล, สาเหตุ
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
Schuld(n) |die, nur Sg.| ความผิด, ต้นเหตุ เช่น Wer ist Schuld daran? ใครเป็นสาเหตุ หรือ มันเป็นความผิดของใคร, Du solltest mir die Schuld nicht zuschieben. เธอไม่ควรซัดทอดความผิดมาให้ฉันนะ
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top