Search result for

แหล่งกำเนิด

(63 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหล่งกำเนิด-, *แหล่งกำเนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งกำเนิด[N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งกำเนิด[N] birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placode, lensแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste Source แหล่งกำเนิดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electron Sourceแหล่งกำเนิดอีเลคตรอน [การแพทย์]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
coherent sourcesแหล่งกำเนิดอาพันธ์, แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งซึ่งให้คลื่นที่มีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันหรือต่างกันคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light Sourcesแหล่งกำเนิดแสง, ต้นแสง, ต้นกำเนิดของแสง, ตัวกำเนิดแสง, แหล่งกำเนิดแสงสว่าง, เครื่องกำเนิดแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cradle, cradle, birth.จุดเริ่มต้น,#65279; #65279; แหล่งกำเนิด,เกิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
I'm getting into that Generator, whatever it takes.ผมจะเข้าไปที่แหล่งกำเนิดไฟนั่น,ไม่วายังไงก็ตาม City of Ember (2008)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
Duke wasn't born. He was government-issued.ดุ๊ก ไม่มีแหล่งกำเนิด เขาเป็นคนของรัฐบาล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
But even then it will be impossible to know the exact origin.ซึ่งถึงหาได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แหล่งกำเนิดที่แน่นอน Bound (2009)
Another common source.แหล่งกำเนิดอื่นๆ Time (2009)
I want you working on the source of all the great myths.ผมต้องการคุณให้ทำงานด้านแหล่งกำเนิดของตำนาน Episode #3.1 (2009)
I made a rough calculation and put it into the matrix.ฉันคำนวณคร่าวๆ และใส่มันเข้าไปในแหล่งกำเนิด Episode #3.2 (2009)
No,no,we wait for cardio and we try to find the source.ไม่ ไม่ เราจะรอแผนกหัวใจ แล้วเราจะพยายามหาแหล่งกำเนิด Invest in Love (2009)
Transmitter's been destroyed at the source, sir.เครื่องส่งสัญญาณถูกทำลาย ที่แหล่งกำเนิดแล้วครับท่าน Holocron Heist (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
แหล่งกำเนิดพลังงาน[n. exp.] (laēng kamnoēt phalang-ngān) EN: source of energy   FR: source d'énergie [f]
แหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (laēng kamnoēt sinkhā) EN: country of origin   
แหล่งกำเนิดแม่น้ำ[n. exp.] (laēng kamnoēt maēnam) EN: source of a river   FR: source d'une rivière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cradle[N] แหล่งกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. source, ultimate
etymology[N] ประวัติของคำ, See also: แหล่งกำเนิดคำ
fountainhead[N] ต้นกำเนิดน้ำ, See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, Syn. fount, origin, source
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth
growth[N] แหล่งกำเนิด
light[N] แหล่งกำเนิดแสง
matrix[N] แหล่งกำเนิด, See also: บ่อเกิด, รากฐาน
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
progenitor[N] แหล่งกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน,ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provenance (n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top