Search result for

แหล่งกำเนิด

(63 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหล่งกำเนิด-, *แหล่งกำเนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งกำเนิด[N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งกำเนิด[N] birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placode, lensแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste Source แหล่งกำเนิดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electron Sourceแหล่งกำเนิดอีเลคตรอน [การแพทย์]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
coherent sourcesแหล่งกำเนิดอาพันธ์, แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งซึ่งให้คลื่นที่มีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันหรือต่างกันคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light Sourcesแหล่งกำเนิดแสง, ต้นแสง, ต้นกำเนิดของแสง, ตัวกำเนิดแสง, แหล่งกำเนิดแสงสว่าง, เครื่องกำเนิดแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lt's a source of unspeakable power.- มันเป็นแหล่งกำเนิดของอำนาจที่พูดไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It used to be filled with strange growing things... remember?มันเคยเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวแปลกๆมากมาย จำได้มั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้ Ghost in the Shell (1995)
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน Contact (1997)
There's a light source ahead!มีแหล่งกำเนิดแสงข้างหน้าเป็น! Contact (1997)
You can save Zion if you reach the source, but to do that you need the Keymaker.ถ้าคุณต้องการไปที่แหล่งกำเนิดจักรกล คุณต้องการช่างทำกุญแจ The Matrix Reloaded (2003)
The function of the One is now to return to the source, allowing a dissemination of the code you carry reinserting the prime program.หน้าที่ของผู้ปลดปล่อยก็คือ... กลับไปยังแหล่งกำเนิดแล้วเผยแพร่รหัสที่คุณถืออยู่ เข้าไปในโปรแกรมหลัก The Matrix Reloaded (2003)
Once the One reaches the source, the war should be over.ผู้ปลดปล่อยเข้าไปที่แหล่งกำเนิดแล้ว สงครามก็ควรยุติสิ The Matrix Reloaded (2003)
- The source./ แหล่งกำเนิด The Matrix Revolutions (2003)
The Architect said that if I didn't return to the source, Zion would be destroyed tonight.สถาปนิกบอกผมว่าถ้าผมไม่กลับไปที่แหล่งกำเนิด คืนนี้ไซออนจะถูกทำลาย The Matrix Revolutions (2003)
It's said to be the source of the Kalachakra, Tibetan magic.เล่าลือกันว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดของกาลาจักรา เวทมนต์ของธิเบต Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
My sources were clear on this.แหล่งกำเนิดของฉันได้พ้นไปจากที่นี่ Æon Flux (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
แหล่งกำเนิดพลังงาน[n. exp.] (laēng kamnoēt phalang-ngān) EN: source of energy   FR: source d'énergie [f]
แหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (laēng kamnoēt sinkhā) EN: country of origin   
แหล่งกำเนิดแม่น้ำ[n. exp.] (laēng kamnoēt maēnam) EN: source of a river   FR: source d'une rivière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cradle[N] แหล่งกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. source, ultimate
etymology[N] ประวัติของคำ, See also: แหล่งกำเนิดคำ
fountainhead[N] ต้นกำเนิดน้ำ, See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, Syn. fount, origin, source
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth
growth[N] แหล่งกำเนิด
light[N] แหล่งกำเนิดแสง
matrix[N] แหล่งกำเนิด, See also: บ่อเกิด, รากฐาน
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
progenitor[N] แหล่งกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน,ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provenance (n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top