ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acid

AE1 S AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acid-, *acid*, aci
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid(adj) (คำพูด) ที่แหลมคม, See also: คำพูด ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน, Syn. sharp, biting
acid(n) กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
acid(n) คำพูดที่แหลมคม, See also: คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน
acid(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. biting, corrosive, erosive, acidic
acid(n) ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
acid(sl) ยาแอลเอสดี, See also: ยาหลอนประสาทแอลเอสดี
acidic(adj) ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;
acidify(vt) ทำให้เป็นกรด
acidify(vi) เปลี่ยนเป็นกรด
acidity(n) สภาพเป็นกรด, Syn. sourness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid(แอส' ซิด) adj., n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt., vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว, ฉุนเฉียว, สาหัส, รุนแรง
acid(n) กรด
acidity(n) ความเป็นกรด
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม, กรดอะซิติค
CITRIC citric acid(n) กรดมะนาว
placid(adj) เงียบสงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid core solderลวดบัดกรีไส้กรด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid fast stain๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid gland; gland, oxynticต่อมหลั่งกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid lavaลาวาชนิดกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid mine drainageน้ำทิ้งฤทธิ์กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid resistสารกันกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid rockหินชนิดกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid saltเกลือกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid soilดินกรด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidกรด, Example: สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
acidกรด, 1. สารที่แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน(H+)ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอนได้ 3. สารที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน(H3O+) มากกว่าไฮดรอกไซด์ไอออน(OH-) สารที่มีสมบัติเป็นกรดนั้นจำเป็นต้องสามารถทดสอบสมบัติต่าง ๆ ได้เช่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid Base Balanceภาวะสมดุลย์ของการเป็นกรดและด่าง, ดุลย์กรด-ด่าง [การแพทย์]
Acid Buttกรดส่วนก้นหลอด [การแพทย์]
Acid Curdกรดเป็นฝ้าที่ผิว [การแพทย์]
acid dissociation constantค่าคงที่การแตกตัวของกรด, ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่โมเลกุลหรือไออนที่เป็นกรดทำปฏิกิริยากับน้ำให้ไฮโดรเนียมไอออน นิยมใช้อักษรย่อ Ka เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่ากรดใดจะแตกตัวให้ H+ หรือ  H3O+ ได้มากน้อยเพียงใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid etching, Dentalการกัดด้วยกรดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Acid Excessการคั่งของกรด [การแพทย์]
Acid Fastแอซิดฟาสท์ [การแพทย์]
Acid Hydrolasesแอซิดไฮโดรเลส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acid-ash diet(n) A diet consisting largely of meat or fish, eggs, and cereals (with a minimal quantity of milk, fruit, and vegetables, ) that when catabolized leaves an acid residue to be excreted in the urine., See also: A. alkaline-ash diet
acidly[yaang dag-dun] (adv) อย่างแดกดัน
acidosis(n) ภาวะเลือดเป็นกรด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you burned by acid or something like that?หรือหน้าเจ้าไปโดนอะไรให้เสียโฉม? The Princess Bride (1987)
You don't suppose this is like an acid flashback, do you?คุณแน่ใจว่าไม่ใช่ภาพย้อนกลับ ที่เกิดจากยานะ Field of Dreams (1989)
But they didn't know that it's filled with deadly gases and sulfuric acid rain. "แต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่า ว่ามันเต็มไปด้วย ก๊าซร้ายแรงและฝนกรดซัลฟูริก Contact (1997)
- Acid eats metal.- กินกรดโลหะ Dante's Peak (1997)
Let's give it the acid hest, Wales. Here we go.ขอลองทดสอบหน่อย เอาล่ะนะ The Education of Little Tree (1997)
Doesn't seem to mention acid content. It usually says whether it's acid-free or not.ไม่เห็นจะเขียนบอกวิธีการทำเลย ปกติมันจะเขียนเอาไว้ว่าปราศจากกรดรึเปล่า Hope Springs (2003)
From midnight till the current hour, snow has been progressing into our area, and you can see just acids night hour, around see immediate, near metro area.ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงชั่วโมงนี้ หิมะยังคงตกต่อเนื่องไปทั่วบริเวณ คุณอาจจะเห็นมันเป็นอย่างนี้ไปทั้งคืน Ladder 49 (2004)
Cut himself so deep, we found traces of stomach acid on the floor.รอยแผลของเขามันลึกมาก เราพบร่องรอยของกรดในกระเพาะที่อยู่บนพื้น Saw (2004)
The air is good out here. It's not an acid rain.อากาศแถวนี้ดีเหมือนกันนะ เลยไม่ใช่ฝนกรดน่ะ Love So Divine (2004)
The teckolic acid in the tomato soup activates the poison.สารโพรคาริโอตผสมในซุปมะเขือเทศ ทำให้เกิดปฏิกริยากลายเป็นยาพิษ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The teckolic acid in the soup is 100 % untraceable.สารโพรคาริโอตผสมในซุป มันตรวจหาสารพิษไม่เจอ100 % Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
But $50, 000 in the right hands, and you can test battery acid as skin lotion.แต่แค่ 5 หมื่น ก็ทดลองกรดในแบตเตอรี่ เป็น โลชั่นทาผิวได้แล้ว The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acidAcid acts on metals.
acidAcid acts on things which contain metal.
acidAcid eats into metal.
acidAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
acidAcid rain in drinking water affects human health.
acidAcid rain is not a natural phenomenon.
acidAcid reacts with metals.
acidAcids act on many things including metals.
acidAcids act on metals.
acidAcid soil is neutralised by ash.
acidAlkalis neutralize acids.
acidI read an article about acid rain yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยว(adj) sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
ส้ม(adj) sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
เกลือกรด(n) acid salt, Example: ก้อนเนื้อจากโรคเก้าทเป็นการรวมตัวกันของเกลือกรดซึ่งมักจะพบได้หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบครั้งแรกมาแล้วเป็นเวลานาน, Thai Definition: เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด, Notes: (วิทยาศาสตร์)
ฝนกรด(n) acid rain, Example: สาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงพิษภัยของการบริโภคฝนกรด, Thai Definition: น้ำในอากาศที่กลั่นตัวลงสู่พื้นดิน ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นกรด ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้
น้ำกรด(n) acid, Ant. น้ำด่าง, Example: ฝาควรปิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำกรด, Thai Definition: สารละลายของกรดซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
กรด(n) acid, Ant. ด่าง, Example: กรดเป็นสารอันตรายที่กัดกร่อนโลหะได้, Thai Definition: สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป
ดินเปรี้ยว(n) acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินกรด, Example: ที่ดินกลับกลายเป็นดินที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะดินเค็มและดินเปรี้ยว, Thai Definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
รสเปรี้ยว(n) sour, See also: acid taste, Example: ยำแบบไทยแยกได้เป็น 2 รสคือ รสหวานและรสเปรี้ยว
อนุมูลกรด(n) acid radical, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของโมเลกุลของกรดที่ปรากฏอยู่ หลังจากที่ไฮโดรเจนไอออนแยกตัวออกไปแล้ว
ดินกรด(n) acid soil, See also: sour soil, Syn. ดินเปรี้ยว, Ant. ดินเค็ม, Example: ดินกรดมีรสเปรี้ยว, Thai Definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [ m ] ; lysergamide [ m ]
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ดีเอ็นเอ[Dī.En.Ē.] (n) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid  FR: ADN [ m ]
ดินกรด[din krot] (n, exp) EN: acid soil  FR: sol acide [ m ] ; terre acide [ f ]
ดินเปรี้ยว[din prīo] (n, exp) EN: acid soil ; sour soil  FR: sol acide [ m ]
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
ฝนกรด[fon krot] (n, exp) EN: acid rain  FR: pluie acide [ f ]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ค่าความเป็นกรด[khā khwām pen krot] (n, exp) EN: acidity
ความเป็นกรด[khwām pen krot] (n) EN: acidity  FR: acidité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACID AE1 S AH0 D
ACIDS AE1 S AH0 D Z
ACIDIC AH0 S IH1 D IH0 K
ACIDLY AE1 S AH0 D L IY0
ACIDITY AH0 S IH1 D AH0 T IY0
ACIDIFY AH0 S IH1 D AH0 F AY2
ACIDOSIS AE2 S AH0 D OW1 S AH0 S
ACIDURIA AE2 S AH0 D UH1 R IY0 AH0
ACIDIFIES AH0 S IH1 D AH0 F AY2 Z
ACIDIFIED AH0 S IH1 D AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acid (n) ˈæsɪd (a1 s i d)
acids (n) ˈæsɪdz (a1 s i d z)
acidic (j) ˈəsˈɪdɪk (@1 s i1 d i k)
acidify (v) ˈəsˈɪdɪfaɪ (@1 s i1 d i f ai)
acidity (n) ˈəsˈɪdɪtiː (@1 s i1 d i t ii)
acidified (v) ˈəsˈɪdɪfaɪd (@1 s i1 d i f ai d)
acidifies (v) ˈəsˈɪdɪfaɪz (@1 s i1 d i f ai z)
acidulous (j) ˈəsˈɪdjuləs (@1 s i1 d y u l @ s)
acidifying (v) ˈəsˈɪdɪfaɪɪŋ (@1 s i1 d i f ai i ng)
acidulated (j) ˈəsˈɪdjulɛɪtɪd (@1 s i1 d y u l ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
酸雨[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, ] acid rain, #35,725 [Add to Longdo]
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, ] acid-resistant, #66,226 [Add to Longdo]
酸式盐[suān shì yán, ㄙㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˊ, / ] acid salt, #287,475 [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] acid variety of jujube plum [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerprobe { f }; harte Prüfung { f }acid test; furnace [Add to Longdo]
Säure { f } | Säuren { pl }acid | acids [Add to Longdo]
Säureboden { m }acid soil [Add to Longdo]
Säurefarbstoff { m } | Säurefarbstoffe { pl }acid dye | acid dyes [Add to Longdo]
Säureluftwäscher { m } [ techn. ]acid scrubber [Add to Longdo]
säurelöslich { adj }acid soluble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
アクリル酸[アクリルさん, akuriru san] (n) acrylic acid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acid \Ac"id\, a. [L. acidus sour, fr. the root ak to be sharp:
   cf. F. acide. Cf. {Acute}.]
   1. Sour, sharp, or biting to the taste; tart; having the
    taste of vinegar: as, acid fruits or liquors. Also fig.:
    Sour-tempered.
    [1913 Webster]
 
       He was stern and his face as acid as ever. --A.
                          Trollope.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to an acid; as, acid reaction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acid \Ac"id\, n.
   1. A sour substance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) One of a class of compounds, generally but not
    always distinguished by their sour taste, solubility in
    water, and reddening of vegetable blue or violet colors.
    They are also characterized by the power of destroying the
    distinctive properties of alkalies or bases, combining
    with them to form salts, at the same time losing their own
    peculiar properties. They all contain hydrogen, united
    with a more negative element or radical, either alone, or
    more generally with oxygen, and take their names from this
    negative element or radical. Those which contain no oxygen
    are sometimes called {hydracids} in distinction from the
    others which are called {oxygen acids} or {oxacids}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In certain cases, sulphur, selenium, or tellurium may
      take the place of oxygen, and the corresponding
      compounds are called respectively {sulphur acids} or
      {sulphacids}, {selenium acids}, or {tellurium acids}.
      When the hydrogen of an acid is replaced by a positive
      element or radical, a salt is formed, and hence acids
      are sometimes named as salts of hydrogen; as hydrogen
      nitrate for nitric acid, hydrogen sulphate for
      sulphuric acid, etc. In the old chemistry the name acid
      was applied to the oxides of the negative or
      nonmetallic elements, now sometimes called anhydrides.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acid
   adj 1: harsh or corrosive in tone; "an acerbic tone piercing
       otherwise flowery prose"; "a barrage of acid comments";
       "her acrid remarks make her many enemies"; "bitter
       words"; "blistering criticism"; "caustic jokes about
       political assassination, talk-show hosts and medical
       ethics"; "a sulfurous denunciation"; "a vitriolic
       critique" [syn: {acerb}, {acerbic}, {acid}, {acrid},
       {bitter}, {blistering}, {caustic}, {sulfurous},
       {sulphurous}, {virulent}, {vitriolic}]
   2: being sour to the taste [syn: {acidic}, {acid}, {acidulent},
     {acidulous}]
   3: having the characteristics of an acid; "an acid reaction"
   n 1: any of various water-soluble compounds having a sour taste
      and capable of turning litmus red and reacting with a base
      to form a salt
   2: street name for lysergic acid diethylamide [syn: {acid},
     {back breaker}, {battery-acid}, {dose}, {dot}, {Elvis},
     {loony toons}, {Lucy in the sky with diamonds}, {pane},
     {superman}, {window pane}, {Zen}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACID
     Analysis Console for Intrusion Databases (IDS, CERT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACID
     Atomicity - Consistency - Isolation - Durability (DB, TP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACID
     ANSI Creators in Demand (ANSI), "ACiD"
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top