ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sullen

S AH1 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sullen-, *sullen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sullen(adj) บึ้งตึง, See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา, Syn. moody, morose, surly
sullen(adj) อึมครึม, See also: มืดครึ้ม, Syn. dull, glum
sullen(adj) เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง, ไม่พูดไม่จา, โกรธ, เคือง, มีอารมณ์บูดบึ้ง, มืดสลัว, เชื่องช้า, เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose, glum

English-Thai: Nontri Dictionary
sullen(adj) มืดมัว, บูดบึ้ง, มืดสลัว, เฉื่อยชา, บึ้งตึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wanted a cultural exchange, and instead I get another sullen teen.ฉันอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่กลับได้วัยรุ่นไม่พูดไม่จา Foreign Exchange (2010)
And after school today, don't forget to visit the quad for the blood drive generously sponsored by the Sullen family.หลังเลือกเรียนอย่าลืมแวะไปน้ำพุเลือดสาด ของขวัญล้ำค่าจากครอบครัวซัลเลน Vampires Suck (2010)
Don't forget the sullen college kid. He's the expendable one.อย่าลืมเจ้านักศึกษาท่าท่างซื้อบื้อคนนั้น เขาดูใช้ได้น่ะ Source Code (2011)
Stop with the sullen emo crap, all right?หยุดความคิดบ้าๆนั่นเลยนะ โอเค? Remember the Titans (2013)
You've been really sullen with me recently, and now you're staring at me strangely, and I don't know why.คุณไม่พูดไม่จากับผมเลยช่วงหลัง ๆ และตอนนี้คุณก็จ้องผมแปลก ๆ และผมก็ไม่รู้ว่าทำไม The Desert Rose (2013)
Well, apparently, "in love" Dorrit is just as sullen with my dad as she always is.เห็นได้ชัดเลยว่าเป็น ดอร์ริทแห่งรัก แค่ทำเป็นน่ากลัวต่อหน้าพ่อ ซึ่งเธอก็เป็นตลอด Win Some, Lose Some (2013)
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป The Lion and the Rose (2014)
So, I've come to the sullen realization that I must close down the fund.ดังนั้นฉันได้มาสำนึกบูดบึ้ง ว่าฉันต้องปิดกองทุน The Big Short (2015)
Long, sullen silences and an occasional punch in the face.ความเงียบแบบบึ้งตึง และการชกหน้าในบางครั้ง Kill the Boy (2015)
I'm all about long sullen silences... followed by mean comments, followed by more silences.ฉันเป็นประเภทงอนแล้วไม่พูดไม่จา ตามด้วยประชดจิกกัด ตามด้วยงอนแล้วเป็นใบ้ต่อ Deadpool (2016)
Long sullen silence... or mean comment?งอนแล้วเป็นใบ้? Deadpool (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sullenHe is very sullen now.
sullenShe had a sullen look on her face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่ย(adj) long-faced, See also: sullen-faced, frowning, scowling, pouting, Syn. บูดบึ้ง, บึ้งตึง, Example: เขามองเห็นหน้ามุ่ยของเธอตลอดวัน
บึ้ง(adj) sullen, See also: serious, Syn. บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, บึ้งตึง, Example: ผมไม่ชอบหน้าบึ้งของคุณเลยมันดูโลกนี้หม่นหมองไปหมด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
บึ้งบูด(adj) sulky, See also: sullen, cross, be stern, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: ผมเห็นหน้าบึ้งบูดของเลขาแล้วหมดอารมณ์จะทำงานต่อไปเลย, Thai Definition: อาการที่หน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูด(adj) wry, See also: sullen, Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูดบึ้ง, Example: ฉันหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งตึงก็รู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจที่ฉันพูด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บึ้งบูด(v) sullen, See also: serious, strained, unsmiling, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, บูดบึ้ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai Definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
บึ้งตึง[beungteung] (adj) EN: sullen
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
หน้าตูม[nātūm] (x) EN: look sullen

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SULLEN S AH1 L AH0 N
SULLENS S AH1 L AH0 N Z
SULLENGER S UW1 L IH0 N JH ER0
SULLENBERGER S AH1 L AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sullen (j) sˈʌlən (s uh1 l @ n)
sullenly (a) sˈʌlənliː (s uh1 l @ n l ii)
sullenness (n) sˈʌlən-nəs (s uh1 l @ n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed #9,770 [Add to Longdo]
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] sullen; to scowl miserably #53,021 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
ぶすっと[busutto] (adv, vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp, adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp, vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n, adj-no) grimace; sullen face; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1, vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na, n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top