ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petrify

P EH1 T R AH0 F AY2   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petrify-, *petrify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petrify[VI] กลายเป็นหิน
petrify[VT] ทำให้ตกตะลึง (เพราะความกลัว), See also: ทำให้ตัวแข็งทื่อ (เพราะความกลัว), Syn. dumbfound, frighten, startle, Ant. calm, soothe, comfort
petrify[VT] ทำให้กลายเป็นหิน, See also: ทำให้เป็นหิน, Syn. mineralize, solidify, harden, concrete, Ant. soften, melt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not to mention they're dead scared that Harry will Petrify them if they fly anywhere near him.ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่พวกเขากลัว ว่าแฮร์รี่ จะสาปให้เป็นหิน... - ถ้าบินมาใกล้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
PETRIFY    P EH1 T R AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petrify    (v) pˈɛtrɪfaɪ (p e1 t r i f ai)
petrifying    (v) pˈɛtrɪfaɪɪŋ (p e1 t r i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petrify \Pet"ri*fy\ (p[e^]t"r[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Petrified}; p. pr. & vb. n. {Petrifying}.] [L. petra rock,
   Gr. pe`tra (akin to pe`tros a stone) + -fy: cf. F.
   p['e]trifier. Cf. {Parrot}, {Petrel}, {Pier}.]
   1. To convert, as any animal or vegetable matter, into stone
    or stony substance; as, petrified wood.
    [1913 Webster]
 
       A river that petrifies any sort of wood or leaves.
                          --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. To make callous or obdurate; to transform, as by
    petrifaction; as, to petrify the heart. Young. "Petrifying
    accuracy." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       And petrify a genius to a dunce.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A hideous fatalism, which ought, logically, to
       petrify your volition.        --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   3. To paralyze, especially with fear; to stupefy; as, she was
    petrified by the sight of the bear in her tent.
    [PJC]
 
       The poor, petrified journeyman, quite unconscious of
       what he was doing.          --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petrify \Pet"ri*fy\, v. i.
   1. To become stone, or of a stony hardness, as organic matter
    by calcareous deposits.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To become stony, callous, or obdurate.
    [1913 Webster]
 
       Like Niobe we marble grow,
       And petrify with grief.        --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petrify
   v 1: cause to become stonelike or stiff or dazed and stunned;
      "The horror petrified his feelings"; "Fear petrified her
      thinking"
   2: change into stone; "the wood petrified with time" [syn:
     {lapidify}, {petrify}]
   3: make rigid and set into a conventional pattern; "rigidify the
     training schedule"; "ossified teaching methods"; "slogans
     petrify our thinking" [syn: {rigidify}, {ossify}, {petrify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top