ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓣-, *瓣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓣, bàn, ㄅㄢˋ] petal; segment; valve
Radical: Decomposition: 辛 (xīn ㄒㄧㄣ)  瓜 (guā ㄍㄨㄚ)  辛 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] melon,  Rank: 2,915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] petal; section, #7,934 [Add to Longdo]
[huā bàn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢˋ, ] petal, #14,896 [Add to Longdo]
[bàn mó, ㄅㄢˋ ㄇㄛˊ, ] valve, #25,659 [Add to Longdo]
[duō bàn suàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] Chinese elephant garlic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Zuzu's petals.[CN] -祖祖的花 It's a Wonderful Life (1946)
opens its petals to enlightenment.[CN] 花打开受佛光照 Late Spring (1949)
'Then the petals fell'[CN] '花终究会落下' The Blue Gardenia (1953)
All the petals blew away like little flowers.[CN] 所有的花像小花一样散落 Lilith (1964)
Paste it![CN] 快把花糊起来! It's a Wonderful Life (1946)
Zuzu's petals. Zuzu...[CN] 祖祖的花,祖祖的... It's a Wonderful Life (1946)
"and the lower, like after a snowstorm.[CN] "从下面看 就像是下花 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Flowers closing their eyes for the night.[CN] 花儿在夜幕低垂时再度收起花 The Time Machine (1960)
Now, we'll paste this together here.[CN] 我们把花糊好 It's a Wonderful Life (1946)
He got terribly upset when I began to pull the petals from this flower.[CN] 我把花摘下来的时候他变得非常不安 The Blue Dahlia (1946)
I think my sacroiliac shifted two points south.[CN] 我想我屁股被撞成八 The Blue Gardenia (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top