ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

彼得

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -彼得-, *彼得*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彼得[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Peter (name), #20,114 [Add to Longdo]
彼得[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Saint Petersburg (city in Russia), #25,117 [Add to Longdo]
彼得[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia, #79,488 [Add to Longdo]
彼得格勒[Bǐ dé gé lè, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Petrograd, variant spelling of 彼得堡, Saint Petersburg, #135,624 [Add to Longdo]
彼得罗维奇[Bǐ dé luó wéi qí, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Petrovich (name), #593,102 [Add to Longdo]
彼得前书[Bǐ dé qián shū, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨ, / ] First Epistle of Peter (in New Testament) [Add to Longdo]
彼得后书[Bǐ dé hòu shū, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄏㄡˋ ㄕㄨ, / ] Second Epistle of Peter (in New Testament) [Add to Longdo]
彼得里皿[Bǐ dé lǐ mǐn, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄣˇ, ] Petri dish [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Imperial Highness, Grand Duke Peter.[CN] 皇帝陛下 彼得大公 The Scarlet Empress (1934)
Peter's going to marry me when the old bat dies... and as soon as he gets rid of his present wife![CN] 当老乌鸦死的时候,他一除掉现在的妻子 彼得打算娶我... The Scarlet Empress (1934)
I was about to read to you... of Peter the Great and Ivan the Terrible... and other Russian tsars and tsarinas who were hangmen.[CN] 我正要给你读... 彼得大帝和伊万恐怖者 还有其他俄罗斯沙皇和 沙皇皇后刽子手的故事 The Scarlet Empress (1934)
"Grandson of Peter the Great, nephew of Her Imperial Majesty...[CN] 彼得大帝的孙子 皇后陛下的侄子 The Scarlet Empress (1934)
That must be Peter.[CN] 一定是彼得 The Scarlet Empress (1934)
Exit Peter III.[CN] 彼得三世退出 The Scarlet Empress (1934)
"and there to become the bride of His Serene Highness, Peter Feodorovich...[CN] 成为和蔼的陛下 彼得. 斯特拉文斯基 The Scarlet Empress (1934)
The Baltic sailors have given coal to the Petrograd workers.[CN] 波罗的水兵已经把煤炭送给彼得堡的工人们 Baltic Deputy (1937)
Thank you, Peter. It's nice to see you again.[CN] 谢谢你,彼得 很高兴再见到你. The Scarlet Empress (1934)
Saint Petersburg.[CN] 聖彼得堡. Grand Hotel (1932)
The German troops infringing the truce, advanced upon red Petrograd.[CN] 德国军队撕毁停战协定, 向彼得堡开进 Baltic Deputy (1937)
Tell them that coal is blood in the veins of Petrograd.[CN] 告诉他们煤炭是彼得堡血液命脉 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top