ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuddle

K AH1 D AH0 L   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuddle-, *cuddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuddle[VI] กอดด้วยความรักใคร่
cuddle[VT] กอดด้วยความรักใคร่, Syn. hold, hug, embrace
cuddle[N] การกอดด้วยความรักใคร่, Syn. embrace, hug
cuddle up[PHRV] กอด, See also: กอดรัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle

English-Thai: Nontri Dictionary
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Hoping that we can cuddle on the couch and watch espn.หวังงว่าเราจะกอดกันอยู่บนโซฟาและดูช่องเอเอสพีเอนด้วยกัน The Age of Dissonance (2009)
Wanna cuddle her, eh?อยากกอดเธอบ้างไม๊ หือ? Harry Brown (2009)
But, uh, we can cuddle if you like.แต่ เออ เรานอนกอดกันได้ ถ้าคุณชอบนะ Release Me (2009)
I mean, when you make love, you're so gentle and you like to cuddle and...คุณช่างนุ่มนวลเวลาโอบกอดชั้น Chromolume No. 7 (2010)
I mean, you're a girl, and you still love to hug and cuddle with me but your brother is just this miserable, smart-mouthed pain in the butt who won't let me anywhere near him.หมายถึงลูกเป็นผู้หญิง และลูกยังกอดกับแม่ได้ แต่พี่ชายลูกเขาก็แค่ พูดจาแดกดัน.. ..ซึ่งไม่เคยให้แม่ได้อยู่ใกล้เลย Homecoming (2010)
It's cuddle weather. It's unseasonably warm actually for this time of year, but, uh-นี่มันเทศกาลที่ต้องกอดกัน A Very Glee Christmas (2010)
Stick a monkey in a cage by himself for a couple of days, he'll cuddle with a kleenex.จับลิงขังกรง ไม่กี่วัน มันจะร้องไห้ อีกไม่กี่สัปดาห์... Broad Daylight (2010)
- Come cuddle with me.- มากอดรัดฟัดเหวี่ยงผมหน่อยสิ Tooth Fairy (2010)
How about you and I pop in some Sweet Valley High this evening, get our cuddle on?ตอนเย็นนี้เธอกับชั้นมาสนุกกันหน่อยไหม แบบว่า มากอดกันอะไรงี้น่ะ Sexy (2011)
So we cuddle a lot.เรากอดกันแบบรักใคร่ Sexy (2011)
- We cuddle too much.เรากอดกันบ่อยเกิน Sexy (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคล้าเคลีย[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, Example: แมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบเคล้าเคลียเจ้าของอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เคล้าคู่กัน เคียงเคล้ากัน
เคลียเคล้า[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, Example: พอถึงปูนหกสิบกามวิสัยดำเนินไปได้ก็แต่เพียงเคลียเคล้า ถกไถ และดอมดม
กก[V] cuddle, See also: fondle, embrace, hug, Syn. กอด, Example: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
กระหวัด[V] cuddle, See also: flick, Syn. ตวัด, รัด, กอด, Ant. คลาย, Example: ยายคว้าตัวหลานสาวมากระหวัดด้วยความคิดถึง
แนบข้าง[V] snuggle (up to), See also: cuddle up (to/against), Syn. เคียงข้าง, Example: บรรยากาศอย่างนี้ถ้ามีสาวๆ แนบข้างคงสุขใจไม่น้อย, Thai definition: อยู่ใกล้ชิดข้างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife   FR: enlacer son épouse
กกนอน [v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle   
สวมกอด[v.] (sūamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle   FR: embrasser ; étreindre

CMU English Pronouncing Dictionary
CUDDLE    K AH1 D AH0 L
CUDDLED    K AH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuddle    (v) kˈʌdl (k uh1 d l)
cuddled    (v) kˈʌdld (k uh1 d l d)
cuddles    (v) kˈʌdlz (k uh1 d l z)
cuddlesome    (j) kˈʌdlsəm (k uh1 d l s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuddle \Cud"dle\ (k[u^]d"d'l), v. i. [imp. & p. p. {Cuddled}
   (-d'ld); p. pr. & vb. n. {Cuddling} (-dl[i^]ng).] [Prob. for
   couthle, fr. couth known; cf. OE. ku[thorn][thorn]en to
   cuddle, or cu[eth]lechen to make friends with. See{Couth},
   {Uncouth}, {Can}.]
   To lie close or snug; to crouch; to nestle.
   [1913 Webster]
 
      She cuddles low beneath the brake;
      Nor would she stay, nor dares she fly.  --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuddle \Cud"dle\, v. t.
   To embrace closely; to fondle. --Forby.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuddle \Cud"dle\, n.
   A close embrace.
   [1913 Webster] cuddlesome

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuddle
   n 1: a close and affectionate (and often prolonged) embrace
      [syn: {cuddle}, {nestle}, {snuggle}]
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: hold (a person or thing) close, as for affection, comfort, or
     warmth; "I cuddled the baby"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top