ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fractious

F R AE1 K SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractious-, *fractious*, fractiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fractious(adj) เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย, Syn. cross, irritable, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท, หัวดื้อ, ดื้อรั้น, ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious
มีปัญหา[mī panhā] (adj) EN: fractious
พยศ[phayot] (v) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious
พยศ[phayot] (adj) EN: fractious ; refractory ; unruly  FR: indompté ; indocile ; réfractaire
ราบรื่น[rāpreūn] (adj) EN: fractious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRACTIOUS F R AE1 K SH AH0 S
FRACTIOUSNESS F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractious (j) frˈækʃəs (f r a1 k sh @ s)
fractiously (a) frˈækʃəsliː (f r a1 k sh @ s l ii)
fractiousness (n) frˈækʃəsnəs (f r a1 k sh @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fractious \Frac"tious\, a. [Cf. Prov. E. frack forward, eager,
   E. freak, fridge; or Prov. E. fratch to squabble, quarrel.]
   Apt to break out into a passion; apt to scold; cross;
   snappish; ugly; unruly; as, a fractious man; a fractious
   horse.
 
   Syn: Snappish; peevish; waspish; cross; irritable; perverse;
     pettish. -- {Frac"tious*ly}, v. -- {Frac"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fractious
   adj 1: stubbornly resistant to authority or control; "a
       fractious animal that would not submit to the harness";
       "a refractory child" [syn: {fractious}, {refractory},
       {recalcitrant}]
   2: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious young
     man"; "not the least nettlesome of his countrymen" [syn:
     {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome}, {peevish},
     {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy}, {testy},
     {tetchy}, {techy}]
   3: unpredictably difficult in operation; likely to be
     troublesome; "rockets were much too fractious to be tested
     near thickly populated areas"; "fractious components of a
     communication system"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top