ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beloved

B IH0 L AH1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beloved-, *beloved*, belov, belove
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beloved(adj) เป็นที่รัก, See also: ที่รักมาก
beloved(n) ที่รัก, See also: ขวัญใจ, Syn. dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก, สุดที่รัก, เป็นที่รักยิ่ง
beloved(n) ผู้เป็นที่รัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
Well, I don't have to tell you good folks what has been happening here in our beloved town.พ่อคงไม่ต้องบอกทุกคน... ...ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่เรารัก Blazing Saddles (1974)
And one for Miss Stein, my beloved secretary.และนี่ของคุณสไตน์ เลขาที่รัก Blazing Saddles (1974)
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา Gandhi (1982)
We'd like to find out why a woman you don't know should send you a letter beginning "My beloved Barley", and sign herself "Your loving K".เราต้องการที่จะหาว่าทำไมผู้หญิงที่คุณไม่ทราบว่าควรจะส่งจดหมาย เริ่มต้น "ข้าวบาร์เลย์ที่รักของฉัน" และลงนามตัวเอง "K รักคุณ" The Russia House (1990)
As my master returned home to find his beloved Shen lying on the floor.ในฐานะเจ้านายของฉันกลับบ้าน ... ... จะหา Shen ที่รักของเขานอนอยู่บนพื้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Prince and Company is proud to present our beloved enchanted peasant girl.บริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี ภูมิใจเสนอ ที่รักของพวกเรา สาวน้อยกลอยใจ Mannequin: On the Move (1991)
And my Anastasia, my beloved grandchild, อนาสเตเชีย หลานสุดที่รักของฉัน Anastasia (1997)
To go through seasons together through change through the ups and downs to be able to look your beloved in the eye and say:ที่จะเดินผ่านฤดูกาลไปด้วยกาล ผ่านการเปลี่ยนแปลง ผ่านทั้งขาขึ้นและลง Dark Harbor (1998)
I give you the light of Earendil our most beloved star.ข้ามอบสิ่งนี้ให้เจ้า แสงแห่งแอเรนดิล ..... ดวงดาวอันเป็นที่รักที่สุดของพวกเรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But let me tell you a little something about your beloved dark father.แต่ให้ฉันบอกอะไรเธออย่างเกี่ยวกับคนที่เธอรักเหมือนพ่อ Underworld (2003)
And now, I think I'd like to visit my beloved pedestal.และบัดนี้ ข้าคิดว่า ข้าอยากกลับไปสู่แท่นบูชาของข้าซะที Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belovedHe couldn't possibly part with his beloved dog.
belovedHe lost his beloved son.
belovedHis wife died leaving behind their two beloved children.
belovedShe is beloved by everyone.
belovedShe shed plentiful tears when her beloved dog was killed in an accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูนหัว(n) beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai Definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
พนิต(adj) beloved, See also: loved, Syn. ที่รัก, Thai Definition: เป็นที่รัก, ที่ชอบพอ, Notes: (สันสกฤต)
มิ่งมิตร(n) beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count Unit: คน
มิ่งมิตร(n) beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count Unit: คน
สมร(n) beautiful woman, See also: beloved beautiful woman, Syn. หญิงงาม, สาวงาม, Thai Definition: นางงามซึ่งเป็นที่รัก
ยอดสร้อย(n) beloved, Thai Definition: นางผู้เป็นที่รักยิ่ง
ปริยานุช(n) beloved younger brother or sister, Syn. น้องที่รัก, Notes: (สันสกฤต)
ขวัญใจ(n) beloved, See also: dear, darling, sweetheart, Example: นักร้องชายหน้าใหม่คนนี้เป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ยอดกำลังใจ
ขวัญตา(n) beauty, See also: beloved, Example: นานๆ ทีจึงจะได้เห็นลุงใส่สูทให้เห็นเป็นขวัญตา, Thai Definition: สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตา
ของรัก(n) beloved (thing), See also: precious thing, treasured object, Syn. ของหวง, ของรักของหวง, Example: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [ m ] ; amour [ m ]
ดวงแก้ว[dūangkaēo] (n) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [ f ]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [ m ] ; petite amie [ f ] ; flirt [ m ] ; amoureux [ m ] ; amoureuse [ f ] ; soupirant [ m ] ; prétendant [ m ]
แก้วตา[kaēotā] (xp) EN: one's beloved  FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [ m ]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [ mpl ]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [ m ] ; chérie [ f ] ; idole [ m, f ]
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: beauty ; beloved
น่าสวาท[nāsawāt] (adj) EN: beloved
สมร[samøn] (n) EN: beautiful woman ; beloved beautiful woman

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BELOVED B IH0 L AH1 V D
BELOVED B IH0 L AH1 V AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beloved (n) bˈɪlˈʌvɪd (b i1 l uh1 v i d)
beloveds (n) bˈɪlˈʌvɪdz (b i1 l uh1 v i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心爱[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, / ] beloved, #8,062 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child [Add to Longdo]
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife [Add to Longdo]
愛児[あいじ, aiji] (n) beloved child [Add to Longdo]
愛車[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car [Add to Longdo]
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]
愛息[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy [Add to Longdo]
愛孫[あいそん, aison] (n) one's beloved grandchild [Add to Longdo]
愛娘[まなむすめ, manamusume] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beloved \Be*lov"ed\, n.
   One greatly loved.
   [1913 Webster]
 
      My beloved is mine, and I am his.    --Cant. ii.
                          16.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belove \Be*love"\, v. t. [imp. & p. p. {Beloved}.] [OE.
   bilufien. See pref. {Be-}, and {Love}, v. t.]
   To love. [Obs.] --Wodroephe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beloved \Be*loved"\, p. p. & a.
   Greatly loved; dear to the heart.
   [1913 Webster]
 
      Antony, so well beloved of C[ae]sar.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      This is my beloved Son.         --Matt. iii.
                          17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beloved
   adj 1: dearly loved [syn: {beloved}, {darling}, {dear}]
   n 1: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
      {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top