ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petroleum

P AH0 T R OW1 L IY0 AH0 M   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petroleum-, *petroleum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petroleum[N] น้ำมันปิโตรเลียม, See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน, Syn. mineral oil, crude oil
Petroleum Authority of Thailand[N] การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petroleum(พะโทร'เลียม) n. น้ำมันปิโตรเลียม (เป็นสารผสม hydrocarbons ชนิดหนึ่ง), See also: petroleous adj.
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum

English-Thai: Nontri Dictionary
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petroleumปิโตรเลียม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleumปิโีตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleumสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีธาตุสองชนิดเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีหรือไม่มีธาตุอโลหะอื่นๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยู่ด้วยก็ได้
ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง และความร้อน ตลอดจนความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บไว้ แบ่งตามสถานะสำคัญทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleumปิโตรเลียม [เศรษฐศาสตร์]
Petroleumปิโตรเลียม [TU Subject Heading]
Petroleum ปิโตรเลียม
1. คำทั่วไปหมายถึงสารผสมของไฮโตรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจมีสภาพเป็นของเหลว แก๊ส และของแข็งก็ได้ ได้แก่ น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และสารพลอยได้อื่น ๆ 2. สารผลมของไฮโดรคาร์บอน ซับซ้อนชนิดเหลวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อนำมากลั่นและกำจัด สารเจือปนออกไปแล้วจะได้สารเชื้อเพลิงตามลำดับชั้นต่าง ๆ เช่น เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันหล่อลื่น [สิ่งแวดล้อม]
petroleumปิโตรเลียม, สารอินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลาหลายล้านปี เป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 1 - 60 อะตอม อาจเป็นแก๊ส (แก๊สธรรมชาติ) ของเหลว (น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติเหลว) หรือของแข็ง (แอสฟัลต์) หรืออยู่รวมก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petroleum as fuelน้ำมันเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Petroleum chemicalsปิโตรเคมี [TU Subject Heading]
petroleum chemicalsปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์, ดู petro-chemicals [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petroleum chemicals industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
petroleum refiningการกลั่นปิโตรเลียม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's petroleum.น้ำมันปิโตรเลียม. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
For example, there was Williams the Petroleum and Williams the Death.ตัวอย่างเช่น วิลเลี่ยมส์ คนขายน้ำมัน และวิลเลี่ยมส์ สัปเหร่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
For Williams the Petroleum. Good man, good man.สำหรับวิลเลี่ยมส์คนขายน้ำมันดีมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม The Corporation (2003)
You use petroleum, you're a murderer.- ใช่ๆๆๆ - ผมเข้าใจ ผมเข้าใจ I Heart Huckabees (2004)
I thought we were going to talk about petroleum.คุณนายเอ็ชชาวาเรีย มาเยี่ยมเราจากสเปนปีละครั้ง I Heart Huckabees (2004)
- You have received your answer. Senorita, the petroleum situation was not created by nature...ยายครับ วิกฤตปิโตรเลียมไม่ได้เกิดจาก ธรรมชาติอย่างความแห้งแล้ง I Heart Huckabees (2004)
And third, I refuse to use petroleum, but there's no way I can stop its use in my lifetime, is there?- แต่ผมไม่มีสิทธิ์ห้ามคนอื่นไม่ให้ใช้ - ไม่ ไม่งั้นป่านนี้จิมมี่ คาร์เตอร์ คงมีรถไฟฟ้าใช้ไปแล้ว I Heart Huckabees (2004)
We'd all be heroes if we quit using petroleum though.- อะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
We have a deadly petroleum situation, not to mention... Shut up!นอกจากนั้นยัง... I Heart Huckabees (2004)
With this nut's petroleum fixation.- เรียกฉันอะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
Petroleum Association's Berlin conference 'is Pecos Oil Chief Executive Officer Yuri Gretkov.(... The Bourne Supremacy (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petroleumPetroleum priced coal out of the energy market in Japan.
petroleumPetroleum was replacing coal as fuel.
petroleumProducts made from petroleum are vital to modern societies.
petroleumThe ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.
petroleumThe present world owes its convenient life to petroleum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปตท.[N] Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปิโตรเลียม[N] petroleum, Syn. น้ำมันปิโตรเลียม, Example: โดยทั่วไปแล้วพลาสติกทำมาจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป, Thai definition: น้ำมันดิบ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก องค์ประกอบไม่แน่นอนแล้วแต่แหล่งที่พบ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
โอเปค[org.] (Ōpēk) EN: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PETROLEUM    P AH0 T R OW1 L IY0 AH0 M
PETROLEUM'S    P AH0 T R OW1 L IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petroleum    (n) pˈɪtrˈoulɪəʴm (p i1 t r ou1 l i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] petroleum pipeline, #50,135 [Add to Longdo]
石化厂[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] petroleum plant; refinery [Add to Longdo]
石油蜡[shí yóu là, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄌㄚˋ, / ] petroleum wax [Add to Longdo]
石油醚[shí yóu mí, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] petroleum ether [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) [Add to Longdo]
ペトローリアム[, petoro-riamu] (n) petroleum; (P) [Add to Longdo]
ペトロフード[, petorofu-do] (n) petroleum; petrofood; (P) [Add to Longdo]
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]
英国石油[えいこくせきゆ, eikokusekiyu] (n) British Petroleum; BP [Add to Longdo]
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil [Add to Longdo]
合成石油[ごうせいせきゆ, gouseisekiyu] (n) synthetic petroleum [Add to Longdo]
石油[せきゆ, sekiyu] (n) oil; petroleum; kerosene; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petroleum \Pe*tro"le*um\ (p[-e]*tr[=o]"l[-e]*[u^]m), n. [NL.,
   fr. L. petra a rock + oleum oil: cf. F. p['e]trole. Cf.
   {Petrify}, and {Oil}.]
   Rock oil, mineral oil, or natural oil, a dark brown or
   greenish inflammable liquid, which, at certain points, exists
   in the upper strata of the earth, from whence it is pumped,
   or forced by pressure of the gas attending it. It consists of
   a complex mixture of various hydrocarbons, largely of the
   methane series, but may vary much in appearance, composition,
   and properties. It is refined by distillation, and the
   products include kerosene, benzine, gasoline, paraffin, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Petroleum spirit}, a volatile liquid obtained in the
    distillation of crude petroleum at a temperature of
    170[deg] Fahr., or below. The term is rather loosely
    applied to a considerable range of products, including
    benzine and ligroin. The terms petroleum ether, and
    naphtha, are sometimes applied to the still more volatile
    products, including rhigolene, gasoline, cymogene, etc.
    [1913 Webster] Petroleur

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petroleum
   n 1: a dark oil consisting mainly of hydrocarbons [syn:
      {petroleum}, {crude oil}, {crude}, {rock oil}, {fossil
      oil}, {oil}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 petroleum
  paraffin‐oil; petroleum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 petroleum /petrolejɵm/
  paraffin‐oil; petroleum

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 petroleum
  paraffin‐oil; petroleum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top