ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petticoat

P EH1 T IY0 K OW2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petticoat-, *petticoat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petticoat[N] กระโปรงชั้นใน, Syn. camisole, slip, underskirt
petticoat[N] ชายผ้าที่ห้อยรอบๆ เก้าอี้หรือเตียง
petticoat[N] ผู้หญิงหรือเด็กหญิง
petticoat[ADJ] เหมือนผู้หญิง (คำดูถูก), See also: อย่างกับผู้หญิง, Syn. womanly, ladylike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petticoat(เพท'ทิโคท) n. กระโปรงชั้นใน,ส่วนที่คล้ายกระโปรง,ส่วนของฉนวนที่คล้ายกระโปรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
petticoat(n) กระโปรงซับใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Riverboat casino. pirates in petticoats.บ่อนกลางแม่น้ำ โจรสลัดในชุดชั้นใน Go Your Own Way (2008)
I remember when ladies' clothing stores sold petticoats.ผมจำได้ตอนที่สาวๆพนักงานห้างขายเสื้อชั้นใน Scratches (2009)
You are such a girl's petticoat.เจ้าช่างทำตัวเหมือนผู้หญิง The Tears of Uther Pendragon (2010)
So the petticoat is the female spy Mozzie wants to meet.งั้นกระโปรงตัวนี้ก็คือ สายลับสาวที่มอสซี่ต้องการพบ Identity Crisis (2012)
The Pet of the Petticoats.สัตว์เลี้ยงของกระโปรง The Invisible Woman (2013)
(LAUGHING) The Pet of the Petticoats? What a terrible title.(หัวเราะ) สัตว์เลี้ยงของกระโปรงหรือไม่ สิ่งที่น่ากลัวชื่อ The Invisible Woman (2013)
Operation petticoat. No, wait...โอเปอเรชั่น เพตติโคต (ชื่อภาพยนตร์)ไม่ใช่สิ เดี๋ยวก่อน Mona-Mania (2013)
"Your petticoat is showing", you know?"ความสาวของนายมันออก" นึกออกมั้ย  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงชั้นใน[N] petticoat, See also: pettiskirt, waist slip, Example: กระโปรงตัวนี้บางมากต้องใส่กระโปรงชั้นในอีกตัวแล้วล่ะ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   

CMU English Pronouncing Dictionary
PETTICOAT    P EH1 T IY0 K OW2 T
PETTICOATS    P EH1 T IY0 K OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petticoat    (n) pˈɛtɪkout (p e1 t i k ou t)
petticoats    (n) pˈɛtɪkouts (p e1 t i k ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衬裙[chèn qún, ㄔㄣˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] petticoat, #113,873 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリップ[, surippu] (n,vs) (1) slip (i.e. slide); (n) (2) slip (i.e. petticoat); (3) Serial Link IP; SLIP; (P) [Add to Longdo]
ペチコート[, pechiko-to] (n) petticoat [Add to Longdo]
ペチコートガバメント[, pechiko-togabamento] (n) petticoat government [Add to Longdo]
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government [Add to Longdo]
据え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petticoat \Pet"ti*coat\, n. (Zool.) [Petty + coat.]
   A loose under-garment worn by women, and covering the body
   below the waist.
   [1913 Webster]
 
   {Petticoat government}, government by women, whether in
    politics or domestic affairs. [Colloq.]
 
   {Petticoat pipe} (Locomotives), a short, flaring pipe
    surrounding the blast nozzle in the smoke box, to equalize
    the draft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petticoat
   n 1: undergarment worn under a skirt [syn: {petticoat}, {half-
      slip}, {underskirt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top