Search result for

unkind

(51 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unkind-, *unkind*, unkin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkind[ADJ] ไม่เมตตา, See also: ไม่ปราณ, โหดร้าย, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, Syn. hurtful, mean, Ant. kind
unkindly[ADV] โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly
unkindness[N] ความไม่มีเมตตาปรานี, Syn. cruelty, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkind(อันไคนดฺ') adj. ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,รุนแรง,เหี้ยม,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: unkindness n., Syn. harsh inhuman
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was unkind.นั่นมันไม่น่ารักเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
"Or utter a word unkindOr utter a word unkind Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm sure she said unkind things to you too.ผมว่าเธอต้องเคย พูดทำร้ายจิตใจคุณมาแล้ว Yougashiten koandoru (2011)
Do you target people who have been mean to you or unkind?เธอพุ่งเป้าไปที่คน พวกที่ ร้ายกับเธอหรือใจร้ายหรือเปล่า Pilot (2011)
♪ don't think of me as unkind# don't think of me as unkindIt's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
I suppose that was unkind.ฉันคิดว่า พูดแรงไป Afterbirth (2011)
Used to bring us presents when he came to visit and never had an unkind word to say to anybody.ที่ทำดีกับทุกคน เอาของขวัญมาให้เราทุกครั้ง ที่เขามาเยี่ยม Choke (2012)
I didn't tell you because... it was an unkind visit.ผมไม่ได้บอกคุณ เพราะ.. มันไม่ใช่การมาเยี่ยมที่ดีเท่าไหร่ Get Out of My Life (2012)
Mother, I'm just saying, maybe it's not a good idea to ask an important favor of someone who's been so... unkind to you in the past.แม่ครับ ผมก็แค่จะพูดว่า คงไม่ใช่ความคิดที่ดี ที่จะขอให้คนที่ใจร้ายใส่ A Dance with Death (2012)
Trip told me where to find you, because I wanted to apologize for my unkind words.ฉันรอไอ้ขี้โกงนั่นมา 6 อาทิตย์ ให้เปิดม่าน ฉันขอโทษ The People Will Hear (2012)
This is unkind, Jebediah.-เธอเป็นศัตรูเรา เจบาได The Host (2013)
- Let's go. Life is unkind, Magnolia.ไปกันเถอะ ชีวิตมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละ แม็กโนเลีย The Host (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unkindDon't be unkind to your friends.
unkindHe is rich, but he is unkind.
unkindHer unkind words boomeranged.
unkindHe thinks me unkind, too.
unkindHis unkindness made her angry.
unkindI think him unkind.
unkindShe was unkind to him.
unkindSome people were kind and others were unkind.
unkindThough he is rich, he is unkind.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai mī mēttā prānī) EN: unkindness   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
ไม่เมตตา[adj.] (mai mēttā) EN: unkind   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNKIND    AH0 N K AY1 N D
UNKINDEST    AH0 N K AY1 N D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkind    (j) (uh1 n k ai1 n d)
unkindly    (a) (uh1 n k ai1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieblos {adj} | liebloser | am lieblosestenunkind | more unkind | most unkind [Add to Longdo]
unkindlichunchildlike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind [Add to Longdo]
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions, #26,028 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a. [See {Kin} kindred.]
   Having no race or kindred; childless. [Obs. & R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a.
   1. Not kind; contrary to nature, or the law of kind or
    kindred; unnatural. [Obs.] "Such unkind abominations."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting in kindness, sympathy, benevolence, gratitude, or
    the like; cruel; harsh; unjust; ungrateful.
    [1913 Webster]
 
       He is unkind that recompenseth not; but he is most
       unkind that forgetteth.        --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster] -- {Un*kind"ly}, adv. -- {Un*kind"ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkind
   adj 1: lacking kindness; "a thoughtless and unkind remark"; "the
       unkindest cut of all" [ant: {kind}]
   2: deficient in humane and kindly feelings [syn: {pitiless},
     {unkind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top