หรือคุณหมายถึง kindleß?
Search result for

kindless

(11 entries)
(0.282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindless-, *kindless*, kindles
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kindless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kindless*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindless[ADJ] ที่ไร้ความกรุณา, See also: ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา, Syn. unkind, cruel, ruthful, Ant. kind, ruthless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And these days, there's no newspapers so I have to put down Amazon Kindles.Und heutzutage gibt es keine Zeitungen mehr, also muss ich Amazon Kindles reinlegen. Exit Through the Kwik-E-Mart (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindles    (v) (k i1 n d l z)
enkindles    (v) (i1 n k i1 n d l z)
rekindles    (v) (r ii2 k i1 n d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anzünden; entfachen; anfachen; zünden | anzündend; entfachend; anfachend; zündend | angezündet; entfacht; angefacht; gezündet | zündet an | zündete anto kindle; to enkindle | kindling | kindled | kindles | kindled [Add to Longdo]
lebt wieder aufrekindles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kindless \Kind"less\, a.
     Destitute of kindness; unnatural. [Obs.] "Kindless villain."
     --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top