ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindred

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindred-, *kindred*, kindr, kindre
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindred(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ, Syn. kin, relative
kindred(adj) ที่มีความเกี่ยวดองกัน, See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง, ตระกูล, วงศ์, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, ความเกี่ยวดอง, ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ., adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re

English-Thai: Nontri Dictionary
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง, เทือกเถาเหล่ากอ, วงศ์ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A kindred mind! A completely like-minded!ช่างชอบอะไรเหมือนๆกัน สมบูรณ์แบบ! Almost Love (2006)
The ancient message comes, calling the kindred to take flight and to gather together.ข้อความจากอดีตมาถึง บอกให้คนเหล่านี้รวมตัวและหนีไปด้วยกัน Chapter Five 'Hiros' (2006)
And I'm starting to think you and that lady are kindred spirits.และฉันกำลังเริ่มคิดแล้วนะ ว่าเธอกับผู้หญิงคนนั้น คงมีความรู้สึกเกี่ยวพันกันแน่ The Nanny Diaries (2007)
But a kindred soul.แต่รวมไปถึงจิตวิญญาณร่วมกัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
- we're kindred spirits, you and i.เรามีจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกัน นายและฉัน Road Kill (2009)
We will find love anew, a kindred spirit to share the burden of this life.พวกเราคงจะหารักใหม่ได้ ที่มีจิตวิญญาณพร้อมที่จะแชร์ ภาระหนักต่าง ๆ ของชีวิตได้ Beauty and the Beast (2009)
You and I are kindred spirits.คุณและฉันมีจิตวิญญาณร่วมกัน Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
We're kindred spirits, abandoned by the women we love.พวกเรามีเจตนารมณ์คล้ายกัน ถูกทิ้งโดยผู้หญิงที่เรารัก A Few Good Men (2010)
A kindred expatriate.คนต่างเมืองเหมือนกันเลย Withdrawal (2010)
A kindred spirit?วิญญาณที่สัมพันธ์กับเจ้า? Sintel (2010)
To a kindred spirit.แด่เพื่อนร่วมวงการ Where There's a Will (2011)
I sense in you a kindred spirit, a...ข้ารู้สึกได้ ถึงวิญญาณเครือญาติ จากเจ้า ... Puss in Boots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindredHe and I are kindred spirits.
kindredI found a kindred spirit in Bob.
kindredTrade knows neither friends or kindred.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติมิตร(n) kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติมิตร[yāt-mit] (n, exp) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends  FR: famille [ f ] ; parents et amis [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
kindred

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindred

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgesinnte { m, f }; Gleichgesinnter; Geisteverwandte { m, f }; Geisteverwandter; Person mit gleichen Interessenkindred spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) #5,251 [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P) #12,876 [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n, vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
心の友[こころのとも, kokoronotomo] (n) one's bosom friend; kindred-spirit [Add to Longdo]
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling [Add to Longdo]
同志会[どうしかい, doushikai] (n) association of kindred spirits [Add to Longdo]
同腹[どうふく, doufuku] (n) born of the same mother; kindred spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindred \Kin"dred\, n. [OE. kinrede, kynrede, kunreden (with
   excrescent d), fr. AS. cynn kin, race + the termination
   -r[=ae]den, akin to AS. r[=ae]dan to advise, G. rathen. Cf.
   {Hatred}.]
   1. Relationship by birth or marriage; consanguinity;
    affinity; kin.
    [1913 Webster]
 
       Like her, of equal kindred to the throne. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Relatives by blood or marriage, more properly the former;
    relations; persons related to each other.
    [1913 Webster]
 
       I think there's no man is secure
       But the queen's kindred.       --Shak.
 
   Syn: Kin; kinsfolk; relatives; kinsmen; relations;
     relationship; affinity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindred \Kin"dred\, a.
   Related; congenial; of the like nature or properties; as,
   kindred souls; kindred skies; kindred propositions.
   [1913 Webster]
 
      True to the kindred points of heaven and home.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindred
   adj 1: similar in quality or character; "a feeling akin to
       terror"; "kindred souls"; "the amateur is closely related
       to the collector" [syn: {akin(p)}, {kindred}]
   2: related by blood or marriage; "kindred clans"
   n 1: group of people related by blood or marriage [syn: {kin},
      {kin group}, {kinship group}, {kindred}, {clan}, {tribe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top