ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔼-, *蔼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔼, ǎi, ㄞˇ] lush; friendly, affable
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  谒 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 3,460

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ, / ] kindly; nice; amiable, #25,311 [Add to Longdo]
可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, / ] affable; genial, #41,259 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] friendly, #50,556 [Add to Longdo]
[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, / ] amicable; amiable, #165,865 [Add to Longdo]
[wēn ǎi, ㄨㄣ ㄞˇ, / ] gentle and kind [Add to Longdo]
[ǎi ǎi, ㄞˇ ㄞˇ, / ] luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's kind of you.[CN] 你很和 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
And then I found out from a letter Haskell was carting around in his bag that he wasn't the open-handed easy going big shot who went around buying dinners for strange hitchhikers.[CN] 之后我从哈斯凯尔的行李箱里找到了一封信 上面写到... ...他并不是那种慷慨和的大亨... ...也不是那种 心甘情愿请搭车人吃饭的行善者 Detour (1945)
I know the kind Mrs. Milton serves. Pink, sweet and nauseating.[CN] 我知道和的弥尔顿夫人提供: The Best Years of Our Lives (1946)
Very nice and honest.[CN] 很漂亮,和友善,十全十美 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Plenty of genial old parties like you commit murders.[CN] 很多象你这样和的老头都杀过人 The Blue Dahlia (1946)
Aren't they sweet?[CN] -他们很和对吗 Shadow of a Doubt (1943)
Well, thank you. That's very sweet of you.[CN] 谢谢你 你真是和可亲 Separate Tables (1958)
He's always been wonderful to me.[CN] 他一直对我很好 和大方 The Red House (1947)
Be nice, affable, pleasant.[CN] 说些美好的,和可亲的,令人高兴的话 The Great Dictator (1940)
He is still thinking.[CN] 我认为,如果那些热闹又和的先生... The Punch Bowl (1944)
"and there to become the bride of His Serene Highness, Peter Feodorovich...[CN] 成为和的陛下 彼得. 斯特拉文斯基 The Scarlet Empress (1934)
Oh, Rhett... I'm so afraid. I don't believe it.[CN] 我希望跟她一样,和,仁慈 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top