ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจบุญ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจบุญ-, *ใจบุญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจบุญ[ADJ] kind-hearted, See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: พระครูได้นำรถยนต์ออกไปรับอาหารและสิ่งของจากคนใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือทางวัด
ใจบุญ[V] have kind heart, See also: be kind-hearted, be good-natured, be kind, be benevolent, be generous, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: แม่มักจะใจบุญสุนทานกับคนยากไร้เสมอ, Thai definition: มีใจฝักใฝ่ในการบุญ, มีเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจบุญว. มีใจฝักใฝ่ในการบุญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a saint. You know that? You haven't changed a bit.นายมันใจบุญจริง ๆ นายไม่เปลี่ยนเลย นายยังใจบุญเหมือนเดิม Cool Runnings (1993)
Very generous, princess.ใจบุญมาก เจ้าหญิง 10 Things I Hate About You (1999)
well, see, Mr Sanderson here, bein' the heavenly man that he is...- คือความจริงเธอ... - คุณแซนเดอร์สันเป็นคนใจบุญจริง ๆ Bringing Down the House (2003)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
TO THANK ONE OF THE BIGGEST PHILANTHROPISTSผู้แสนจะใจบุญ Betty's Wait Problem (2007)
Philanthropist and most importantly,an innocent man.ใจบุญสุนทาน และสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นผู้บริสุทธิ์ Fever (2007)
Vannacutt was known for being a brilliant physician and great humanitarian.แวนนาคัตรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเก่งในทางการแพทย์ของเค้ากับความใจบุญ Return to House on Haunted Hill (2007)
I protect it.ผมจะถูกจดจำว่าเป็นคนใจบุญ Chapter Nineteen '.07%' (2007)
These artists envisioned a brighter future.ผมจะพูดว่าคุณเป็นผู้มีใจบุญที่เลวทราม Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Yes, Dr. Keller, our secret philanthropist.ค่ะ คุณหมอเคลเล่อร์ ผู้ใจบุญลึกลับ Fireproof (2008)
Now, I would like to thank all of the humanitarians that have affected my work.ตอนนี้, ฉันอยากจะขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกคน ที่ได้รับอิทธิพล จากงานของฉัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
-What?ใช่และขอบใจ คุณพ่อผู้ใจบุญ แต่กำลังตกที่นั่งลำบากมากเรื่องที่ซุกหัวนอนผม Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charitable[ADJ] ใจบุญ, See also: ที่เมตตากรุณา, Syn. benevolent, bountiful
kind[ADJ] ใจดี, See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา, Syn. compassionate, generous, Ant. cruel
kindhearted[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจดี, กรุณาคุณ, Syn. sympathetic, compassionate
magnanimous[ADJ] ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous
philanthropic[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์, Syn. beneficent, benevolent
philanthropical[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
soft-hearted[ADJ] มีเมตตา, See also: ใจบุญ, Syn. merciful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
philanthropic(adj) ใจบุญสุนทาน,ใจกุศล
philanthropist(n) คนใจบุญสุนทาน,คนใจกุศล

German-Thai: Longdo Dictionary
gütig(adj) ใจบุญ, ใจดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top