ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกื้อกูล

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกื้อกูล-, *เกื้อกูล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกื้อกูล[V] help, See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid, Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, ช่วยเหลือเกื้อกูล, Example: ทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้อง และเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him, buddy. Yeah.มองไปที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูล ใช่ Bloodsport (1988)
Sharing is everything.การเกื้อกูลกันคือทุกสิ้งทุกอย่าง Home (2009)
I have to say there's more important to mental health than a support system.ผมต้องบอกว่าการให้ความใส่ใจ กับสุขภาพจิตนั้นสำคัญกว่าการเกื้อกูลกันเอง Curriculum Unavailable (2012)
Do you remember when the people in this city helped each other?คุณจำตอนที่ผู้คน ในเมืองนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้รึเปล่า An Innocent Man (2012)
They support each other.พวกเขาเกื้อกูลกัน Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand   FR: aider ; soutenir ; assister
เกื้อกูลใจ[adj.] (keūakūnjai) EN: mind-supporting   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lichen(ไล'เคิน) n. พืชผสมระหว่างfungusกับalgaeซึ่งอยู่รวมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
oasis(โอเอ'ซิส) n. บริเวณที่อุดมด้วยน้ำและต้นไม้ในทะเลทราย,สิ่งเกื้อกูลในยามยาก pl. oases, Syn. retreat

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
subserve(vt) ส่งเสริม,เกื้อกูล,สนับสนุน,ผลักดัน,เอื้อประโยชน์
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top