ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเภท

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเภท-, *ประเภท*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเภท(n) type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count Unit: ประเภท, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทน. ส่วนที่แบ่งย่อยออกไปเป็นพวก จำพวก ชนิด หมู่ เหล่า อย่าง แผนก เป็นต้น.
นครบาลประเภทคดีซึ่งมีโทษหลวงเป็นความอุกฉกรรจ์มหันตโทษ เช่น ปล้น ฆ่า.
เพศประเภทคำในบาลีและสันสกฤตเป็นต้น, ตรงกับ ลิงค์ หรือ ลึงค์
ลักขณะประเภท.
ลักษณ-, ลักษณะประเภท เช่น ใน ๓ ลักษณะ.
ลิงค์ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุงลิงค์ คือ เพศชาย อิตถีลิงค์ คือ เพศหญิง
ลึงค์ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุลลึงค์ คือ เพศชาย สตรีลึงค์ คือ เพศหญิง
วิภัตติประเภทคำในภาษาบาลีเป็นต้นที่แปลงท้ายคำแล้วเพื่อบอกการกหรือกาล เช่น ปุริโส (อันว่าบุรุษ) เป็น กรรตุการก ปุริสํ (ซึ่งบุรุษ) เป็น กรรมการก จรติ (ย่อมเที่ยวไป) เป็น ปัจจุบันกาล จริ (เที่ยวไปแล้ว) เป็นอดีตกาล จริสฺสติ (จักเที่ยวไป) เป็น อนาคตกาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categories of stratigraphic classificationประเภทการจำแนกลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
social status categoryประเภทตามสถานภาพทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
domain typeประเภทโดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Film genresประเภทของภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Adsorbed Formsประเภทดูดซับ [การแพทย์]
Adultaryประเภทชอบนอกใจคู่สมรส [การแพทย์]
Analism, Sexualประเภทชอบใช้ทวารหนักของคู่นอนประกอบกิจกรรมทางเพศ [การแพทย์]
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]
Species of Cloudsประเภทของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Mate Swappingประเภทชอบแลกเปลี่ยนสามีภรรยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก Rebecca (1940)
in a fan letter.ฉันจะได้รับทุกประเภท Help! (1965)
- He used to be a fascist, sir.เขาเคยเป็นฟาสซิสต์เซอร์ ก็ก็จะใช้เวลาทุกประเภท How I Won the War (1967)
I'm not fighting this war for them.หรือประเภทของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไอ้โง่ของพวกเขา ตอนนี้แล้วคนแรกที่จะมองเซ่อ How I Won the War (1967)
Now, then, first one to look wonky will get my boot up his dirtbox.จะได้รับการบูตของฉันขึ้นตูด ของเขา ประเภทของฉันในของพวกเขา ก่อน How I Won the War (1967)
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี The Godfather (1972)
They're not the kind of guys who write letters.พวกเขาไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเขียนจดหมาย The Blues Brothers (1980)
What kind of music do you usually have here?ดนตรีประเภทไหนที่ปกติคุณเล่นที่นี่ The Blues Brothers (1980)
We got both kinds. We got country and western.พวกเรามีสองประเภท พวกเรามีลูกทุ่งและแบบตะวันตก The Blues Brothers (1980)
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:บาปูพูดเสมอว่า มีผู้ถูกกดขี่สองประเภทในอินเดีย Gandhi (1982)
You don't know what kind of people they have at the UN.คุณไม่รู้หรอกว่าพวกสหประชาชาติ เป็นคนประเภทไหนบ้าง Clue (1985)
They are the same animal, simply functioning less perfectly.เป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่มีความบกพร่อง Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเภท[praphēt] (n) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event  FR: catégorie [ f ] ; classe [ f ] ; type [ m ] ; genre [ m ] ; espèce [ f ] ; sorte [ f ]
ประเภทของหิน[praphēt khøng hin] (n, exp) FR: types de roches [ mpl ]
ประเภทของเนยแข็ง[praphēt khøng noēikhaeng] (n, exp) FR: sorte de fromage [ f ]
ประเภทตั๋ว[praphēt tūa] (n, exp) EN: type of ticket  FR: type de billet [ m ] ; genre de billet [ m ]
ประเภทตู้[praphēt tū] (n, exp) EN: coach type  FR: type de voiture [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
SD(abbrev, uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracket(n) ประเภท, See also: ชนิด, Syn. category
cast(n) ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
cellulite(n) ประเภทของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ
class(n) ประเภทหรือชนิด, Syn. category, division, group, kind, sort
cuisine(n) ประเภทอาหาร
genre(n) ชนิด, See also: ประเภท, จำพวก, แบบ, Syn. kind, sort, type, style
sort of(idm) ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
ilk(n) ประเภท, See also: จำพวก, ชนิด, Syn. sort
kind(n) ชนิด, See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ, Syn. type, group
like(adj) ประเภทเดียวกัน, See also: จำพวกเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม, พืชประเภทดอกโคม
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amphi-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ 'ทั้งสอง', 'สองข้าง', 'สอง', 'สองประเภท' ('two', 'both, ')
amphibolite(แอมฟิบ' โบไลทฺ) n. หินประเภท amphibolite

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก, แบ่งประเภท, เข้าชุด, เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก, การแบ่งประเภท, การเลือกสรร
bracket(vt) ใส่วงเล็บ, แบ่งประเภท
category(n) ประเภท, พวก, ชั้น, ลำดับชั้น
class(n) ประเภท, ขั้น, จำพวก, วรรณะ, ชนิด, ชั้นเรียน, ท่าทาง
class(vt) แบ่งประเภท, จัดพวก, แบ่งชั้น
classification(n) การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่, การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น
denomination(n) การตั้งชื่อ, หน่วยเงินตรา, ประเภท, นิกาย
description(n) การพรรณนา, การวาดรูป, การบรรยาย, ชนิด, ลักษณะ, ประเภท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Helicobacter pyloriประเภทรูปเกลียวของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดแผลและการอักเสบในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
Product range(n, org) ประเภทสินค้า
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
種類[しゅるい, shurui] (n) ประเภท, ชนิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
職種[やくしゅ, yakushu] (n) ประเภทงาน, ประเภทอาชีพ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ

German-Thai: Longdo Dictionary
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Käsekuchen(n) |der, pl. Käsekuchen| ขนมเค้กประเภทหนึ่งที่ตัวแป้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย Quark (ผลิตผลจากนม คล้ายโยเกิร์ต)
Paella(n) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

French-Thai: Longdo Dictionary
quel, quelle, quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top