Search result for

มะม่วง

(48 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะม่วง-, *มะม่วง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ม่วงเล็ดล่อ (n ) มะม่วงหิมพานต์
ลูกม่วง (n ) มะม่วง
ส้มม่วง (n ) มะม่วง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะม่วง    [N] mango, See also: mango tree, Syn. ต้นมะม่วง, ผลมะม่วง, Example: พ่อปลูกจำปา จำปี ขนุน มะม่วงไว้ เพื่ออาศัยร่มเงาและเพื่อให้เรือนมีความกลมกลืนกับธรรมชาติได้ดียิ่ง, Count unit: ต้น, ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Mangifera วงศ์ Anacardiaceae มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร
มะม่วง    [N] venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
มะม่วงหิมพานต์    [N] cashew nut, Example: ี่กำนันท่านนี้เป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านเริ่มปลูกมะม่วงหิมพานต์ในสวนยางพารา, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะม่วงน. ชื่อไม้ต้นในสกุล Mangifera วงศ์ Anacardiaceae มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ เช่น อกร่อง พิมเสน ซึ่งเป็นชนิด M. indica L., กะล่อน ขี้ไต้หรือมะม่วงป่า เป็นชนิด M. caloneura Kurz ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร.
มะม่วงน. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereumเรียกว่า ฝีมะม่วง.
มะม่วงป่าดู มะม่วง.
มะม่วงหิมพานต์น. ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale L. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง ยางเป็นพิษ มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ก้านผลอวบนํ้า ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่ว ๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตว่า เมล็ด.
ส้มลิ้ม ๑มะม่วงสุกที่กวนแล้วแผ่เป็นแผ่นบาง ๆ, ส้มแผ่น ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashewมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Mangoมะม่วง [TU Subject Heading]
Mangiferd Indicaมะม่วง [การแพทย์]
Mango Treeมะม่วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marley, you gotta lay off the mangoes.มาร์ลีย์ แกเอามะม่วง ออกมาด้วยนะเนี่ย Marley & Me (2008)
He likes mangoes.-มันชอบกินมะม่วง Marley & Me (2008)
Oh, the mangoes. Yeah.อ่อ เรื่องมะม่วงนี่เอง ช่าย Marley & Me (2008)
- Yep. It's because he uses mangos.- ใช่แล้ว เพราะว่าเค้าใช้ผลมะม่วงทำ The House Bunny (2008)
- all right. i do make a mean mango salsa.ก็ได้ ชั้นทำซอสมะม่วงได้แย่มากเลยนะคะ Road Kill (2009)
- your mango salsa? - [laughs]ซอสมะม่วงของคุณไง Road Kill (2009)
That mango lassi just goes right through you.น้ำมะม่วงปั่นเริ่มทำงานแล้วล่ะ Chapter Two 'Ink' (2009)
And now the kung pao chicken.และนี่ไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์ The Robotic Manipulation (2010)
He's used to having his aunt Deb feed him his mango oatmeal.เขาชินกับการที่น้าเด็บ ป้อนมะม่วงกับข้าวโอ๊ต First Blood (2010)
There's a lot of mangos and other expensive fruit here.ที่นี่มีมะม่วงเยอะแยะเลย แล้วก็ผลไม้แพงๆพวกนี้อีก Episode #1.11 (2010)
I say, when you go, buy some mangoes and kiwis that Dae Woong loves.แล้วเวลาแกไป เอามะม่วงกับกีวี่ที่แดวุงชอบไปด้วยล่ะ Episode #1.3 (2010)
You attract trouble like flies around rotting mango,เจ้าเป็นตัวดึงดูดปัญหาเข้ามา เหมือนแมลงวันตอมมะม่วงเน่า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะม่วง[n.] (mamūang) EN: mango   FR: mangue [f]
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[xp] (mamūang – nāmplā wān) EN: mango with sweet fish sauce   
มะม่วงทองดำ[n. exp.] (mamūang thøngdam) EN: ?   FR: ?
มะม่วงทองปลายแขน[n. exp.] (mamūang thøngplāikhaēn) EN: ?   FR: ?
มะม่วงน้ำดอกไม้ [n. exp.] (mamūang nāmdøkmāi) EN: Barracuda mango   
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāktakrø) EN: ripe mango   
มะม่วงพิมเสน[n. exp.] (mamūang phimsēn) EN: ?   FR: ?
มะม่วงฟ้าลั่น[n. exp.] (mamūang fālan) EN: Thundering mango   
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green   
มะม่วงสด [n. exp.] (mamūang sot) EN: fresh mangoes   FR: mangue fraîche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cashew    [N] มะม่วงหิมพานต์
mango    [N] มะม่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
anchovy pearผลไม้ของต้น Grias cauliflora คล้ายผลมะม่วง, ต้นไม้ดังกล่าว (a West Indian tree)
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
mango(แมง'โก) n. ผลมะม่วง,ต้นมะม่วง pl. mangoes,mangos
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่

English-Thai: Nontri Dictionary
bubo(n) ฝีมะม่วง
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
mango(n) มะม่วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top