Search result for

ignite

(48 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignite-, *ignite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignite[VT] ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle
ignite[VI] ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignite(อิก'ไนทฺ) vt. ทำให้ลุกไหม้,ทำให้ติดไฟ,ย่าง. vi. ติดไฟ,ลุกไหม้., See also: ignitable,ignitible adj. ignitability,ingitibility n., Syn. light,fire,burn,kindle
lignite(ลิก'ไนทฺ) n. ถ่านลิกไนต์, See also: lignitic adj. เกี่ยวกับถ่านลิกไนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
lignite(n) ถ่านลิกไนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
igniterตัวจุดไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ignite!- แสง Victory (2013)
Invisible and indivisible That fire you ignitedมองไม่ชัดและแยกไม่ออก เธอได้จุดไฟฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The fire you ignitedเธอได้จุดไฟฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ignite primary engines.ทำการติดเครื่องยนต์ได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So you'd hook up one of these to the igniter hidden in the ventนายเอาไอ้นี้ไปซ่อนไว้ในช่องลม Emotional Rescue (2009)
But only twin-ness can ignite the power.แต่คู่แฝดเท่านั้น ที่จะสามารถจุดไฟได้ Under the Mountain (2009)
cal, if you drop another one, this bar is gonna ignite.คาล ถ้าทำหล่นอีกอัน ที่นี่กลายเป็นจุลแ่น่ Snap (2009)
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง Hard-Hearted Hannah (2009)
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม Out of Time (2009)
Sir, if you ignite the red matter...-แต่นั่นจะทำให้สสารเแดงระเบิดได้ Star Trek (2009)
Incoming missiles. If the ship is hit, the red matter will be ignited.มิสไซล์พุ่งมาทางนี้ ถ้ายิงถูกยาน สสารแดงจะระเบิดได้ Star Trek (2009)
Spartacus' victory ignites the imagination of the city!ชัยชนะของสปาร์ตาคัส ได้จุดประกายแห่งจินตนาการของเมืองนี้ Delicate Things (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดชนวน[V] stir up the troubles, See also: ignite, arouse, Example: การรถไฟฯ ยังไม่ทราบถึงเบื้องหลังของคนที่พยายามจุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเหตุผลอะไร, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้น
ต้นเพลิง[N] igniter of fire, See also: igniter of fire for cremation, Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ, Example: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่, Thai definition: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
เผา[V] burn, See also: ignite, incinerate, kindle, flame, rage, Syn. เผาไหม้, เผาผลาญ, Example: เหตุเพราะลมแรงทำให้เปลวเพลิงยังคงเผาบ้านเรือนและชีวิตคนเพิ่มขึ้น, Thai definition: ไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light   FR: allumer
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite   FR: causer ; provoquer ; déclencher
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite   FR: allumer le feu ; faire du feu
ลิกไนต์ = ถ่านลิกไนท[n.] (liknait) EN: lignite   
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa long) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with   FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ประดับไฟ[v. exp.] (pradap fai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire   
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai titfai) EN: set alight ; ignite   

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNITE    IH0 G N AY1 T
IGNITED    IH0 G N AY1 T AH0 D
IGNITES    IH0 G N AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignite    (v) (i1 g n ai1 t)
ignited    (v) (i1 g n ai1 t i d)
ignites    (v) (i1 g n ai1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜炭[あたん, atan] (n,adj-no) lignite; brown coal [Add to Longdo]
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
褐炭[かったん, kattan] (n,adj-no) brown coal; lignite [Add to Longdo]
着火[ちゃっか, chakka] (n,vs) ignited; kindled; catching (fire) [Add to Longdo]
点火器[てんかき, tenkaki] (n) igniter [Add to Longdo]
燃え付く;燃えつく;燃付く[もえつく, moetsuku] (v5k,vi) to catch fire; to ignite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignite \Ig*nite"\, v. i.
   To take fire; to begin to burn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignite \Ig*nite"\ ([i^]g*n[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Ignited}; p. pr. & vb. n. {Igniting}.] [L. ignitus, p. p. of
   ignire to ignite, fr. ignis fire. See {Igneous}.]
   1. To kindle or set on fire; as, to ignite paper or wood.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) To subject to the action of intense heat; to heat
    strongly; -- often said of incombustible or infusible
    substances; as, to ignite iron or platinum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignite
   v 1: cause to start burning; subject to fire or great heat;
      "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a
      cigarette" [syn: {ignite}, {light}] [ant: {blow out},
      {extinguish}, {quench}, {snuff out}]
   2: start to burn or burst into flames; "Marsh gases ignited
     suddenly"; "The oily rags combusted spontaneously" [syn:
     {erupt}, {ignite}, {catch fire}, {take fire}, {combust},
     {conflagrate}]
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top