ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบญจพรรณ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบญจพรรณ-, *เบญจพรรณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบญจพรรณ[N] different kinds of trees grown in the same place, Syn. ป่าเบญจพรรณ, Example: พืชที่ใช้เผาทำถ่านนั้นได้มาจากป่าประเภทเบญจพรรณ, Thai definition: ต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูกไว้ในที่แห่งเดียวกัน
เบญจพรรณ[N] primary colors red, blue, yellow, white, and black, Example: ลวดลายของเครื่องลายครามลงด้วยสีเบญจพรรณปนเงินทองแวววาว, Thai definition: แม่สีทั้งห้า คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
เบญจพรรณ[ADJ] miscellaneous, Thai definition: หลายอย่างคละกันไม่เป็นสำรับ
เบญจพรรณ[N] five kinds, Thai definition: 5 ชนิด, 5 อย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบญจพรรณว. ๕ สี, ๕ ชนิด
เบญจพรรณหลายอย่างคละกัน ไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด เช่น ของเบญจพรรณ, เรียกต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ในที่แห่งเดียวกัน ว่า ไม้เบญจพรรณ, เรียกป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน ว่า ป่าเบญจพรรณ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top