ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slip away

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip away-, *slip away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip away[PHRV] ออกไปเงียบๆ, See also: หลบไปเงียบๆ, Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the hours slip away!As the hours slip away 10 Things I Hate About You (1999)
I'm just saying I know what it's like to lose something that you love... to see it slip away and know it's never coming back.ฉันแค่รู้ว่า นายต้องเสียอะไรบ้าง เสียบางสิ่งที่รัก... มองสิ่งที่จากไป และไม่มีทางได้กลับมา. Fantastic Four (2005)
But I let him slip away.แต่ฉันก็ปล่อยเขาไป Confession of Pain (2006)
You were the most beautiful thing that ever happened to me and I let you slip away.เธอเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด ที่เกิดขึ้นและฉันก็ทำมันหลุดมือไป 2012 Doomsday (2008)
And the dream begins to slip away.ฝันก็จะหายไป New Haven Can Wait (2008)
Just knowing that I had everything that I wanted right in front of me and having it slip away.ระหว่างฉันกับโอลี่ ก็ ล้มเหลว ฉันรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการมันอยู่ตรงหน้าแล้ว... Committed (2008)
He won't feel this. He'll just slip away.มันจะไม่รู้สึก มันจะแค่หลับไป Marley & Me (2008)
I just got to know you guys. You think I'm gonna let you slip away from me now?ฉันเจอเค้าครั้งหนึ่ง, Bedtime Stories (2008)
I'll give you some time to slip away.ฉันจะให้เวลาเธอหนี Na Triobloidi (2009)
Arrange someone to follow him, so that he doesn't slip away.จัดคนไปตามเค้า อย่าให้เค้าหนีไปเที่ยวได้ล่ะ Episode #1.3 (2009)
Let's slip away back to Bon Temps right now.เราหนีกลับบอนทอมกันเดี๋ยวนี้เลยเถอะ Never Let Me Go (2009)
I had Benny Gomez on the ropes and let him slip away.ผมมี เบ็นนี่ โกเมซ อยู่ในเชือก และทำเขาหลุดไปได้ Living the Dream (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกตัว[V] slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade   FR: dissocier ; séparer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate, #8,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slip away
   v 1: leave furtively and stealthily; "The lecture was boring and
      many students slipped out when the instructor turned
      towards the blackboard" [syn: {slip away}, {steal away},
      {sneak away}, {sneak off}, {sneak out}]
   2: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top