ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ghastly

G AE1 S T L IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ghastly-, *ghastly*, ghast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ghastly[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ghastly colours. - I do a bit of Sunday painting myself.ฉันทำบิตของการวาดภาพ ตัวเองอาทิตย์ How I Won the War (1967)
Who is this ghastly man?ชายผู้หยาบช้านี้คือใคร Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ghastly man!Ghastly man! Maid in Manhattan (2002)
If not, the consequences are too ghastly to discuss.ถ้าไม่ล่ะก็ ผลที่ตามมา มันร้ายแรงเกินกว่าที่จะมาพูดกัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ It's Alive! (2007)
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ Waiting to Exhale (2007)
Two treasure hunters made a ghastly discovery todayนักล่าสมบัติสองคนพบเรื่องน่าสยดสยองวันนี้ An Inconvenient Lie (2007)
Previously on "dexter"... two treasure hunters made a ghastly discovery todayตอนที่แล้วใน เด็กซ์เตอร์... นักล่าสมบัติสองคนพบเรื่องน่าสยดสยองวันนี้ See-Through (2007)
The sooner I can finish up with this ghastly angel businessฉันก็ยิ่งจัดการธุระเรื่องเทวฑูตนี่ ได้เร็วขึ้นเท่านั้น Heaven and Hell (2008)
Iki is a tourist destination for Japanese which became infamous for this... most ghastly slaughters of dolphins.เขานั่นแหละ เขามาแล้ว ไปกันเลย นี่ไง The Cove (2009)
Dae-woong might have a ghastly perm after what happened.แดวุงทิ้งผมที่ดัดไว้นานเกินไป ตอนนี้หัวเค้าคงหยิกสุดๆไปแล้วละ Episode #1.1 (2010)
To attend a ghastly peace summit in Richtenburg.Gas gives the rations. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
GHASTLY G AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ghastly (j) gˈaːstliː (g aa1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp,v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly [Add to Longdo]
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P) [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ghastly \Ghast"ly\, a. [Compar. {Ghastlier}; superl.
   {Ghastliest}.] [OE. gastlich, gastli, fearful, causing fear,
   fr. gasten to terrify, AS. g[ae]stan. Cf. {Aghast}, {Gast},
   {Gaze}, {Ghostly}.]
   1. Like a ghost in appearance; deathlike; pale; pallid;
    dismal.
    [1913 Webster]
 
       Each turned his face with a ghastly pang.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       His face was so ghastly that it could scarcely be
       recognized.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Horrible; shocking; dreadful; hideous.
    [1913 Webster]
 
       Mangled with ghastly wounds through plate and mail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ghastly \Ghast"ly\, adv.
   In a ghastly manner; hideously.
   [1913 Webster]
 
      Staring full ghastly like a strangled man. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ghastly
   adj 1: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
       "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
       burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome
       evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and
       plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived
       by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome},
       {macabre}, {sick}]
   2: gruesomely indicative of death or the dead; "a charnel smell
     came from the chest filled with dead men's bones"; "ghastly
     shrieks"; "the sepulchral darkness of the catacombs" [syn:
     {charnel}, {ghastly}, {sepulchral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top