ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep secret

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep secret-, *keep secret*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Y es, but who is he? No one can keep secrets like the Jesuits can.ใครล่ะ เยซูอิตเก็บความลับมิดชิด The Man in the Iron Mask (1998)
I was stupid to think love shouldn't keep secrets.ผมโง่ไปเองที่คิดว่า คนรักกันไม่ควรมีความลับต่อกัน Pola X (1999)
Do you tell me everything about your life? We all keep secrets.เธอบอกชั้นทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเธอเหรอ ทุกๆคนมีความลับ คล้าก Pilot (2001)
They are used to keep secrets.มันถูกใช้เก็บบันทึกลับ The Da Vinci Code (2006)
Can you keep secrets?คุณเก็บความลับได้ไหม? The Da Vinci Code (2006)
Oh, it's okay. I keep secret.ก็คุณบินไง ผมเห็นนะ Chapter Five 'Hiros' (2006)
You want to keep secrets?อยากมีความลับงั้นเหรอ? Bang and Burn (2007)
It's Not Healthy To Keep Secrets. Hence,The Honesty.ไม่ดีกับสุขภาพถ้าเก็บความลับไว้ ด้วยเพราะว่าความซื่อสัตย์ Opening Doors (2008)
You had to keep secrets from me.คุณมีความลับกับฉัน Shut Down (2008)
YOU KNOW, WE THINK WE KNOW THE ONES WE LOVE, BUT EVERYBODY CAN KEEP SECRETS.ผู้ชายที่เราตามหา มีลักษณะเหมือนพ่อของหนู Soul Mates (2009)
- This is too big to keep secret.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นความลับ In the Realm of the Basses (2009)
From Serena. This is too big to keep secret.ไม่ให้เซเรน่ารู้ไม่ได้หรอก เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะปิดเป็นความลับ Gone with the Will (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบ[V] conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
เหยียบ[V] conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
ไม่เปิดเผย[V] conceal, See also: keep secret, cover up, hide

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
ปกปิด[v.] (pokpit) EN: cover up ; conceal ; keep secret   FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
ซ่อนเร้น[v.] (sǿnren) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret   FR: déguiser
ถือเป็นความลับ[v. exp.] (theū pen khwāmlap) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret   FR: garder secret
อุบ[v.] (up) EN: conceal ; keep secret   FR: garder pour soi ; se taire ; tenir secret ; celer (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top