ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pelt

P EH1 L T   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pelt-, *pelt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pelt[VT] ระดมยิง, See also: โจมตีอย่างรุนแรง
pelt[VI] ต่อยหรือตีอย่างรุนแรง, Syn. hit, smite, slap, smack
pelt[N] หนังสัตว์, See also: ผิวหนัง, Syn. fur, hair, skin, wool
pelt at[PHRV] ขว้างใส่
pelt out[PHRV] วิ่งออกไปอย่างเร็ว
pelt down[PHRV] ตกอย่างหนัก, See also: เทลงมา (ฝน), Syn. pelt with, pour down
pelt with[PHRV] รัว (คำถาม), See also: รัว (ยิง), รัวใส่, Syn. pelt at
pelt with[PHRV] (ฝน) ตกหนัก, See also: กระหน่ำ, Syn. pelt down, pout down
pelt along[PHRV] วิ่งอย่างเร็วไปตาม (บางสิ่งเช่น ถนน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pelt(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้าง,โจมตีอย่างดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่างดุเดือด,ฝนตกอย่างกระหน่ำ,ลอกหนัง n. การต่อย,การยิง,การตี,การพัดอย่างดุเดือด,การตกอย่างกระหน่ำ,การกระหน่ำ,หนังสัตว์,ผิวหนัง, Syn. strike,beat,rush,speed
spelt(สเพลทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spell

English-Thai: Nontri Dictionary
pelt(n) ผิวหนัง,ขนแกะตัดสั้น,หนังสัตว์
pelt(vt) โยน,ขว้างปา,เขวี้ยง,รุกราน,ระดมยิง,โจมตี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peltate-รูปโล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peltateแบบก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peltate hairขนรูปโล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peltate-palmateแบบฝ่ามือก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah,but right before that, you were wondering whether you would choose lisbon or van pelt as your concubine in that little fantasy kingdom you like to go to sometimes.โอ้ แต่ก่อนหน้านั้น คุณกำลังคิดว่าจะเลือกลิสบอน หรือแวนเพล เป็นนางบำเรอในจิตนาการ ที่คุณชอบนึกถึงบ่อยๆ The Scarlet Letter (2009)
When i told van pelt to go and check out the jewelry box, you overheard and you went there first.ตอนที่ผมบอกแวนเพล ให้ไปค้นกล่องนั่น คุณได้ยินแล้วไปจัดการก่อน The Scarlet Letter (2009)
Then it pelts us with hundreds of black rocks!แล้วมันก็ระดมยิงเราด้วยหินสีดำนับร้อย Merry Madagascar (2009)
He had a rough summer. ♪ The Mentalist 3x ♪ Red Sky at Night Original Air Date on September 23, 2010 Rigsby and Van Pelt are canvassing the area around the abduction site.ช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร ริกส์บี้ กับ แวน เพลท์ กำลังหาเสียงอยู่ Red Sky at Night (2010)
She likes to shave the sheep for the pelt for the sex, sexuals, yes.ฉันเหลือทนแล้วนะ แคทเธอรีน Just Go with It (2011)
But the pelt of a dead one wards off disease.เเต่ถ้าตายแล้วไล่โรคภัย Scream a Little Dream (2011)
Van Pelt and I are gonna take the three-four corner.แวน เพลกับฉันจะไปด้านหลัง Pretty Red Balloon (2011)
Grace Van Pelt with the CBI.ฉัน เกรซ แวน เพลท จาก CBI Ring Around the Rosie (2011)
And let me tell you something, I snagged a pelt or two.จะบอกให้ฟังนะ ชั้นแทะไม้ได้เยอะเลยแหละ American Reunion (2012)
And when he returned, he would present me with some pelts or a stag's head, and I would present him with a baby.และเมื่อเขากลับมา เขาก็จะให้ข้าดู ขนสัตว์หรือเขากวาง และข้าจะให้เขาดูลูก A Man Without Honor (2012)
I delivered the pelt that gave you control of the Dutch.ฉันเอาหนังสัตว์มาให้นาย ทำให้นายได้ควบคุมดัทช์ Partial Eclipse of the Heart (2012)
Was Debbie Pelt jealous of your relationship with her boyfriend?ว่าเดบบี้ เพลท์ไม่พอใจ ในความสัมพันธ์ของคุณ กับแฟนหนุ่มของเธอหรือเปล่า? Whatever I Am, You Made Me (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PELT P EH1 L T
PELTO P EH1 L T OW0
PELTS P EH1 L T S
PELTZ P EH1 L T S
PELTED P EH1 L T IH0 D
PELTON P EH1 L T AH0 N
PELTIER P EH1 L T IY0 ER0
PELTING P EH1 L T IH0 NG
PELTZER P EH1 L T Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pelt (v) pˈɛlt (p e1 l t)
pelts (v) pˈɛlts (p e1 l t s)
Pelton (n) pˈɛltn (p e1 l t n)
pelted (v) pˈɛltɪd (p e1 l t i d)
pelting (v) pˈɛltɪŋ (p e1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛皮[máo pí, ㄇㄠˊ ㄆㄧˊ, ] pelt, #24,523 [Add to Longdo]
生皮[shēng pí, ㄕㄥ ㄆㄧˊ, ] pelt; raw hide, #83,813 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fell {n}; Pelz {m} (ungegerbt) | Felle {pl}pelt | pelts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis) [Add to Longdo]
ポドフィルム[, podofirumu] (n) mayapple (Podophyllum peltatum) (lat [Add to Longdo]
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum) [Add to Longdo]
義義[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps) [Add to Longdo]
獣皮[じゅうひ, juuhi] (n) hide; pelt; animal skin [Add to Longdo]
粗皮;あら皮[あらかわ, arakawa] (n) bark; husk; untanned pelt [Add to Longdo]
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P) [Add to Longdo]
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P) [Add to Longdo]
毛皮[けがわ(P);もうひ, kegawa (P); mouhi] (n,adj-no) (1) fur; skin; pelt; (2) (けがわ only) kanji "fur" radical; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pelt \Pelt\, v. i.
   1. To throw missiles. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw out words. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Another smothered seems to pelt and swear. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pelt \Pelt\, n.
   A blow or stroke from something thrown.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pelt \Pelt\ (p[e^]lt), n. [Cf. G. pelz a pelt, fur, fr. OF.
   pelice, F. pelisse (see {Pelisse}); or perh. shortened fr.
   peltry.]
   1. The skin of a beast with the hair on; a raw or undressed
    hide; a skin preserved with the hairy or woolly covering
    on it. See 4th {Fell}. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
       Raw pelts clapped about them for their clothes.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. The human skin. [Jocose] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Falconry) The body of any quarry killed by the hawk.
    [1913 Webster]
 
   {Pelt rot}, a disease affecting the hair or wool of a beast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pelt \Pelt\, v. t. [imp. & p. p. {Pelted}; p. pr. & vb. n.
   {Pelting}.] [OE. pelten, pulten, pilten, to thrust, throw,
   strike; cf. L. pultare, equiv. to pulsare (v. freq. fr.
   pellere to drive), and E. pulse a beating.]
   1. To strike with something thrown or driven; to assail with
    pellets or missiles, as, to pelt with stones; pelted with
    hail.
    [1913 Webster]
 
       The chidden billows seem to pelt the clouds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw; to use as a missile.
    [1913 Webster]
 
       My Phillis me with pelted apples plies. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pelt
   n 1: the dressed hairy coat of a mammal [syn: {fur}, {pelt}]
   2: body covering of a living animal [syn: {hide}, {pelt},
     {skin}]
   v 1: cast, hurl, or throw repeatedly with some missile; "They
      pelted each other with snowballs" [syn: {pelt}, {bombard}]
   2: attack and bombard with or as if with missiles; "pelt the
     speaker with questions" [syn: {pepper}, {pelt}]
   3: rain heavily; "Put on your rain coat-- it's pouring outside!"
     [syn: {pour}, {pelt}, {stream}, {rain cats and dogs}, {rain
     buckets}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top