ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แฝง

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แฝง-, *แฝง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
แฝงเร้น[V] be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
แฝงเร้น[ADJ] latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แฝงก. หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง.
แฝงว. เคลือบคลุม, ที่ซ่อนเร้น เช่น ความร้อนแฝง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้ Clue (1985)
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ Clue (1985)
A covert operation.ภาระกิจแอบแฝงMannequin (1987)
There's just some... some good things in it.อะไรดีๆแฝงอยู่ The Cement Garden (1993)
I'm cutting it smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer.ผมต้องซ่อนเร้นแอบแฝงกายหาข่าว Heat (1995)
I don't think he cleans up the place anymore. I have feeling he might be there under false pretenses playing somebody else's hand.ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำความสะอาดนะ ผมรู้สึกว่าเขาอาจเป็นใครสักคนที่แฝงตัวเข้ามาในนี้ และอาจตบตาด้วยเส้นผมของคนอื่น Gattaca (1997)
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้ Gattaca (1997)
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง) 10 Things I Hate About You (1999)
Love is just lust in disguise. And lust fades.ความรักคือ การแฝงตัวของความต้องการทางเพศ และความเสื่อมถอยของความต้องการทางเพศ The Story of Us (1999)
SP Wong has a file with information on our undercover in Sam's gangผ.อ.วองมีแฟ้มข้อมูล ข้อมูลของสายที่แฝงอยู่กับหานเซิน Infernal Affairs (2002)
I realise we have certain anonymity here, but do you, by any chance, have a name?ทราบดีว่าเราจะใช้นามแฝงกัน แต่ไม่ทราบว่าคุณมีชื่อจริงหรือเปล่า Bringing Down the House (2003)
I love that word "relationship". Covers all manner of sins, doesn't it?ผมชอบคำว่า "ความสัมพันธ์" นะ แต่ว่ามันแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่าง Love Actually (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
แฝง[adj.] (faēng) EN: latent ; hidden   FR: latent ; larvé
แฝงตัว[v.] (faēng tūa) EN: disguise   
แฝงเร้น[v.] (faēngren = faēngrēn) EN: be hidden   
แฝงเร้น[adj.] (faēngrēn) EN: latent   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า,แฝงความหมายว่า, Syn. suggest
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง
penname(n) นามปากกา,นามแฝง
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embodied inแฝงไว้ใน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top