ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狰-, *狰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狰, zhēng, ㄓㄥ] fierce-looking, ferocious
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  争 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 4,047

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious, #23,197 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm, maybe a little less face scrunching.[CN] 表情不要那么 The Littlest Angel (2011)
You're never gonna get anywhere with your prude mood or that hideous swimsuit.[CN] 你永远不会得到任何地方 你的的放不开情绪或那狞的泳衣。 Ghost Shark (2013)
You look fierce, as usual.[CN] 面目狞,像往常一样。 My Normal (2009)
And there are like 10 hideous monsters behind him,[CN] 也有像 在他身后10狞的怪物, Dear Mr. Watterson (2013)
You shouldn't grimace before you lunge.[CN] 你突刺之前不应该面目 Dark Wings, Dark Words (2013)
I go on journeys out of my body and look at my red hands and my mean face and I wonder about that man that's gone so wrong.[CN] 这好像不是我的身体 尤其看到我沾满鲜血的双手 以及狞的面目 我在想为何这男人走到这一步 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
Eyes wild, horse snorting'.[CN] 两眼狞 野马嘶鸣 The Railroad Job (2012)
Yet, our evilness can also be extremely brutal.[CN] 但人与人之间的恶意 也变得如此 Silent Code (2012)
- Not to mention those Predacons.[CN] 更别提还有那些巨 Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising (2013)
No more homework, no more books, no more teachers' dirty looks.[CN] 不用再写作业,不用再看书 不用再看老师的狞脸色 Front of the Class (2008)
So that's your vicious father?[CN] 那就是你面目狞的父亲? Notes on a Scandal (2006)
Other Predacons do exist... though it seems they took flight here.[CN] 其他巨狞真的存在 看样子是从这里飞走了 Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top