ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hidebound

HH AY1 D B AW2 N D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hidebound-, *hidebound*, hideboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hidebound[ADJ] ใจแคบ, See also: หัวโบราณ, Syn. narrow-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDEBOUND    HH AY1 D B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hidebound    (j) hˈaɪdbaund (h ai1 d b au n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] hidebound by convention (成语 saw), #55,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hidebound \Hide"bound`\, a.
   1. Having the skin adhering so closely to the ribs and back
    as not to be easily loosened or raised; -- said of an
    animal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) Having the bark so close and constricting that it
    impedes the growth; -- said of trees. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Untractable; bigoted; obstinately and blindly or stupidly
    conservative. --Milton. Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Niggardly; penurious. [Obs.] --Quarles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hidebound
   adj 1: stubbornly conservative and narrow-minded [syn:
       {hidebound}, {traditionalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top