Search result for

disguise

(70 entries)
(0.0656 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disguise-, *disguise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disguise[N] การปลอมแปลง, See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว, Syn. quise, mask, pretense, camouflage
disguise[VT] ปลอมตัว, See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง, Syn. repress, conceal, hide, Ant. reveal, expose
disguise[N] สิ่งที่ใช้ปลอมตัว, See also: สิ่งที่ใช้พรางตัว
disguise as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
disguise in[PHRV] ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน, See also: ซ่อนด้วย
disguise with[PHRV] ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just-I'm not good at disguises.ฉันแค่ ฉันแค่ปลอมตัวไม่เก่ง Not Cancer (2008)
Blessing in disguise.การอวยพรเป็นการกลบเกลื่อน Joy (2008)
That's why we disguise ourselves as Black Jackets.-ปืน เราก็ต้องปลอมเป็นพวกชุดดำไง \ ไปกันเถอะ Inkheart (2008)
Didn't it become a blessing in disguise for you in the end?มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายกลับการเป็นดี ในที่สุด สำหรับเธอหลอกหรือ? Episode #1.9 (2008)
I gotta wear disguises sometimes just to make them admit they're themselves... so I can serve them the papers.บางครั้งฉันต้องปลอมตัว เพื่อให้พวกเขาเปิดเผยตัว ฉันจะได้ยื่นเอกสารให้พวกเขาได้ Pineapple Express (2008)
Disguise.ปลอมตัว Pineapple Express (2008)
And then he said that he found Denton's car... filled with all these strange disguises.แล้วเขาก็บอกว่าพบรถของเดนตัน ในนี้มีแต่อุปกรณ์สำหรับปลอมตัว Pineapple Express (2008)
They could disguise as a emergency patient and medical staff.พวกนั้นอาจแกล้งตบตาคน เป็นทีมแพทย์กับคนไข้ด่วนก็ได้ Death Note: L Change the World (2008)
Yes, as a master of disguise, you have no equal, my friend.ใช่,ในฐานะจ้าวแห่งการอำพรางตัว จะไม่มีใครเทียบคุณได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Disguised as a guard? Where'd you see that, an old movie?ผมมีพลังได้แค่ครั้งละอย่างเท่านั้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
No more disguises, no mercy!ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป ไม่ปราณี! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Robots, in disguise.หุ่นยนต์. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disguiseAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
disguiseCan't you just picture Ed in woman's disguise?
disguiseDisguise myself as a doctor.
disguiseEverybody was disguised, so I couldn't tell who was who.
disguiseHe approached her in the disguise of a policewoman.
disguiseHe disguised himself as a salesman and visited her house.
disguiseHe disguised himself as a woman.
disguiseHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
disguiseHe disguised his sorrow with a smile.
disguiseHe got away disguised as a policeman.
disguiseHe makes no disguise of his feelings.
disguiseHe was not aware that the praise was a satire in disguise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ปลอมตัว[V] disguise, Example: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ, Thai definition: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
พราง[V] disguise, See also: conceal, hide, Syn. ซ่อน, บดบัง, ปิดบัง, ปกปิด, อำพราง, Ant. ชัดแจ้ง, ชัดเจน, Example: ้เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai definition: ทำให้เข้าใจเป็นอื่น, ทำให้เลือน
แปลงตัว[V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[v.] (faēng tūa) EN: disguise   
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise   FR: masque [m]
ออกนอกหน้า[adj.] (øknøknā) EN: open ; noticeable ; undisguised   
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably   FR: ouvertement
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised   FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUISE    D IH2 S G AY1 Z
DISGUISED    D IH2 S G AY1 Z D
DISGUISES    D IH2 S G AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disguise    (v) (d i1 s g ai1 z)
disguised    (v) (d i1 s g ai1 z d)
disguises    (v) (d i1 s g ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disguise \Dis*guise"\, n.
   1. A dress or exterior put on for purposes of concealment or
    of deception; as, persons doing unlawful acts in disguise
    are subject to heavy penalties.
    [1913 Webster]
 
       There is no passion which steals into the heart more
       imperceptibly and covers itself under more
       disguises, than pride.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Artificial language or manner assumed for deception; false
    appearance; counterfeit semblance or show.
    [1913 Webster]
 
       That eye which glances through all disguises. --D.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. Change of manner by drink; intoxication. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A masque or masquerade. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disguise was the old English word for a masque. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disguise \Dis*guise"\ (?; 232), v. t. [imp. & p. p. {Disguised};
   p. pr. & vb. n. {Disguising}.] [OE. desguisen, disgisen,
   degisen, OF. desguisier, F. d['e]guiser; pref. des- (L. dis-)
   + guise. See {Guise}.]
   1. To change the guise or appearance of; especially, to
    conceal by an unusual dress, or one intended to mislead or
    deceive.
    [1913 Webster]
 
       Bunyan was forced to disguise himself as a wagoner.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To hide by a counterfeit appearance; to cloak by a false
    show; to mask; as, to disguise anger; to disguise one's
    sentiments, character, or intentions.
    [1913 Webster]
 
       All God's angels come to us disguised. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect or change by liquor; to intoxicate.
    [1913 Webster]
 
       I have just left the right worshipful, and his
       myrmidons, about a sneaker of five gallons; the
       whole magistracy was pretty well disguised before I
       gave them the ship.          --Spectator.
 
   Syn: To conceal; hide; mask; dissemble; dissimulate; feign;
     pretend; secrete. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disguise
   n 1: an outward semblance that misrepresents the true nature of
      something; "the theatrical notion of disguise is always
      associated with catastrophe in his stories" [syn:
      {disguise}, {camouflage}]
   2: any attire that modifies the appearance in order to conceal
     the wearer's identity
   3: the act of concealing the identity of something by modifying
     its appearance; "he is a master of disguise" [syn:
     {disguise}, {camouflage}]
   v 1: make unrecognizable; "The herb masks the garlic taste"; "We
      disguised our faces before robbing the bank" [syn:
      {disguise}, {mask}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top