ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hideaway

HH AY1 D AH0 W EY2   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideaway-, *hideaway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hideaway[N] ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A little hideaway he knew about.- ไปพักโรงแรมหลบมุมเล็กๆ Mona Lisa Smile (2003)
- That was my secret hideaway.- ที่ซ่อนลับของผม Howl's Moving Castle (2004)
I went over to Jack's hideaway over on 57th. I was, like, so wired.ฉันไปร้านแจ๊คไฮอะเวย์ที่ถนน 57 ฉันแบบ มันแปลกมาก About Last Night (2008)
Jack's hideaway.แจ๊ค ไฮอะเวย์ About Last Night (2008)
I stalked a wife-killer at Jack's hideaway last year, grabbed him right at closing.เมื่อปีก่อนผมตามฆาตกรไปยังที่ซ่อนตัวของแจ๊ค แล้วจัดการกับเขา About Last Night (2008)
It was our secret hideawayมันคือความลับที่ซ่อนไว้ของพวกเรา Invitation Only (2009)
She knows the Picts. Knows their ways, knows their hideaways.เธอรู้จักพวก พิ๊ค รู้วิถีของมัน รู้ที่ซ่อนของมัน Centurion (2010)
Andrew and Georgia's hideaway is complete.จุดหลบซ่อนของแอนดรู และจอร์เจียก็เสร็จเรียบร้อย This Is Why We Stay (2010)
And I thought the Fortress was your only hideaway. It's called Watchtower.และฉันคิดว่าป้อมปราการของคุณได้ถูกซ่อนเอาไว้ Supergirl (2010)
Zoe, baby, it's time to play hideaway, okay?โซอี้ ลูก ได้เวลาเล่นซ่อนหาแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
Underneath though is a highly-tuned engine, beefed up suspension, and inside, a special hideaway for the illegal booze.แต่ว่าข้างในเป็นเครื่องยนต์ที่แต่งหนัก ช่วงล่างที่แกร่งขึ้น และช่องซ่อนของข้างใน สำหรับใส่เหล้าเถื่อน Episode #18.2 (2012)
So it's not the hideaway he hopes it's going to be.งั้นมันคงไม่เป็นที่ซ่อนตัว อย่างที่เขาหวังไว้ The Silencer (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideawayIt took us a week to locate their hideaway.
hideawayThe actor has a hideaway in Colorado.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDEAWAY    HH AY1 D AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hideaway    (n) hˈaɪdəwɛɪ (h ai1 d @ w ei)
hideaways    (n) hˈaɪdəwɛɪz (h ai1 d @ w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hideaway \hideaway\ n.
   a hiding place; usually a remote place used by outlaws.
 
   Syn: hideout, den.
     [WordNet 1.5]
 
   2. an area where one can be alone and undisturbed.
 
   Syn: retreat.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideaway
   n 1: a hiding place; usually a remote place used by outlaws
      [syn: {hideout}, {hideaway}, {den}]
   2: an area where you can be alone [syn: {hideaway}, {retreat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top