ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อำ

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำ-, *อำ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรมการอำเภอ (n vi vt adj adv phrase name uniq )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
ปลัดอำเภอ (n phrase ) Deputy District Chief

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บ้าอำนาจ, วางอำนาจ (adj ) people who use his power for benifit himself

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำ[V] be possessed, Thai definition: อาการที่ปรากฏเมื่อเวลานอนเคลิ้มไปว่า มีคนปลุกปล้ำหรือยึดคร่าจนเหนื่อยหอบและตกใจตื่น
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อำลา[V] bid farewell, See also: take one's leave, say goodbye, Syn. ล่ำลา, กล่าวลา, ลาจาก, Ant. ทักทาย, Example: สาเหตุของการตัดสินใจอำลาการเมือง ก็เนื่องมาจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: ลาจากไป
อำไพ[ADJ] bright, See also: radiant, brilliant, Syn. สว่าง, สุกใส
อำไพ[ADJ] beautiful, See also: pretty, Syn. งาม
อำนวย[V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
อำนาจ[N] power, See also: influence, control, domination, command, mastery, Example: ตราบใดที่เขายังอยู่ใต้อำนาจของพวกมัน เขาย่อมต้องขาดความอิสระเช่นนี้เรื่อยไป, Thai definition: อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
อำนาจ[N] authority, See also: power, right, privilege, prerogative, Syn. สิทธิ, Example: หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องไม่สามารถมาดำเนินการได้เอง เขาต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน
อำนาจ[N] power, See also: might, energy, force, strength, control, domination, mastery, Syn. กำลัง, ความรุนแรง, Example: พ่อของเขามักใช้อำนาจบีบบังคับผู้อื่นเสมอ
อำนาจ[N] power, See also: force, might, Example: นับจากวันที่น้องหายตัวไป แม่ได้แต่ขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai definition: ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำก. ปิดบัง, ปกปิด
อำพูดหลอกเพื่อให้ตกใจหรือขบขันเป็นต้น, พูดดักคอ.
อำนด(-หฺนด) ก. กลั้น, งดเว้น, ไม่ได้, ไม่ได้สมหวัง
อำนดไม่มีอะไรจะกิน.
อำนนต์ว. อนันต์, ไม่มีที่สุด, มากล้น.
อำนรรฆ(-นัก) ว. หาค่ามิได้, เกินที่จะประเมินราคาได้.
อำนวยก. ให้.
อำนาจน. สิทธิ เช่น มอบอำนาจ
อำนาจความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อำนาจกำลัง, พลัง เช่น อำนาจจิต อำนาจฝ่ายสูง อำนาจฝ่ายต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powerอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powerอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vires (L.)อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carcinogenicityอำนาจก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, resultingอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resulting powerอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
influence, undueอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undue influence; unjust influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjust influence; undue influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competent authorityอำนาจตามหน้าที่ [TU Subject Heading]
Custody of childrenอำนาจปกครองบุตร [TU Subject Heading]
Disciplinary powerอำนาจทางวินัย [TU Subject Heading]
Executive powerอำนาจบริหาร [TU Subject Heading]
Executive power (Islamic law)อำนาจบริหาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Joint custody of childrenอำนาจปกครองบุตรร่วม [TU Subject Heading]
Judicial powerอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Legislative powerอำนาจนิติบัญญัติ [TU Subject Heading]
Magnetismอำนาจแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
Police powerอำนาจของตำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to inherit that, right?คุณอยากจะสืบทอดอำนาจเหล่านี้สินะ Emotions (2017)
It cost us about $50,000 to run one gym, to run one gym.ต้องใช้เงินประมาณ 50,000 เหรียญ บริหารยิมหนึ่งแห่ง ทั้งยิมนะ (จ่าแพต รุสโซ) (ผู้อำนวยการ) CounterPunch (2017)
ANYTHING YOU SAID WOULD NOT BE BASED ON ANY MORAL AUTHORITY.(สิ่งที่เธอพูด ไม่ได้มาจากอำนาจที่เป็นธรรมทั้งนั้น)  ()
"You have no moral authority to say this.""เธอไม่มีอำนาจที่เป็นธรรมที่จะพูดคำนั้นออกมา"  ()
The issue of moral authority.เป็นเรื่องอำนาจที่เป็นธรรม  ()
But it's unconscious, maybe it is typical of a human category who thinks, who is always in power?แต่มันเป็นไปเอง มันอาจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ใครจะไปคิด ใครเป็นคนกุมอำนาจมาตลอด  ()
One of my first acts as a codirector was to approve company cars for the entire sales team... including a nice little upgrade for moi.หนึ่งในสิ่งที่ผมทำ ในฐานะผู้อำนวยการร่วม คืออนุมัติรถยนต์บริษัท ให้กับทีมขายทั้งทีม รวมถึงยกระดับรถให้ตัวผมเองด้วย The Secret of Sales (2017)
Or should I say, good year, for what a year it's been for the companies and business leaders of Essex gathered here tonight.บรรณาธิการอำนวยการ ของดิเอสเซกซ์โครนิเคิล คุณชารอน เวบบ์ The Widow Maker (2017)
As abuses of power go, it was hardly Watergate, but he was still terrified it might end with a deep throat.ในแง่ใช้อำนาจในทางที่ผิด นี่ไม่ถึงขั้นคดีวอเตอร์เกต แต่เขาก็กลัวมากว่าคืนนี้ อาจจบด้วยการโดนบ๊วบ Close Encounters (2017)
Dear merciful Lord, please do what you can to get a better reception for Aggy's TV.พระเจ้าผู้เมตตา โปรดใช้อำนาจแห่งพระองค์ด้วยเถิด ให้โทรทัศน์ของแอ็กกี้ รับภาพได้ดีขึ้นด้วยเถิด Salesmen Are Like Vampires (2017)
Lord, please use thy divine power to find a good cash buyer for Brian and Kellie's car.โปรดใช้อำนาจสูงส่งแห่งพระองค์ หาผู้ซื้อเงินสด สำหรับรถของไบรอันและเคลลี Salesmen Are Like Vampires (2017)
Well, that is lovely to hear cos I'm expecting you boyses to throw me a memorable send off for my leaving do Friday.บอกฉันแล้วกันถ้านายอยากรู้เคล็ดลับ การจูงใจทีมขาย คุณนายอำเภอ จากนายน่ะเหรอ ขอทีเถอะ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbacy[N] อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม
action[N] อิทธิพล, See also: อำนาจ, ฤทธิ์
amber[N] อำพัน
authority[N] อำนาจในการสั่งการ, See also: อำนาจ, อำนาจหน้าที่, Syn. power, influence
beef[N] กำลังกล้ามเนื้อ, See also: อำนาจ, พละกำลัง
bless[VT] อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
blank cheque[IDM] คำอนุญาต, See also: อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
camouflage[VT] อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise
comfort[VT] อำนวยความสะดวก, See also: ทำให้สะดวกสบาย, Syn. help, support, succor, relieve, sustain
command[N] อำนาจบังคับบัญชา, See also: อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ, Syn. authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorisation, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authorityอำนาจที่ชอบธรรม
discretionary power[さいりょうけん] อำนาจใช้ดุลยพินิยได้เอง
grasp (n) อำนาจ,ควบคุม
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
influenceอำนาจที่ไม่ชอบธรรม
pitchaya (n ) อำนาจความรู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所管[しょかん, shokan] (n adj) อำนาจในการตัดสิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell

German-Thai: Longdo Dictionary
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,
mächtig(adj) ที่มีพละกำลัง, ที่มีอำนาจ, See also: S. stark, kraftvoll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top