ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cover

K AH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cover-, *cover*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, See also: recover, Syn. irrecoverable
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
snow-covered(adj) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover(vt) คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
cover(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
cover(vi) ทำงานแทน
cover(n) ที่บังตา, See also: ที่บัง
cover(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มกัน
cover(n) ปกหนังสือ, Syn. book cover, binding
cover(vt) ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
cover(vt) ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
cover(n) ผ้าคลุม, See also: ผ้าห่ม
cover(n) ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cover(คัฟ'เวอะ) { covered, covering, covers } vt. ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน, ครอบคลุม, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้, สังวาสกับ, กก (ไข่) , ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ, ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก,
cover girl n.หญิงหน้าปก (ที่ปรากฎภาพในนิตยสาร)
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง, เงินค้ำประกัน, เงินประกัน, การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว, ขอบเขตของการรายงานข่าว
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง, สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน, ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ , แอบแฝง, ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม, ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, การปิดบัง, การปลอมตัว, พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine, hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม, การซ่อนเร้น
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella

English-Thai: Nontri Dictionary
cover(n) ปก, ที่ปิด, ฝาครอบ, ปลอก, ผ้าคลุมเตียง, เงินประกัน
cover(vt) ปิด, กลบ, ครอบ, คลุม, ปิดบัง, ป้องกัน, กก(ไข่)
covering(n) เครื่องคลุม, เครื่องปกปิด
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง, ผ้าปูเตียง
covert(adj) กำบัง, แอบแฝง, อย่างลับๆ, ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง, การหลบซ่อน, การซ่อนเร้น
discover(vt) พบ, ค้นพบ, เปิดเผย
discoverer(n) ผู้ค้นพบ, ผู้พบ
discovery(n) การค้นพบ, การพบ, การเปิดเผย, สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cover glassกระจกกั้นใส [ มีความหมายเหมือนกับ plain glass ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cover; covering; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, comprehensive; comprehensive coverageความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, fullความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, partialความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ ใช้ไฟฟ้า ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covered filler rodลวดเติมหุ้มฟลักซ์ [ ใช้แก๊ส ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
covering; cover; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือ, Example: เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20090310-lib-cover-01.jpg" alt="Cover"> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20090310-lib-cover-02.jpg" alt="Cover"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Coverวัสดุกลบ, ดินกลบ, Example: วัสดุที่ใช้ในการกลบขยะในกระบวนการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cover lettersจดหมายนำ [TU Subject Heading]
Cover Plateแผ่นใสปิด [การแพทย์]
Cover Slipแผ่นแก้วบาง, แผ่นกระจกปิด [การแพทย์]
Cover Slip Methodการเสมียร์เลือด [การแพทย์]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้, Example: ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Coveringปกคลุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด Help! (1965)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม! How I Won the War (1967)
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Light scattered cover at 20, 000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20, 000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์ The Blues Brothers (1980)
Two-dollar cover charge only, folks!ใครต่อใคร มีราคา$2 The Blues Brothers (1980)
All right, cover all exits! Let's go! Come on!คุมที่ออกจากที่นี่ทั้งหมด ไปเถอะ มาสิ เร็วๆ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cover$100 will cover all your expenses for the trip.
coverAll the furniture was covered with dust.
coverAm I fully covered in case of an accident?
coverAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coverA ragged coat may cover an honest man.
coverAs far as I could see, everything was covered with snow.
coverAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
coverA vast forest covers the mountains.
coverBy tomorrow morning all the world will have been covered with snow.
coverCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
coverCover the seeds with a little earth.
coverCover up the injured man with this blanket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป้อง(v) cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปิดหูปิดตา(v) cover one's eyes and ears, Ant. เปิดหูเปิดตา, Example: พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน, Thai Definition: ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ
มุง(v) roof, See also: cover with roofing, thatch, be roofed with, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Thai Definition: เอาวัสดุบางอย่าง เช่น กระเบื้องหรือจากเป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน
ห่ม(v) cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai Definition: เอาผ้าคลุมตัว
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ลาด(v) pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai Definition: ปูแผ่ออกไป
ผิวนอก(n) surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai Definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ
ผ้าผวย(n) blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
คุ้มทุน(v) break even, See also: cover the expense, get one's money worth, make money to cover the cost, Syn. คุ้ม, Example: ธนาคารขนาดเล็กจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ประมาณ 120, 000 ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนได้ในเวลา 1-2 ปี
เคลือบฟัน(v) enamel, See also: cover dental by fluoride, Example: สมศักดิ์มีนัดกับหมอฟันเพื่อจะไปเคลือบฟันสัปดาห์หน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
ใบปะหน้า[baipanā] (n) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter
ใบปก[baipok] (n) EN: cover
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COVER K AH1 V ER0
COVERT K OW1 V ER0 T
COVERS K AH1 V ER0 Z
COVERED K AH1 V ER0 D
COVERUP K AH1 V ER0 AH2 P
COVERAGE K AH1 V ER0 AH0 JH
COVERAGE K AH1 V ER0 IH0 JH
COVER-UP K AH1 V ER0 AH2 P
COVERING K AH1 V ER0 IH0 NG
COVERALL K AH1 V ER0 AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cover (v) kˈʌvər (k uh1 v @ r)
covers (v) kˈʌvəz (k uh1 v @ z)
covert (n) kˈʌvət (k uh1 v @ t)
covered (v) kˈʌvəd (k uh1 v @ d)
coverts (n) kˈʌvəts (k uh1 v @ t s)
cover-up (n) kˈʌvər-ʌp (k uh1 v @ r - uh p)
coverage (n) kˈʌvərɪʤ (k uh1 v @ r i jh)
covering (v) kˈʌvərɪŋ (k uh1 v @ r i ng)
coverlet (n) kˈʌvəlɪt (k uh1 v @ l i t)
covertly (a) kˈʌvətliː (k uh1 v @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ) #616 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] cover; fish trap (basket); shade #7,403 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] covered carriage; pavilion #8,026 [Add to Longdo]
封面[fēng miàn, ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ,  ] cover (front cover of a magazine) #8,320 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal #8,968 [Add to Longdo]
覆盖面[fù gài miàn, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧㄢˋ,    /   ] coverage #16,164 [Add to Longdo]
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ,   / 滿 ] covered all over #16,975 [Add to Longdo]
盖子[gài zi, ㄍㄞˋ ㄗ˙,   /  ] cover; lid; shell #20,943 [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ,   /  ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time #25,561 [Add to Longdo]
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ,     /    ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises #28,823 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckband { n }cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdeckprofil { n } | Abdeckprofile { pl }cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Deckadresse { f } | Deckadressen { pl }cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckblatt { n } | Deckblätter { pl }cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckenleiste { f }cover strip [Add to Longdo]
Deckplatte { f }; Abdeckplatte { f }; Deckblech { n }; Abdeckblech { n }; Abschlussblech { n } | rückseitigt Abdeckplattecover plate | back-coverplate [Add to Longdo]
Deckscheibe { f }cover disc [Add to Longdo]
Fugenleiste { f }cover strip [Add to Longdo]
Lasche { f }cover plate; splicing plate [Add to Longdo]
Titelbild { n }cover picture [Add to Longdo]
Titelgeschichte { f }cover story [Add to Longdo]
Umschlagtitel { m }cover title [Add to Longdo]
Verschlussdeckel { m }; Abschlussdeckel { f }cover plate; sealing cover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そと, soto] (n-suf) (See 専門外) outside of; not covered by #849 [Add to Longdo]
発見[はっけん, hakken] (n, vs) discovery; detection; finding; (P) #985 [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[kaba-(P); kava-; kava] (n, vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) #2,117 [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n, adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) #2,349 [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) #2,645 [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) #2,994 [Add to Longdo]
取材[しゅざい, shuzai] (n, vs) collecting data (e.g. for a newspaper article); covering an event; (P) #3,219 [Add to Longdo]
ジャケット(P);ジャケツ[jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) #4,341 [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n, vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) #4,493 [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] (v5r, vi) to turn back; to return; to go back; to recover; to rebound; (P) #4,556 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), n.
   1. Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or
    over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of
    a book.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a
    cloak. "Under cover of the night." -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       A handsome cover for imperfections.  --Collier.
    [1913 Webster]
 
   3. Shelter; protection; as, the troops fought under cover of
    the batteries; the woods afforded a good cover.
    [1913 Webster]
 
       Being compelled to lodge in the field . . . whilst
       his army was under cover, they might be forced to
       retire.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Hunting) The woods, underbrush, etc., which shelter and
    conceal game; covert; as, to beat a cover; to ride to
    cover.
    [1913 Webster]
 
   5. That portion of a slate, tile, or shingle, which is hidden
    by the overlap of the course above. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Steam Engine) The lap of a slide valve.
    [1913 Webster]
 
   7. [Cf. F. couvert.] A tablecloth, and the other table
    furniture; esp., the table furniture for the use of one
    person at a meal; as, covers were laid for fifty guests.
    [1913 Webster]
 
   {To break cover}, to start from a covert or lair; -- said of
    game.
 
   {Under cover}, in an envelope, or within a letter; -- said of
    a written message.
    [1913 Webster]
 
       Letters . . . dispatched under cover to her
       ladyship.               --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} (-?rd);
   p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L.
   cooperire; co- + operire to cover; probably fr. ob towards,
   over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient},
   {Overt}, {Curfew}.]
   1. To overspread the surface of (one thing) with another; as,
    to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with
    a cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak.
    [1913 Webster]
 
       And with the majesty of darkness round
       Covers his throne.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All that beauty than doth cover thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To invest (one's self with something); to bring upon
    (one's self); as, he covered himself with glory.
    [1913 Webster]
 
       The powers that covered themselves with everlasting
       infamy by the partition of Poland.  --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   4. To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were
    covered from our sight by the woods.
    [1913 Webster]
 
       A cloud covered the mount.      --Exod. xxiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       In vain shou striv'st to cover shame with shame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To brood or sit on; to incubate.
    [1913 Webster]
 
       While the hen is covering her eggs, the male . . .
       diverts her with his songs.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To overwhelm; to spread over.
    [1913 Webster]
 
       The waters returned and covered the chariots and the
       horsemen.               --Ex. xiv. 28.
    [1913 Webster]
 
   7. To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend;
    as, the cavalry covered the retreat.
    [1913 Webster]
 
       His calm and blameless life
       Does with substantial blessedness abound,
       And the soft wings of peace cover him round.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   8. To remove from remembrance; to put away; to remit.
    "Blessed is he whose is covered." --Ps. xxxii. 1.
    [1913 Webster]
 
   9. To extend over; to be sufficient for; to comprehend,
    include, or embrace; to account for or solve; to
    counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum
    loaned on it; a law which covers all possible cases of a
    crime; receipts than do not cover expenses.
    [1913 Webster]
 
   10. To put the usual covering or headdress on.
     [1913 Webster]
 
        Cover thy head . . .; nay, prithee, be covered.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers
     a mare; -- said of the male.
     [1913 Webster]
 
   {To cover ground} or {To cover distance}, to pass over; as,
    the rider covered the ground in an hour.
 
   {To cover one's short contracts} (Stock Exchange), to buy
    stock when the market rises, as a dealer who has sold
    short does in order to protect himself.
 
   {Covering party} (Mil.), a detachment of troops sent for the
    protection of another detachment, as of men working in the
    trenches.
 
   {To cover into}, to transfer to; as, to cover into the
    treasury.
 
   Syn: To shelter; screen; shield; hide; overspread.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\, v. i.
   To spread a table for a meal; to prepare a banquet. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cover
   n 1: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
      screen of trees afforded privacy"; "under cover of
      darkness"; "the brush provided a covert for game"; "the
      simplest concealment is to match perfectly the color of the
      background" [syn: {screen}, {cover}, {covert},
      {concealment}]
   2: bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the
     covers over his head and went to sleep" [syn: {blanket},
     {cover}]
   3: the act of concealing the existence of something by
     obstructing the view of it; "the cover concealed their guns
     from enemy aircraft" [syn: {cover}, {covering}, {screening},
     {masking}]
   4: the protective covering on the front, back, and spine of a
     book; "the book had a leather binding" [syn: {binding}, {book
     binding}, {cover}, {back}]
   5: a natural object that covers or envelops; "under a covering
     of dust"; "the fox was flushed from its cover" [syn:
     {covering}, {natural covering}, {cover}]
   6: covering for a hole (especially a hole in the top of a
     container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't
     get the top off of the bottle"; "put the cover back on the
     kettle" [syn: {top}, {cover}]
   7: fire that makes it difficult for the enemy to fire on your
     own individuals or formations; "artillery provided covering
     fire for the withdrawal" [syn: {cover}, {covering fire}]
   8: a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above
     the charge for food and drink [syn: {cover charge}, {cover}]
   9: a recording of a song that was first recorded or made popular
     by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
     [syn: {cover}, {cover version}, {cover song}]
   10: a false identity and background (especially one created for
     an undercover agent); "her new name and passport are cover
     for her next assignment"
   v 1: provide with a covering or cause to be covered; "cover her
      face with a handkerchief"; "cover the child with a
      blanket"; "cover the grave with flowers" [ant: {expose},
      {uncover}]
   2: form a cover over; "The grass covered the grave" [syn:
     {cover}, {spread over}]
   3: span an interval of distance, space or time; "The war
     extended over five years"; "The period covered the turn of
     the century"; "My land extends over the hills on the
     horizon"; "This farm covers some 200 acres"; "The Archipelago
     continues for another 500 miles" [syn: {cover}, {continue},
     {extend}]
   4: provide for; "The grant doesn't cover my salary"
   5: act on verbally or in some form of artistic expression; "This
     book deals with incest"; "The course covered all of Western
     Civilization"; "The new book treats the history of China"
     [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}]
   6: include in scope; include as part of something broader; have
     as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide
     range of people from different backgrounds"; "this should
     cover everyone in the group" [syn: {embrace}, {encompass},
     {comprehend}, {cover}]
   7: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
     miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover}, {cross},
     {pass over}, {get over}, {get across}, {cut through}, {cut
     across}]
   8: be responsible for reporting the details of, as in
     journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub
     reporter covered New York City" [syn: {report}, {cover}]
   9: hold within range of an aimed firearm
   10: to take an action to protect against future problems; "Count
     the cash in the drawer twice just to cover yourself"
   11: hide from view or knowledge; "The President covered the fact
     that he bugged the offices in the White House" [syn:
     {cover}, {cover up}]
   12: protect or defend (a position in a game); "he covered left
     field"
   13: maintain a check on; especially by patrolling; "The second
     officer covered the top floor"
   14: protect by insurance; "The insurance won't cover this" [syn:
     {cover}, {insure}, {underwrite}]
   15: make up for shortcomings or a feeling of inferiority by
     exaggerating good qualities; "he is compensating for being a
     bad father" [syn: {cover}, {compensate}, {overcompensate}]
   16: invest with a large or excessive amount of something; "She
     covered herself with glory"
   17: help out by taking someone's place and temporarily assuming
     his responsibilities; "She is covering for our secretary who
     is ill this week"
   18: be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost
     of; "Is this enough to cover the check?"
   19: spread over a surface to conceal or protect; "This paint
     covers well"
   20: cover as if with a shroud; "The origins of this civilization
     are shrouded in mystery" [syn: {shroud}, {enshroud}, {hide},
     {cover}]
   21: copulate with a female, used especially of horses; "The
     horse covers the mare" [syn: {breed}, {cover}]
   22: put something on top of something else; "cover the meat with
     a lot of gravy" [syn: {overlay}, {cover}]
   23: play a higher card than the one previously played; "Smith
     covered again"
   24: be responsible for guarding an opponent in a game
   25: sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
     [syn: {brood}, {hatch}, {cover}, {incubate}]
   26: clothe, as if for protection from the elements; "cover your
     head!" [syn: {cover}, {wrap up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top