ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appealing

AH0 P IY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appealing-, *appealing*, appeal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appealing(adj) ที่ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น, ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing, Ant. repulsive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't imagine you're appealing to anybody.ฉันไม่คิดว่า คุณจะไปขออุทธรณ์ต่อใคร ๆ ได้ Mannequin (1987)
I am a very appealing person.ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด A Cinderella Story (2004)
- "I'm a very appealing person. " - "I'm a very appealing person. ""ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด" - "ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด" A Cinderella Story (2004)
I'm already appealing your case.ผมบอกคุณแล้วว่าอย่ามายุ่ง... Pilot (2005)
You con cameron By appealing To her humanity.เธอหลอกคาเมรอนให้ดูหมือนว่า มีมนุษยธรรม 97 Seconds (2007)
I could try appealing to the school but I don't think they'll let you go.ฉันจะยื่นคำร้องกับมหาวิทยาลัยให้ก็ได้นะ แต่ทางมหาวิทยาลัยคงไม่เอานายไว้จริง ๆ Sex Is Zero 2 (2007)
I'm underground. That's appealing to you?ฉันมันพวกใต้ดินนั่นใช่ไหมที่เธอชอบเจอชั้น Juno (2007)
You're gonna go downhill appealing to my ego, friend.คุณจะลงจากเขาไป เพื่อร้องทุกข์ถึงความเห็นแก่ตัวของผมก็ได้นะ เพื่อน Prey (2007)
Now that's got to be appealing to whoever who put out this hit.นั่นแหละสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
Don't waste your time appealing to Blair. We don't listen to her anymore.เอาผ้าพันคออุบาทว์ๆนั่นออกเถอะ เพเนโลพี The Goodbye Gossip Girl (2009)
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา The Wrath of Con (2009)
Go make us appealing on every level.ทำให้พวกเราดูน่าสนใจในทุกระดับ Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appealingMy mother says she doesn't find rock appealing.
appealingNothing is so appealing as the innocent face of a sleeping baby.
appealingShe gave me an appealing look.
appealingThey are appealing for money to help refugees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ามอง(v) attractive, See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch, Syn. ชวนมอง, น่าดู, Example: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPEALING AH0 P IY1 L IH0 NG
APPEALINGLY AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appealing (v) ˈəpˈiːlɪŋ (@1 p ii1 l i ng)
appealingly (a) ˈəpˈiːlɪŋliː (@1 p ii1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
appellierendappealing to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp, adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n, adj-no) appealing to the public; popular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appeal \Ap*peal"\, v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. & vb.
   n. {Appealing}.] [OE. appelen, apelen, to appeal, accuse, OF.
   appeler, fr. L. appellare to approach, address, invoke,
   summon, call, name; akin to appellere to drive to; ad +
   pellere to drive. See {Pulse}, and cf. {Peal}.]
   1. (Law)
    (a) To make application for the removal of (a cause) from
      an inferior to a superior judge or court for a
      rehearing or review on account of alleged injustice or
      illegality in the trial below. We say, the cause was
      appealed from an inferior court.
    (b) To charge with a crime; to accuse; to institute a
      private criminal prosecution against for some heinous
      crime; as, to appeal a person of felony.
      [1913 Webster]
 
   2. To summon; to challenge. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Man to man will I appeal the Norman to the lists.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To invoke. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appealing \Ap*peal"ing\, a.
   That appeals; imploring. -- {Ap*peal"ing*ly}, adv. --
   {Ap*peal"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appealing
   adj 1: able to attract interest or draw favorable attention; "He
       added an appealing and memorable figure to popular
       American mythology"- Vincent Starrett; "an appealing
       sense of humor"; "the idea of having enough money to
       retire at fifty is very appealing" [ant: {unappealing}]
   2: (of characters in literature or drama) evoking empathic or
     sympathetic feelings; "the sympathetic characters in the
     play" [syn: {sympathetic}, {appealing}, {likeable},
     {likable}] [ant: {unappealing}, {unlikable}, {unlikeable},
     {unsympathetic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top