Search result for

lurk

(49 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lurk-, *lurk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lurk[VI] ซุ่มซ่อน, See also: ดักซุ่ม, ซุ่มโจมตี, Syn. haunt, prowl, skulk
lurk[VI] หลบ, See also: ซ่อน, เดินลับๆล่อๆ, Syn. hide
lurk about[PHRV] คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk around
lurk around[PHRV] คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lurk(เลิร์ค) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซ่อน,ดักซึ่ม,แอบแฝง,สิงสู่,คอยอยู่., See also: lurker n. ดูlurk lurkingly adv. ดูlurk

English-Thai: Nontri Dictionary
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lurkerผู้ซุ่มอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lurkerผู้ซุ่มอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lurkingการซุ่มอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lurkingการซุ่มอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But of all the villains lurking in the Wayless Wood the one most feared and reviled was known simply as The Shadow."แต่ในหมู่เหล่าร้ายทั้งหลาย \ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไร้ทาง... ...ที่น่าสะพรึงที่สุดนั้น \ มีชื่อว่า เงา Inkheart (2008)
I see you guys lurking around Lechero.ฉันเห็นพวกนายอยู่กับลีชีโร่ Boxed In (2008)
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
What mysterious wonder do you all think might be lurking beneath the Earth that would make every single person and animal and object and slaves circular?อะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปริศนา ที่พวกเธอคิดว่ามันอาจจะ แอบซ่อนอยู่ใต้โลก และทำให้คนทุกคน สัตว์ทุกตัว และทุกสิ่งอย่าง เคลื่อนที่เป็นวง Agora (2009)
If you see death lurking in the hall, you tell him he better not come around here, 'cause I am not afraid of him.ถ้าเธอเห็นยมฑูตยืนอยู่บนทางเดิน เธอน่าจะบอกเขาว่าไม่น่าจะมาอยู่แถว ๆ นี้ เพราะฉันไม่กลัวเขาหรอก Rose's Turn (2009)
I'm the one who's lurking in the shadows.ฉันเป็นคนที่หลบอยู่ในเงามืด If I Had a Hammer (2009)
They prefer to lurk in the darkness of their nests, feasting on rot and filth.พวกมันชอบแอบแฝงอยู่ในความมืด รังของพวกมันก็คือสิ่งที่เน่าเหม็นและโสโครก Beauty and the Beast (2009)
It makes no sense. If trolls like to lurk in their caves so much, what's this one doing in Camelot?ไม่เห็นเข้าใจ ถ้าพวกโทรลชอบหลบอยู่ในถ้ามาก แล้วมันมาทำอะไรที่คาเมลอทนี่ล่ะ Beauty and the Beast (2009)
Lurking, running, jumping,ดักซุ่ม วิ่ง กระโดด Introduction to Statistics (2009)
I just discovered this boy lurking in an upstairs corridor.ผมเพิ่งพบเด็กคนนี้ ด้อมๆมองๆตรงโถงบรรได้ครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
So it's no accident that prisons have iron bars to not merely contain the body, but the evil that may lurk within it.ดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีกรงเหล็กในคุก ไม่ใช่เพื่อกันคนหนีอย่างเดียวแต่ป้องกันการลอบจู่โจมของวิญญาณร้าย The Haunting in Connecticut (2009)
Ilosovic Stayne, you knave, where have you been lurking?อิโลโซวิค สเตย์น, เจ้าไปซ่อนอยู่ไหนมา? Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lurkSolve the mystery lurking behind the murder!
lurkWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
lurkA thief lurked in the dark doorway.
lurkThe urge to scream lurks in my breast, and the mirror of my heart reflects another self.
lurkThe devil lurks behind the cross.

CMU English Pronouncing Dictionary
LURK    L ER1 K
LURKS    L ER1 K S
LURKED    L ER1 K T
LURKING    L ER1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lurk    (v) (l @@1 k)
lurks    (v) (l @@1 k s)
lurked    (v) (l @@1 k t)
lurking    (v) (l @@1 k i ng)
lurking-place    (n) - (l @@1 k i ng - p l ei s)
lurking-places    (n) - (l @@1 k i ng - p l ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
デラーク[, dera-ku] (n) {comp} delurk [Add to Longdo]
ラーカー[, ra-ka-] (n) {comp} lurker [Add to Longdo]
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デラーク[でらーく, dera-ku] delurk [Add to Longdo]
ラーカー[らーかー, ra-ka-] lurker [Add to Longdo]
ラーク[らーく, ra-ku] lurk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurk \Lurk\ (l[^u]rk), v. i. [imp. & p. p. {Lurked} (l[^u]rkt);
   p. pr. & vb. n. {Lurking}.] [OE. lurken, lorken, prob. a dim.
   from the source of E. lower to frown. See {Lower}, and cf.
   {Lurch}, a sudden roll, {Lurch} to lurk.]
   1. To lie hidden; to lie in wait.
    [1913 Webster]
 
       Like wild beasts, lurking in loathsome den.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Let us . . . lurk privily for the innocent. --Prov.
                          i. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep out of sight.
    [1913 Webster]
 
       The defendant lurks and wanders about in Berks.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lurk
   v 1: lie in wait, lie in ambush, behave in a sneaky and
      secretive manner [syn: {lurk}, {skulk}]
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]
   3: wait in hiding to attack [syn: {ambush}, {scupper},
     {bushwhack}, {waylay}, {lurk}, {ambuscade}, {lie in wait}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top