ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cover up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cover up-, *cover up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover up(vi) ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up(phrv) สวมเสื้อผ้า
cover up(phrv) ซ่อน, See also: แอบซ่อน, Syn. hush up, smother up
cover up for(phrv) ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover for

WordNet (3.0)
cover(v) hide from view or knowledge, Syn. cover up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you got covered up there?นายซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ Of Mice and Men (1992)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
Give me a hand with some of that lumber. We can use it to cover up the windows.ช่วยฉันขนไม้นั่นดีกว่า เราเอาไปปิดหน้าต่างได้ Night of the Living Dead (1990)
We have a few more windows to cover up. Grab some lumber and get started.เราต้องปิดหน้าต่างอีกสองสามบาน หยิบไม้มาเริ่มกันดีกว่า Night of the Living Dead (1990)
Cover up this body!คลุมศพไว้ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- It would be all over the fucking news! - Cover-up.-มันจะเป็นข่าวไปทุกๆที่ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Cover-up's already prepared.-ปิดข่าว การปิดข่าวได้ถูกเตรียมไว้แล้ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
G.L.H. is not a paint or a cover-up.G.L.H. ไม่ใช่สีหรือรองพื้นปกปิด 10 Things I Hate About You (1999)
I suggest you cover up what you don´t want seen.I suggest you cover up what you don't want seen. Never Been Kissed (1999)
I thought I'd cover up the control box.เราควรจะเอาผ้าคลุมกล่องคอนโทรลไว้ก่อน Il Mare (2000)
Stay here. Cover up.อยู่ที่นี่ คลุมซะ The Scorpion King (2002)
Cover up yourself well before you come out.ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย ก่อนออกไปข้างนอกด้วยล่ะ Crazy First Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cover upCover up the injured man with this blanket.
cover upIt's a good idea to cover up when the sun is this strong.
cover upThe big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.
cover upThe politician tried to cover up the insider trading.
cover upThe Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.
cover upThe staff at the company tried to cover up the truth, but soon it came to light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป้อง(v) cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ป้อง(v) cover up, See also: obstruct, screen, shade, shield, protect, Syn. กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง, Example: หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ถม(v) fill, See also: cover up, reclaim, Syn. กลบ, ใส่, Example: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง, Thai Definition: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
ซ่อนเร้น(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, Syn. แอบแฝง, แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้นอำพราง, Ant. เปิดเผย, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด
ซ่อนรูป(v) cover up one's figure, See also: conceal the figure, Example: ดูเหมือนเธอจะร่างเล็ก แต่จริงๆ นั้นเธอซ่อนรูป, Thai Definition: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง, ใหญ่ดูเป็นเล็ก
กลบ(v) conceal, See also: cover up, veil, bury, shut, hide, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน, Example: ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน, Thai Definition: ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง
แฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai Definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
อำพราง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai Definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
งำ[ngam] (v) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight  FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
ปิด[pit] (v) EN: hide ; conceal ; cover up ; keep  FR: cacher
ปิดบัง[pitbang] (v) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert  FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปกปิด[pokpit] (v) EN: cover up ; conceal ; keep secret  FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal #8,968 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cover up; to surprise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
埋める[うめる, umeru] (v1, vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) #18,509 [Add to Longdo]
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp, v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
押し隠す;押隠す[おしかくす, oshikakusu] (v5s, vt) to cover up; to conceal [Add to Longdo]
空を蓋う;空を覆う[そらをおおう, sorawooou] (exp, v5u) to cover up the sky (e.g. smoke) [Add to Longdo]
庇う[かばう, kabau] (v5u, vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P) [Add to Longdo]
覆い被せる;覆いかぶせる[おおいかぶせる, ooikabuseru] (v1, vt) to cover up with something [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s, vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]
包み飾る[つつみかざる, tsutsumikazaru] (v5r, vi) to cover up and make a show [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top