ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreadful

D R EH1 D F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreadful-, *dreadful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreadful(adj) น่าสะพรึ่งกลัว, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก, Syn. terrible, frightful horrific, Ant. pleasant
dreadfully(adv) อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
dreadfulness(n) ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก, น่าเคารพยำเกรง, เลวมาก. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dreadful(adj) น่ากลัว, น่าหวาดกลัว, น่าเกลียดน่ากลัว, เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว, อย่างหวาดกลัว, อย่างน่ายำเกรง, อย่างเลวมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dreadful thing.- ช่างเป็นเรื่องเลวร้ายนัก Rebecca (1940)
- This is a dreadful miscarriage.นี่คือความล้มเหลวที่น่ากลัว Help! (1965)
- No. - The dreadful Flying Glove?ถุงมือบินที่น่ากลัว? Yellow Submarine (1968)
"as you will answer at the dreadful day of judgment,"ตามที่เจ้าจะตอบ ในวันพิพากษา Wuthering Heights (1992)
- You were gone so long, I started to think dreadful thoughts.- คุณก็หายไปนานแล้วผมเริ่มที่จะคิดว่าความคิดที่น่ากลัว Pulp Fiction (1994)
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น Episode #1.5 (1995)
I have just received a letter from Jane, with such dreadful news.ฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเจน ซึ่งแจ้งข่าวที่น่ากลัวมาก Episode #1.5 (1995)
Sister, calm down. Nothing dreadful will happen!น้องสาวใจเย็นๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรอก Episode #1.5 (1995)
You must tell him what a dreadful state I'm in! How I have such tremblings and flutterings.พี่ต้องไปบอกเขาถึงสถานการณ์ที่น่าเลวร้ายที่ฉันเป็นอยู่ บอกว่าหัวใจฉันสั่นไหวแค่ไหนและมันเต้นๆ หยุดๆ ยังไง Episode #1.5 (1995)
And I don't see that Lydia has done anything dreadful either.และฉันก็ไม่เห็นลิเดียทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจเลย Episode #1.5 (1995)
- It must have been a dreadful time for you.-มันต้องเป็นเวลาที่ร้ายกาจสำหรับพ่อมาก Episode #1.5 (1995)
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadfulA dreadful accident happened on the corner.
dreadfulHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
dreadfulI had a dreadful dream last night.
dreadfulI had a feeling that something dreadful was happening.
dreadfulI have a feeling that something dreadful is going to happen.
dreadfulIt is so dreadful that I don't want to think of it.
dreadfulIt was dreadful weather.
dreadfulI've never heard anything more dreadful.
dreadfulMy little brother says that he had a dreadful dream last night.
dreadfulSomething dreadful has happened to Miss Davidson.
dreadfulThe storm weather was dreadful.
dreadfulThe yacht was at the mercy of the dreadful storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะทกสะท้าน(adj) fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
สะเทือนขวัญ(adj) awful, See also: dreadful, awesome, fearful, Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว, Example: คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
น่าขนลุก(adj) fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
น่าสยดสยอง(adj) dreadful, See also: terrible, awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: อุบัติเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเป็นเรื่องน่าสยดสยองสำหรับทุกคน
น่าสะพรึงกลัว(adj) dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเวช[nāsangwēt] (adj) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor
สยดสยอง[sayotsayøng] (v) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior
สยดสยอง[sayotsayøng] (adj) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible  FR: horrible ; effroyable ; effrayant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DREADFUL D R EH1 D F AH0 L
DREADFULLY D R EH1 D F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreadful (j) drˈɛdfəl (d r e1 d f @ l)
dreadfully (a) drˈɛdfəliː (d r e1 d f @ l ii)
dreadfulness (n) drˈɛdfəlnəs (d r e1 d f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauderhaft; schrecklich { adj } | schauderhafter | am schauderhaftestendreadful | more dreadful | most dreadful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na, adv-to, vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dreadful \Dread"ful\, a.
   1. Full of dread or terror; fearful. [Obs.] "With dreadful
    heart." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Inspiring dread; impressing great fear; fearful; terrible;
    as, a dreadful storm. " Dreadful gloom." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For all things are less dreadful than they seem.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Inspiring awe or reverence; awful. [Obs.] "God's dreadful
    law." --Shak.
 
   Syn: Fearful; frightful; terrific; terrible; horrible;
     horrid; formidable; tremendous; awful; venerable. See
     {Frightful}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreadful
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: very unpleasant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top