ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hideous

HH IH1 D IY0 AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideous-, *hideous*, hideou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're hideous creatures.มันเป็นสัตว์ที่ป่าเถื่อนมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
What hideous sin have you committed lately?ท่านทำบาปอะไรที่หนักหนาหรือ? The Princess Bride (1987)
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ The Princess Bride (1987)
Now, as he studied photographs of the hideous monster, he recalled the words of the painter Constable:ตอนนี้เขากำลังศึกษารูปถ่ายของเหล่าปิศาจ เขานึกถึงคำพูดของศิลปินผู้หนึ่ง The Cement Garden (1993)
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น In the Mouth of Madness (1994)
Have you seen one? They're hideous.คุณเคยเห็นมันมั้ย สัตว์น่าขยะแขยง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Don't look at me. I'm hideous!อย่ามองมาที่ฉัน ฉันน่าเกลียด! The Birdcage (1996)
Hideous!น่าเกลียด! The Birdcage (1996)
Fat and hideous.ไขมันและน่าเกลียด The Birdcage (1996)
I don't want him to see me. I'm hideous!ผมไม่ต้องการให้เขาเห็นฉัน ฉันน่าเกลียด! The Birdcage (1996)
Nick, that´s the most hideous thing I ever seen.แผลเหวอะน่าเกลียดชิบเป๋งเลย Nothing to Lose (1997)
Cal insists on carting this hideous thing everywhere.แคลสั่งให้สวมสิ่งอัปลักษณ์นี่เอาไว้ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideousA hideous monster used to live there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ยิ้มแสยะ[v. exp.] (yim sayae) EN: grin hideously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDEOUS    HH IH1 D IY0 AH0 S
HIDEOUSLY    HH IH1 D IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hideous    (j) hˈɪdɪəʴs (h i1 d i@ s)
hideously    (a) hˈɪdɪəʴsliː (h i1 d i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face [Add to Longdo]
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre [Add to Longdo]
醜貌[しゅうぼう, shuubou] (n) hideous face [Add to Longdo]
焼け爛れる;焼けただれる[やけただれる, yaketadareru] (v1) to be hideously burned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hideous \Hid"e*ous\ (h[i^]d"[-e]*[u^]s; 277), a. [OE. hidous,
   OF. hidous, hidos, hidus, hisdos, hisdous, F. hideux: cf. OF.
   hide, hisde, fright; of uncertain origin; cf. OHG. egid[imac]
   horror, or L. hispidosus, for hispidus rough, bristly, E.
   hispid.]
   1. Frightful, shocking, or offensive to the eyes; dreadful to
    behold; as, a hideous monster; hideous looks. "A piteous
    and hideous spectacle." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Distressing or offensive to the ear; exciting terror or
    dismay; as, a hideous noise. "Hideous cries." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hateful; shocking. "Sure, you have some hideous matter to
    deliver." --Shak.
 
   Syn: Frightful; ghastly; grim; grisly; horrid; dreadful;
     terrible. -- {Hid"e*ous*ly}, adv. -- {Hid"e*ous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideous
   adj 1: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
       "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
       injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
       [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]
   2: so extremely ugly as to be terrifying; "a hideous scar"; "a
     repulsive mask" [syn: {hideous}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top