ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camouflage

K AE1 M AH0 F L AA2 ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camouflage-, *camouflage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camouflage(n) การอำพราง, See also: การอำพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อการหลบซ่อน, Syn. disguise, dissimulation
camouflage(vt) อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
camouflageการแทนธาตุเวเลนซีเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ought to camouflage up, sir, or get the scrim up if you're stopping.คุณควรจะอำพรางขึ้นครับ หรือได้รับสคริมขึ้นถ้าคุณหยุด How I Won the War (1967)
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง Phantasm (1979)
Mr. Richards, you'd better put some camouflage on, sir.คุณริชาร์ด, คุณควรพรางตัวสักหน่อยนะครับผม Mannequin (1987)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
Someone's using the same therm-optic camouflage as mine, Type 2902.มีบางคนใช้ชุดพรางกายรุ่น 2902. แบบของฉัน... Ghost in the Shell (1995)
- It's nothing personal. - The tall guy in the camouflage jacket.ผู้ชายสูงๆ ที่ใส่เสื้อทหารพราน Unbreakable (2000)
Maybe it was that camouflage army jacket he was wearing.อาจเป็นเพราะเสื้อทหารละมั้ง Unbreakable (2000)
I followed the guy in the camouflage jacket.ผมตามผู้ชายที่ใส่เสื้อทหารไป Unbreakable (2000)
- Camouflage suit.- ชุดอำพรางตัว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now you no longer need your camouflage abilities.แต่ตอนนี้แกไม่จำเป็นต้องใช้ ความสามารถในการพรางตัวแล้ว Legion (2009)
'The creature can camouflage itself. 'สัตวนั่นสามารถอำพรางตัวเองได้์ Episode #3.2 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝงตัว(v) hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMOUFLAGE K AE1 M AH0 F L AA2 ZH
CAMOUFLAGED K AE1 M AH0 F L AA2 ZH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camouflage (v) kˈæməflaːʒ (k a1 m @ f l aa zh)
camouflaged (v) kˈæməflaːʒd (k a1 m @ f l aa zh d)
camouflages (v) kˈæməflaːʒɪz (k a1 m @ f l aa zh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, ] camouflage clothing, #41,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress [Add to Longdo]
Tarnung {f} | Tarnungen {pl}camouflage | camouflages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カモフラージ(P);カモフラージュ;カムフラージュ[kamofura-ji (P); kamofura-ju ; kamufura-ju] (n,vs) camouflage (fre [Add to Longdo]
サファリスタイル[safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei [Add to Longdo]
陰忍[いんにん, innin] (n) camouflaged ninja [Add to Longdo]
隠れ身の術[かくれみのじゅつ, kakureminojutsu] (n) {MA} Ninja art of camouflage [Add to Longdo]
隠蔽色[いんぺいしょく, inpeishoku] (n) cryptic coloration (colouration); camouflage [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
保護色[ほごしょく, hogoshoku] (n) (See 隠蔽色) protective coloration; protective colouration; camouflage [Add to Longdo]
迷彩[めいさい, meisai] (n) camouflage; disguise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camouflage
   n 1: an outward semblance that misrepresents the true nature of
      something; "the theatrical notion of disguise is always
      associated with catastrophe in his stories" [syn:
      {disguise}, {camouflage}]
   2: fabric dyed with splotches of green and brown and black and
     tan; intended to make the wearer of a garment made of this
     fabric hard to distinguish from the background [syn:
     {camouflage}, {camo}]
   3: device or stratagem for concealment or deceit
   4: the act of concealing the identity of something by modifying
     its appearance; "he is a master of disguise" [syn:
     {disguise}, {camouflage}]
   v 1: disguise by camouflaging; exploit the natural surroundings
      to disguise something; "The troops camouflaged themselves
      before they went into enemy territory"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top